I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci február 2020 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 268 kontrol, 28 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 95 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 52 rozhodnutí a 11 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu boli vydané 3 rozhodnutia. Bolo prešetrené 1 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ a vibrácie). Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená  1 bloková pokuta v sume 60 € v ŠJ pri ZŠ za vykonávanie práce bez odbornej spôsobilosti.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 54 vzoriek zo životného prostredia a 39 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2020 boli odobraté 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Poprade.

3. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 19.02.2020rozhovor pre Rádio Šírava na tému „Chrípka a koronavírus“, dňa 24.02.2020 a 25.2.2020 príspevok pre TV Markízu  - Televízne noviny a Dobré ráno – „Aktuálne informácie ku koronavírusu.

4. Dňa 14.02.2020 bolo na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké realizovanécvičenie na tému: Podozrenie na nákazu coronacírus 2019-nCoV u cestujúceho vstupujúceho na územie SR v mieste vstupu cestný hraničný priechod Vyšné Nemecké, ktorého sa zúčastnila regionálna hygienička MUDr. Janka Stašková, MPH a odborní zamestnanci oddelenia epidemiológie RÚVZ Michalovce.

5. V mesiaci február bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet, ktorýbol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako opodstatnený.

6. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 15 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, 1 osvedčenie na vykonávanie epidemiologicky závažných činností na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a 1 na prácu v úpravovniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.

7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 25 klientov, ktorí mali všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 5 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

8. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu boli odprezentované  prednášky pre deti MŠ: „Zúbky“, pre  študentov stredných škôl:  „Prevencia prsníkových ochorení“,  „dospievanie a príprava na rodičovstvo“, „Alkohol“ a pre seniorov „Prevencia úrazov seniorov“ a „prevencia ochorení hrubého čreva“.

9. Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnili ďalšie 3 kurzy „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnili  4 budúce mamičky. Budúce  mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci február 2020 bola charakterizovaná:  

a) výskytom črevných ochorení:  hlásené bolo 1 ochorenie na salmonelovú enteritídu,  6  Kampylobakteriálnych enteritíd,  7 enterokolitíd zapríčinených Clostridium Difficile        (z toho 5 ochorení hlásených ako nozokomiálna nákaza), 3Giardiózy/lambliáza, 15 rotavírusových enteritíd (z toho 1  hlásené ako nozokomiálna nákaza), 11rotavírusových enteritíd, 1 akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk, 1  adenovírusová enteritída

b)  výskytom meningokokovej meningitídy  séroptyp B: hlásené 1 ochorenie

c)  výskytom ochorenia vírusom Hantaan: hlásené 1 ochorenie

d)  výskytom prenosného pohlavného ochorenia: 1 ochorenie na Latentný včasný syfilis

e)  výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 17 prípadov v NsP Š. Kukuru  Michalovce, a.s., (5 Enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 1 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae, 1 Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami, 5 zápalov pľúc vyvolaných nešpecifikovanými mikroorganizmami, 1 akútny zápal priedušiek – bronchitis acuta, 1 infekcia močovej sústavy bez určenia miesta, 1 orchitída a epididymitída, 1 infekcia po výkone nezatriedená inde)

f)  zvýšeným výskytom svrabu: hlásených 18 ochorení

g)  nulovým výskytom: tuberkulózy

h)  výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  III. stupňa – lokálne epidémie - spolu hlásených 7420ARO, z toho 867 CHPO146 komplikácií

V dôsledku výskytu chrípky a chrípke podobným ochoreniam za mesiac február 2020 bol v okrese Michalovce prerušený výchovno-vzdelávací proces v:

 • 10 MŠ: (MŠ Bajany;  MŠ Horovce; MŠ Bracovce; MŠ Hatalov; MŠ Budkovce; MŠ Vojany;  MŠ Vinné; MŠ Zalužice; MŠ Tušická Nová Ves; MŠ Vojany-predĺ.;)
 • 31 ZŠ: (ZŠ Bracovce; ZŠ Pozdišovce; ZŠ Pavlovce n/U; ZŠ Horovce; ZŠ ul. Švermu 6, Michalovce; ZŠ Žbince; ZŠ Vrbnica; ZŠ Laškovce; ZŠ Budkovce; ZŠ Drahňov; ZŠ ul. POH, Veľké Kapušany; ZŠ ul. Moskovská, Michalovce; ZŠ Markovce; ZŠ Malčice; ZŠ Trhovište; CZŠ s VJM Vojany; ZŠ Laškovce-predĺ.; ZŠ Drahňov-predĺ.; ZŠ ul. Moskovská-elok. Pracovisko Mlynská, Michalovce; ZŠ Naciná Ves; ZŠ ul. Krymská 5, Michalovce; ZŠ Veľké Slemence; ZŠ ul. Komenského 1, Michalovce; ZŠ Vinné; ZŠ Staré; ZŠ Tušická Nová Ves; ZŠ ul. Školská 2, Michalovce; CZŠ s VJM Vojany-predĺ.; ZŠ Budkovce; ZŠ Hatalov; ZŠ ul. Mousona, Michalovce;)
 • 10 SŠ: SOŠ Veľké Kapušany; SOŠ Strážske; Gymnázium Veľké Kapušany; Spojená škola, ul.  J.Dózsu 32, Veľké Kapušany;  SOŠ Veľké Kapušany-predĺ.; Gymnázium Ľ.Štúra, Michalovce; SZŠ Michalovce; SZŠ Michalovce-predĺ.; OA ul. Kapušianska 2, Michalovce; SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Michalovce; )

v okrese Sobrance v

 • 1 MŠ: ( MŠ  Porúbka)
 • 2 ZŠ: (ZŠ Choňkovce; ZŠ Porúbka;)
 • 2 SŠ: (SOŠ obchodu a služieb, Sobrance; Gymnázium Sobrance )

V mesiaci február 2020 boli v okrese Michalovce v rámci surveillance chrípky     odobraté  2vzorky biologického materiálu na záchytnosť vírusu chrípky (inf. oddelenie) s pozitívnym výsledkom.

Oddelením virológie a antiinfekčnej imunológie RÚVZ Košice boli potvrdené:

-     metódou RT-PCR : 1x

                             vírus chrípky typu A (H3)

-     pokus o izoláciu vírusov chrípky: 1x

                                          vírus chrípky typu A  

V mesiaci február 2020 v okrese Sobrance v rámci surveillance chrípky neboli odobraté vzorkybiologického materiálu.

Za mesiac február 2020 boli vyšetrené v NRC pre chrípku  pri ÚVZ SR Bratislava 2 vzorky biologického materiálu od pacientov podozrivých na COVID- 19 (nový koronavírus) hospitalizovaných na infekčnom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. s negatívnym výsledkom.

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 86  potvrdených a 49  nepotvrdených  ohnísk.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac február 2020 eviduje 1 pozitívny prípad AMO u diviakov- PZ LaPSuS Veľké Kapušany revír COPUS. 
 3. Dňa 10.2.2020 bolo zaslané všetkým ošetrujúcim lekárom NZZ pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce a Sobrance usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti  s koronavírusom 2019-nCoV (prvá aktualizácia).
 4. Dňa 14.2.2020  sa na cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké uskutočnilo súčinnostné ukážkové cvičenie na tému: Podozrenie na nákazu koronavírusom  2019-nCoV u cestujúceho vstupujúceho na územie SR v mieste vstupu cestný hraničný priechod Vyšné Nemecké.
 5. Dňa 21.2.2020 bolo zaslané  Riadieľstvu NsP Š Kukuru Michalovce, a.s a Infekčnému oddeleniu NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s. usmernenie na zasielanie vzoriek biologického materiálu v súvislosti s ochorením COVID-19.
 6. V mesiaci február 2020 bol poskytnutý všetkým lekárom NZZ pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce a Sobrance edukačný materiál:  Chráňte svoje deti očkovaním, Ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusom

                                  

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za február 2020:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:   107

Počet potratov v NsP Michalovce: 21 (z toho 8 UPT)

Samovraždy  - Pokusy:  3

Nová drogová závislosť:  3

                     z toho tvrdé drogy:  1