I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci máj 2020 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 342 kontrol, z toho 291 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19 , 3 kontroly v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 43 rozhodnutí a 9 záväzných stanovísk. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 4 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1150 €, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadeniach spoločného stravovania.
 2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 11 vzoriek zo životného prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2020 boli odobraté 4 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Poprade a v Bratislave.
 3. V súvislosti s výskytom pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 Svetovou zdravotníckou organizáciou boli od 16.03.2020 do odvolania uzatvorené všetky zariadenia pre deti mládež.
 4. Na základe opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s možnosťou prípravy a výdaja stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti sa v rámci okresu Michalovce (obce Kaluža, Bracovce, Slavkovce) začalo v zariadeniach školského stravovania s poskytovaním stravy pre seniorov za dodržania ustanovených podmienok.
 5. V mesiaci máj bolo na RÚVZ Michalovce doručených 6 podnetov, z ktorých všetky boli po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikované ako neopodstatnené.
 6. Na základe aktualizácie opatrení vydávaných ÚVZ SR počas mesiaca máj boli priebežne prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok, prevádzok poskytujúcich služby a prevádzkovateľom školských zariadení poskytované telefonické konzultácie. Okrem toho bolo všetkým prevádzkovateľom zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa a zariadení školského stravovania elektronickou formou zaslané usmernenie hlavného hygienika k daným prevádzkam v súvislosti s postupným obnovením prevádzok zariadení pre deti a mládež. Mestám Michalovce, Sobrance, Strážske a Veľké Kapušany bolo zaslané usmernenie hlavného hygienika k znovuvyužívaniu detských ihrísk.
 7. Denne v priebehu celého mesiaca v poradni zdravia bola zabezpečená call linka RÚVZ Michalovce na sprostredkovanie informácií ohľadom otázok týkajúcich sa COVID-19
 8. V mesiaci máj boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto opatrenia:

Opatrenie č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020 - prevádzky 2 fáza

Opatrenie č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020 – hromadné podujatia, bohoslužby

Opatrenie č. OLP/3881/2020 zo dňa 06.05.2020 zastupiteľstva a pohreby

Opatrenie sp. zn: OLP/3970/2020 zo dňa 11.05.2020 – rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest

Opatrenie č. OLP/3991/2020 zo dňa 13.05.2020 výnimka, poradenské centrá, strava, rehabilitácie

Opatrenie sp. zn.: OLP/3992/2020zo dňa 15.05.2020 – finálny  návrh štátna karanténa

Opatrenie č. OLP/4085/2020 zo dňa 19.05.2020 – hromadné podujatia

Opatrenie č. OLP/4084/2020 zo dňa 19.05.2020 – final opatrenia rúška

Opatrenie č. OLP/4083/2020zo dňa 19.05.2020 – návrh opatrenie ÚVZ SR prevádzky 3 fáza

Opatrenie sp. zn.: OLP/4203/2020 zo dňa 20.05.2020 - štátna karanténa 

Opatrenie č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 – zmena opatrenia prevádzky zariadenia pre deti a mládež

Opatrenie sp. zn.: OLP/4311/2020zo dňa 22.05.2020 – návrh chytrá a štátna karanténa

Opatrenie sp. zn.: OLP/4361/2020 zo dňa 25.05.2020 – chytrá karanténa štátne zariadenia

Opatrenie č. OLP/4362/2020 zo dňa Bratislava 26.05.2020 – zmena opatrenia prevádzky, výnimky

Opatrenie sp. zn.: OLP/4363/2020 zo dňa 26.05.2020 – zmena chytrá a štátna karanténa

Opatrenie č. OLP/4449/2020 zo dňa 28.05.2020 rúška - zmena

Opatrenie č. OLP/4450/2020 zo dňa 28.05.2020 – prevádzky, školy – zmena

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci máj 2020 bola charakterizovaná:  

  

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: spolu hlásené 2 ochorenia

MICHALOVCE: hlásený 1 pozitívny prípad

 • K 31.5.2020 v okrese Michalovce bolo vyšetrených 1919 vzoriek biologického materiálu od pacientov podozrivých na COVID - 19 (nový koronavírus).
 • Dňom 2.5.2020 o 6,00 hod. bolo odvolané opatrenie pri ohrození verejného zdravia II. stupňa spôsobené šírením prenosného ochorenia koronavírusom 2019-nCoV v obci Vrbnica. Na základe opakovaných negatívnych testov na ochorenie COVID-19 u obyvateľov v obci Vrbnica pominuli dôvody ďalšieho trvania karanténneho opatrenia uvedeného v opatrení RÚVZ Michalovce č. 2020/01644-1 zo dňa 16.4.2020.

 

SOBRANCE: hlásený 1 pozitívny prípad

 • K 31.5.2020 bolo v okrese Sobrance vyšetrených 425 vzoriek biologického materiálu od pacientov podozrivých na COVID - 19 (nový koronavírus).

 

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 15 ochorení na salmonelovú enteritídu, 1 infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli, 2  Kampylobakteriálne enteritídy,  6 enterokolitíd zapríčinených Clostridium Difficile (z toho 1 rekurencia a 1 ako nozokomiálna nákaza), 1 Giardióza /lambliáza/, 1 rotavírusová enteritída, 1 akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk, 1 adenovírusová enteritída
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 16 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., (1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile, 1 septikémia vyvolaná nešpecifikovanými stafylokokmi, 1 pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae, 2 zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovaným mikroorganizmom, 1 bližšie neurčená pneumónia, 1 dekubitálny vred – preležanina, 6 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 2 infekcie v mieste operačného výkonu, 1 infekcia rany po pôrodníckej operácii)
 3. výskytom toxoplazmózy:  hlásené 1 ochorenie uzlinovej formy
 4. výskytom dermatofytózy: hlásené 1 ochorenie
 5. výskytom tuberkulózy: hlásené 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej len kultiváciou
 6. výskytom prenosných pohlavných ochorení: hlásené 1 ochorenie na Gonokokovú infekciu dolných časti močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz
 7. úmrtím: hlásené 1 úmrtie na  sporadickú formu Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby
 8. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy
 9. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita stupňa – bez aktivity - spolu hlásených 1050 ARO, z toho 81 CHPO18 komplikácií

 

 INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 • Spolu hlásených 61   potvrdených  ohnísk.
 • Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac máj 2020 eviduje 4 nové pozitívne prípady AMO u uhynutých diviakov v PZ Latorica Čičarovce a PO Kapušianske Kľačany.
 • Všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave o opatreniach hlavného hygienika SR v súvislosti s výskytom ochorenia na COVID-19 boli pravidelne zverejňované na našej webovej stránke RÚVZ Michalovce / www.ruvzmi.sk/.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za máj 2020:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:   87 ( z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 33 (z toho 23 UPT)

Samovraždy  - Pokusy:  7

Nová drogová závislosť:  8

                     z toho tvrdé drogy:  4