I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci jún 2020 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 393 kontrol, z toho 156 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19 , 36 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom informačného systému RAPEX, 53 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 92 rozhodnutí a 15 záväzných stanovísk. Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ). Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené  2 blokové pokuty v celkovej sume 120 € v ŠJ pri ZŠ a v zariadení spoločného stravovania a 4 pokuty rozhodnutím v celkovej sume  900 €, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadeniach spoločného stravovania.
 2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 80 vzoriek zo životného prostredia55 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov.
 3. V mesiaci jún bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet, ktorý bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako opodstatnený.
 4. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 06.2020 rozhovor pre TV Mistrál – „Letná turistická sezóna na Zemplínskej Šírave a Vinianskom jazere“.
 5. Na ÚVZ SR bola zaslaná správa prostredníctvom Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie o pripravenosti prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na KS 2020 vrátane programu monitorovania VUK
 6. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 69 potvrdených344 nepotvrdených ohnísk, pri potvrdených ohniskách bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 139 opatrení
 7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 20 klientov, ktorí mali všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravu hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 5 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením
 8. V mesiaci jún boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto opatrenia:
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia - hranice 48 hodín - sp. zn.: OLP/45032020 Bratislava, 01.06.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev - číslo: OLP/4593/2020 Bratislava 03.06. 2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška - číslo: OLP/4591/2020 Bratislava 02.06.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4 fáza - sp.zn.: OLP/4592/2020 Bratislava, 02.06.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice Česká republika - sp. zn.: OLP/4647/2020 Bratislava, 03.06.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice AU a HU - sp. zn.: OLP/4648/2020 Bratislava, 05.06.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia - sp.zn.: OLP/4738/2020 Bratislava, 09.06.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény - sp. zn.: OLP/4739/2020 Bratislava,09.06.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška -číslo: OLP/4825/2020 Bratislava 09.06.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška stredné školy - sp. zn: OLP/5090/2020 Bratislava, 19.06.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hygiena potravín - sp. zn.: OLP/5091/2020 Bratislava, 19.06.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie k hraniciam - doplnenie bezpečných štátov - sp. zn.: OLP/5089/2020 Bratislava, 19.06.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - sp. zn.: OLP/5274/2020 Bratislava, 25.06.2020

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci jún 2020 bola charakterizovaná:  

 

 1. výskytom potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19: spolu hlásených 5 ochorení

K 30.6.2020 bolo spolu v okrese Michalovce a Sobrance  vyšetrených 2695  vzoriek biologického materiálu od pacientov podozrivých na COVID - 19 (nový koronavírus). V okrese Michalovce bolo vyšetrených 2218 vzoriek  a v okrese Sobrance 477 vzoriek biologického materiálu od pacientov podozrivých na COVID-19.

Výskyt podľa obcí: Čičarovce – 1 prípad; Senné – 1 prípad; Vinné – 1 prípad; Vysoká nad Uhom – 1 prípad; Zalužice – 1 prípad 

Cestovateľská anamnéza: Spojené Kráľovstvo – 2x; Spojené štáty – 1x; Ukrajina – 2x

Štátna karanténa: 2x (VŠ internát  Družba Bratislava; Omniko Gäceľ Dolný Kubín)  

 

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 17 ochorení na salmonelovú enteritídu,  15  Kampylobakteriálnych enteritíd,  2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium Difficile (hlásené ako  nozokomiálna nákaza)
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 16 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., (2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 2 zápaly žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín, 1 pneumónia vyvolaná Pseudomonas, 1 pneumónia vyvolaná Staphylococcus, 1 pneumónia vyvolaná inými aeróobnymi gram-negatívnymi baktériami, 1 zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom, 1 dekubitálny vred – preležanina 4 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 2 infekcie v mieste operačného výkonu)
 3. výskytom tuberkulózy: hlásené 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej len kultiváciou a 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej nešpecifikovanými prostriedkami
 4. výskytom chronickej vírusovej hepatitídy B: spolu hlásené 4 prípady
 5. nulovým výskytom: meningitídy
 6. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita stupňa – bez aktivity - spolu hlásených 1447 ARO, z toho 116 CHPO16 komplikácií

 

 INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 69 potvrdených  ohnísk.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac jún 2020 neeviduje nové pozitívne prípady AMO u diviakov.          
 3. Dňa 15.6.2020 bolo zaslané Riaditeľstvu NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. odvolanie opatrení pri ohrození verejného zdravia II. stupňa spôsobeného šírením prenosného ochorenia COVID-19. V zmysle záverov pracovného rokovania uskutočneného na MZ SR    bolo  dohodnuté ukončenie reprofilizácie lôžkového fondu a to dňom ukončenia núdzového stavu na území SR. Z tohto dôvodu dňom 14.6.2020 pominuli dôvody ďalšieho trvania opatrenia.
 4. Dňa 23.6.2020 bola zaslaná Obecným úradom v okrese Michalovce a Sobrance žiadosť o spoluprácu a  súčinnosť pri realizácii opatrení nevyhnutných v prevencii šírenia ochorenia COVID-19 pri návrate nešpecifikovaného počtu osôb marginalizovanej rómskej komunity na územie SR.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za jún 2020:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:   75 ( z toho 1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 26 (z toho 15 UPT)

Samovraždy  - Pokusy:  2

Nová drogová závislosť:  3

                     z toho tvrdé drogy:  2