I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci október 2019 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 271 kontrol, 39 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 67 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 57 rozhodnutí a 15 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydané 1 rozhodnutie. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na chorobu z DNJZ a vibrácií).  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli odd. HV uložené 2 opatrenia na mieste a to okamžité stiahnutie potraviny z trhu kvôli jeho zdravotnej škodlivosti.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 66 vzoriek zo životného prostredia, 26 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 307 sterov z prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2019 boli odobraté 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Poprade.

3. V mesiaci október boli na RÚVZ Michalovce doručené 4 podnety, ktoré boli po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikované ako neopodstatnené.

4. Regionálna hygienička sa zúčastnila na XXIV. ročníku Červenkových dňoch preventívnej medicíny v Táloch, kde vystúpila s prednáškou „Epidémia osýpok v okresoch Michalovce a Sobrance v roku 2018“.

5. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím „XXVII. Veľkokapušiansky jarmok“, konaný v dňoch 25.10.-26.10.2019 v meste Veľké Kapušany,ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.

6. Odd. HV a HŽPaZ boli vykonané mimoriadne cielené kontroly v zariadeniach sociálnych služieb zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek. Správa bola zaslaná na ÚVZ SR v požadovanom termíne.

7. V hodnotenom mesiaci boli vykonané cielené kontroly v zariadení na Zemplínskej Šírave, v ktorom sa konali 3 zotavovacie podujatia „Školy v prírode“, ktorých sa zúčastnilo celkovo 145 detí.

8. Na ÚVZ SR bola zaslaná správa o vyhodnotení kúpacej sezóny na prírodných a umelých kúpaliskách v okrese Michalovce a Sobrance v roku 2019.

9. Zamestnanci odd. epidemiológie vystúpili v 2 zariadeniach sociálnych služieb s prednáškou k aktivite vzdelávania zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb v hygiene rúk: „HYGIENA RÚK a nácvik správneho postupu hygieny rúk s kontrolou pomocou fluorescenčnej emulzie a UV svetla“

10. V rámci Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorý sa niesol v znamení aktuálnej kampane Zdravé pracoviská, sa dňa 24.10.2019 uskutočnil na odd. PPLaT „Deň otvorených dverí“.

11.  Vedúca odd. PPLaT sa zúčastnila na Koordinačnej porade zástupcov orgánov štátnej správy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií.

12. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci október vyšetrených 30 klientov v základnej poradni, z toho 26 malo sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 6 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

13. Pre študentov stredných odborných škôl boli odprezentované 3 prednášky na tému „Fetálny alkoholový syndróm“ a „Výživa“ a pre seniorov v rámci októbra - mesiaca starších: „Alzheimerova choroba“, „Osteoporóza“ a „Prevencia srdcovocievnych ochorení“. Zároveň sa v Poradni zdravia uskutočnil deň otvorených dverí pre seniorov. 

14. Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil ďalší kurz „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnili  4 budúce mamičky. Budúce  mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci október 2019 bola charakterizovaná:   

a) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 14 ochorení na salmonelovú enteritídu (z toho 1 importovaná nákaza - vylučovanie), 2 ochorenia na bacilovú červienku (dizentéria) – šigelóza, 15 kampylobakteriálnych enteritíd, 5 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 3 hlásené ako nozokomiálna nákaza), 2 ochorenia na giardiózu (lambliáza), 4 rotavírusové enteritídy (z toho 1 hlásené ako nozokomiálna  nákaza), 2 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk (z toho 1 hlásené ako nozokomiálna  nákaza), 1 adenovírusová enteritída

b)  výskytom Lymeskej boreliózy: hlásené 2 ochorenie

c) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 33 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.: (3 enterokolitídy zapríčinené Clostrídium difficile, 1 rotavírusová enteritída, 1 akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk, 1 kandidová septikémia, 4 zápaly žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae, 2 pneumónie vyvolané Staphylococcus, 1 zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom, 1 bližšie neurčená pneumónia, 2 iné pneumónie, zárodok neurčený, 1 akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami, 1 celulitída – flegmóna, 1 dekubitálny vred – preležaniana, 9 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 1 novorodenecká infekcia močovej sústavy, 2 infekcie v mieste operačného výkonu, 1 infekcia po výkone nezatriedená inde)

d) výskytom prenosného pohlavného ochorenia: hlásené 2 ochorenia na gonokokovú infekciu dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz

e)  výskytom divého kašľa vyvolaného Bordetella pertussis: hlásené 1 ochorenie

f)  nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy

g) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 6179ARO, z toho 425 CHPO146 komplikácií

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

  1. Spolu hlásených 109  potvrdených a 48  nepotvrdených  ohnísk.
  2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac október  2019 zaznamenala 1 pozitívny prípad Afrického moru u uhynutého diviaka v PO LaPSuS Veľké Kapušany a aj naďalej eviduje  ohnisko nákazy mor včelieho plodu v obci Vinné, okres Michalovce.
  3. V rámci „Akčných plánov Národného plánu kontroly infekčných ochorení v SR“ bol v mesiaci október 2019 zorganizovaný odbornými zamestnancami oddelenia epidemiológie RÚVZ Michalovce  odborný seminár pre zamestnancov  domovov sociálnych služieb, ktorí poskytujú ošetrovateľskú činnosť (zdravotnícki pracovníci), v oblasti hygieny rúk.  Odborný seminár sa uskutočnil v 2 zariadeniach: Súcit n.o. Veľké Kapušany a Michalovský domov seniorov, Michalovce.
  4. Dňa 30.10.2019 bola zaslaná všetkým očkujúcim lekárom NZZ pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce a Sobrance informácia o výskyte ochorení na záškrt na Ukrajine.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za október 2019:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  80 (z toho 0 s vrodenou chybou),

Počet potratov v NsP Michalovce: 33, z toho 13 UPT

Samovraždy 

         Pokusy:   2

Nová drogová závislosť:     8

         z toho tvrdé drogy:     4