I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci marec 2019 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 232 kontrol, 56 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 45 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 57 rozhodnutí a 15 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu boli vydané 3 rozhodnutia.  Bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania (podozrenie na kontaktný ekzém rúk). Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 600 € (nedodržanie limitov UV žiarenia v prevádzke solárneho štúdia a nesprávne skladovanie potravín v zariadení školského stravovania) a 2 blokové pokuty v celkovej sume 150 €.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 48 vzoriek zo životného prostredia a 36 vzoriek na kontrolu účinnosti.

3. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla pre TV JOJ a RTVS informáciu o PCB látkach a pre TV Mistrál informáciu na témy: „Poradňa zdravia – Zdravotno-výchovné aktivity na RÚVZ Michalovce“ a „Projekt NAPPA – jeho realizácia v okrese Michalovce“.

4. Pri príležitosti Svetového dňa vody bolo dňa 22.03.2019 vykonané orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov (studní) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Spolu bolo vyšetrených 174 vzoriek vôd, z toho v 51 vzorkách vôd bola prekročená v ukazovateli dusičnany  a v 3 vzorkách dusitany NMH, stanovená vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z.. Zároveň bolo odbornými zamestnankyňami poskytované odborné poradenstvo (osobné konzultácie) zamerané na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, problematiku vodných zdrojov využívaných na individuálne zásobovanie (dezinfekcia, úprava okolia vodného zdroja), spôsob a možnosti laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitných vôd, problematiku dusičnanov, mikrobiálnej kontaminácie vôd. V rámci osobného odborného poradenstva boli poskytnuté aj zdravotno – výchovné materiály (Zdravá pitná voda z vlastnej studne, dezinfekcia vodného zdroja)

5. V mesiaci marec boli na RÚVZ Michalovce doručené 4 podnety, všetky boli po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikované ako opodstatnené.

6. V súvislosti s realizáciou projektu „COSI“ boli na ÚVZ SR zaslané údaje do databázy zo 180 spracovaných dotazníkov od meraných detí a dotazníkov, zo 7 škôl zapojených do tohto projektu.

7.  Zamestnanci odd. HV vykonávali v priebehu tohto mesiaca na základe žiadosti z ÚVZ SR v Bratislave mimoriadne kontroly zamerané na predaj výživových doplnkov obsahujúcich dinitrofenol (DNP) v SR. Správa bola zaslaná na ÚVZ SR.

8.  V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 31 klientov, z ktorých 30  malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 7 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. V IV. ZŠ v Michalovciach sa začal realizovať projekt „NAPPA“ – antropometrické merania s následným vypĺňaním dotazníkov.

9.  Odbornou  zamestnankyňou odd. HDM bola odprezentovaná  prednáška v rámci dňa vody na tému „Voda pre všetkých“ pre žiakov základnej školy v Strážskom.

10.  Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 34 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 1 osvedčenie na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci marec 2019 bola charakterizovaná:   

a)  výskytom SARI: hlásené 2 ochorenia, z toho 1 úmrtie

b)  potvrdeným výskytom vírusu chrípky:

Vo virologickom laboratóriu RÚVZ Košice bolo za mesiac marec 2019 vyšetrených 9 vzoriek biologického materiálu na identifikáciu vírusu chrípky. 

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 6 vzoriek pozitívnych.

Okres Michalovce:

- 1x vírus chrípky A/H1 pdm09

- 4x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09

- 1x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

c)  výskytom črevných ochorení:  hlásené boli 3 ochorenia na salmonelovú enteritídu,      1 vylučovanie na bacilovú červienku (dyzentéria) – šigelóza, 5 kampylobakteriálnych enteritíd, z toho 1 ochorenie hlásené, ako importovaná nákaza, 1 enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica,13 enterokolitíd  zapríčinených Clostridium Difficile (z toho      7 ochorení hlásených ako nozokomiálna nákaza), 2 ochorenia na giardiózu (lambliáza), 9 rotavírusových enteritíd, 1 adenovírusová enteritída hlásená, ako nozokomiálna nákaza

d)  výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 30 prípadov v NsP Š. Kukuru  Michalovce, a.s., ( 8 enterokolitíd  zapríčinených Clostridium difficile, 1 adenovírusová enteritída, 2 septikémie vyvolané inými špecifikovanými stafylokokmi, 1 zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest, 2 Zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovanými mikroorganizmami, 1 bližšie neurčená  pneumónia, 3 nešpecifikované akútne infekcie dolných dýchacích ciest, 7 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia v mieste operačného výkonu, 4 infekcie po výkone nezatriedené inde)

e) výskytom tuberkulózy: hlásené 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej mikroskopiou spúta (chriakov) s kultivačným vyšetrením alebo bez neho a 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej len kultiváciou

f)  úmrtím na: SARI a pneumokokovú meningitídu

g)  nulovým výskytom: hepatitídy

h) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 6008ARO, z toho 923 CHPO153 komplikácií

V okrese Michalovce - chrípková aktivita  III. stupňa – lokálne epidémie

V okrese Sobrance - chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt

V dôsledku výskytu chrípky a chrípke podobným ochoreniam za mesiac marec 2019 bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v týchto zariadeniach:

v okrese Michalovce:1x MŠ –  (MŠ Zbudza), 3x ZŠ – (ZŠ Vrbnica; ZŠ Laškovce;    ZŠ Iňačovce)

v okrese Sobrance: (MŠ Vyšná Rybnica)

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

1. Spolu hlásených 90 potvrdených a 19 nepotvrdených  ohnísk.

2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac marec  2019 hlásila i naďalej mor včelieho plodu v obci Horovce, okres Michalovce.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za marec 2019:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  97 (z toho 1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 22, z toho 6 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     1

Nová drogová závislosť:   1

         z toho tvrdé drogy:   1