I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci august 2019 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy: 

1. Odbornými zamestnancami nášho úradu boli naďalej vykonávané kontroly v rekreačných oblastiach Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ). Kontroly boli zamerané na umelé kúpaliská a prírodné kúpaliská, na letné sezónne ubytovacie zariadenia, ako aj na zariadenia s celoročnou prevádzkou, na potravinárske zariadenia, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením.

Pokračovalo sa v kontrole kvality rekreačnej vody zo ZŠ a VJ v dvojtýždenných intervaloch a výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk a kúpalísk sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke www.ruvzmi.sk a cez informačný systém „Voda na kúpanie“, cez webovú stránku www.uvzsr.sk.

2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 233 kontrol, 67 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 43 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 2 podozrenia na choroby z povolania (1 podozrenie na chorobu z DNJZ a 1 na vibrácie). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 34 rozhodnutí a 17 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 44 rozhodnutí.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 pokuta rozhodnutím v sume 350 €.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 93 vzoriek zo životného prostredia, 51 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 42 sterov z prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2019 boli odobraté 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Bratislave.

3. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím „XVIII. ročník Motozrazu Sveta motocyklov“, konaným v dňoch 15.08.-18.08.2019 na Zemplínskej Šírave, stredisko Hôrka a „50. Zemplínsky jarmok“, konaný v dňoch 16.08.-18.08.2019 v meste Michalovce,ktoré boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.

4. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci august vyšetrených 25 klientov v základnej poradni, z toho 20 malo sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 5 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

5. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu bol pripravený článok pre denník Nový čas – 26.8.2019 na tému fajčenie (odpovede na otázky: Čo sa deje ak už človek skoncoval s fajčením, čo ho čaká, na čo sa musí pripraviť?).

6. Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil ďalší kurz „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnili  4 budúce mamičky. Budúce  mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci august 2019 bola charakterizovaná:   

 

a) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 13 ochorení na salmonelovú enteritídu (z toho 2 importované), 3 ochorenia na bacilovú červienku (dizentéria) – šigelóza, 1 infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli (z toho 1 ako importovaná nákaza), 29 kampylobakteriálnych enteritíd, 2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile (hlásené ako nozokomiálne nákazy), 7 rotavírusových enteritidíd (z toho 2 hlásené ako nozokomiálne nákazy), 1 ochorenie na adenovírusovú enteritídu

b) výskytom Tuberkulózy: 1 ochorenie na Tuberkulózu pľúc potvrdenú  len kultiváciou

c) výskytom Lymskej boreliózy: hlásených 5 ochorení

d) výskytom prenosnej pohlavnej choroby: 1 gonokoková infekcia dolných časti močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz

e) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 26 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.: (2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 2 rotavírusové enteritídy, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi, 2 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 1 kandidóza iných miest, 1 absces vonkajšieho ucha, 1 zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 2 pneumónie  vyvolané Klebsiella pneumoniae, 1 pneumónia vyvolaná Pseudomonas, 1 pneumónia vyvolaná inými streptokokmi, 1 pneumónia vyvolaná inými aerobnými gram-negatívnymi baktériami, 2 iné pneumónie, zárodok neurčený, 1 zápal pobrušnice – peritonis,  1 dekubitálny vred – preležanina, 5 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia v mieste operačného výkonu, 1 infekcia po výkone nezatriedená inde)

f)  výskytom zápalu mozgových plien vyvolaným Klebsielou: hlásené 1 ochorenie

g) výskytom osýpok: hlásené 4 ochorenia

h) výskytomseptikémie vyvolanej Streptokokom pneumónie: hlásené 2 ochorenia

i) importovaným ochorením salmonelovej enteritídy (2 ochorenia) a  kampylobakteriálnej enteritídy (1 ochorenie)  

j) nulovým výskytom: hepatitídy

k) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  I. stupňa – bez aktivity - spolu hlásených 1213ARO, z toho 68 CHPO21 komplikácií

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

  1. Spolu hlásených 98  potvrdených a 49  nepotvrdených  ohnísk.
  2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac august 2019  i naďalej eviduje  ohnisko nákazy moru včelieho plodu v obci Vinné, okres Michalovce.
  3. Dňa 19.8.2019 bolo zaslané  Nemocnici s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s. upozornenie na dodržiavanie opatrení pri výskyte osýpok u detí hospitalizovaných v inkubačnom čase na pediatrickom oddelení.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za august 2019:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  96 (z toho 0 s vrodenou chybou), (1 mŕtvorodené dieťa)

Počet potratov v NsP Michalovce: 31, z toho 17 UPT

Samovraždy 

         Pokusy:   3

Nová drogová závislosť:     5

         z toho tvrdé drogy:     2