I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci júl 2020 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 378 kontrol, z toho 134 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19 , 39 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom informačného systému RAPEX, 54 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 101 rozhodnutí a 14 záväzných stanovísk. Bolo prešetrené 1 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ). Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume  400 €, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadeniach spoločného stravovania.
 2. Odbornými zamestnancami nášho úradu boli vykonávané kontroly v rekreačných oblastiach Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ). Kontroly boli zamerané na umelé kúpaliská a prírodné kúpaliská, na letné sezónne ubytovacie zariadenia, ako aj na zariadenia s celoročnou prevádzkou, na potravinárske zariadenia, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením.

Kontrolovala sa kvalita rekreačnej vody zo ZŠ a VJ v dvojtýždenných intervaloch a výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk a kúpalísk sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke www.ruvzmi.sk a cez informačný systém „Voda na kúpanie“, cez webovú stránku www.uvzsr.sk.

 1. Oddelením HV bolo uložené opatrenia na mieste (nariadené vykonanie merania hluku na základe prešetrovania podnetu na obťažovanie hlukom pochádzajúcim z predajne potravín).
 2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 102 vzoriek zo životného prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2020 boli odobraté 3 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Bratislave.
 3. V mesiaci júl boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, ktoré boli po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikované ako neopodstatnené.
 4. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 07.2020 rozhovor pre RTVS a JOJ – „Informácia k aktuálnym prípadom COVID – 19 v okrese Michalovce“.
 5. V hodnotenom mesiaci bola vykonaná cielené kontrola v zariadení na Zemplínskej Šírave, v ktorom sa konalo 1 zotavovacie podujatie „Letný astronomický tábor“, ktorého sa zúčastnilo 16 detí. Zároveň sa v 4 turnusoch konali detské denné tábory v základných školách v meste Michalovce (ZŠ Švermu 8, ZŠ Krymská 5, ZŠ Moussona 4, ZŠ Moskovská 1 a ZŠ Komenského 1)
 6. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 11 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
 7. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 106 potvrdených10 nepotvrdených ohnísk, pri potvrdených ohniskách bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 181 opatrení a pri nepotvrdených
 8. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím „Sun Dance Festival 2020 - Limited“, konaným v dňoch 23.07.-26.07.2020 na Zemplínskej Šírave, stredisko Hôrka, ktoré boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.
 9. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 22 klientov, ktorí mali všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravu hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 10 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením
 10. V mesiaci júl boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto opatrenia:

 

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška - sp. zn: OLP/5453/2020 Bratislava, 03.07.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia - rizikové krajiny - sp. zn.: OLP/5455/2020 Bratislava, 03.07.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia - sp. zn.: OLP/5454/2020 Bratislava, 03.07.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice - sp. zn.: OLP/5761/2020 Bratislava, 17.07.2020

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci júl 2020 bola charakterizovaná:   

 

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: spolu hlásených 6 prípadov ochorenia, z toho v 3 prípadoch sa jednalo o cudzích štátnych príslušníkov (2x Ukrajina, 1x Čierna Hora)

K 31.7.2020 bolo spolu v okrese Michalovce a Sobrance  vyšetrených 2740  vzoriek biologického materiálu od pacientov podozrivých na COVID - 19 (nový koronavírus).

V okrese Michalovce bolo vyšetrených 2263 vzoriek  a v okrese Sobrance 477 vzoriek biologického materiálu od pacientov podozrivých na COVID-19.

 • Formou rozhodnutia RH RÚVZ Michalovce bolo za mesiac júl 2020 vydané 1 opatrenie.
 • Formou zápisnice RÚVZ Michalovce bolo za mesiac júl 2020  vydaných 29 opatrení.
 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 18 ochorení na salmonelovú enteritídu, 20 kampylobakteriálnych enteritíd, 4 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile (z toho 2 hlásené ako nozokomiálna nákaza), 1 ochorenie na gardiózu (lambliáza), 1 rotavírusová enteritída,  1 akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 38 NN, z toho 32 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi, 4 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 1 iná špecifikovaná septikémia, 1 kandidóza iných miest, 1 nešpecifikovaná akútna konjuktivitída, 2 zápaly žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 akútna infekcia horných dýchacích ciest na viacerých a nešpecifikovaných miestach, 2 pneumónie vyvolané Klebsiella pneumoniae, 1 pneumónia vyvolaná Pseudomonas, 1 pneumónia vyvolaná Staphylococcus, 1 pneumónia vyvolaná Escherichia coli, 1 akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami, 8 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia rany po pôrodníckej operácii, 2 infekcie v mieste operačného výkonu, 2 infekcie po výkone nezatriedené inde) a 6 v RN Sobrance, n.o.(2 hnačky a gastroenteritídy pravdepodobne infekčného pôvodu, 3 akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých a nešpecifikovaných miestach, 1 akútna infekcia horných dýchacích ciest na viacerých a nešpecifikovaných miestach)
 3. výskytom ochorenia vírusom Hantaan: hlásené 1 ochorenie
 4. výskytom tuberkulózy: 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej nešpecifikovanými prostriedkami
 5. výskytom Lymeskej boreliózy: hlásené 4 ochorenia
 6. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, prenosných pohlavných ochorení
 7. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita stupňa – bez aktivity - spolu hlásených 1183 ARO, z toho 124 CHPO20 komplikácií

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 106 potvrdených  ohnísk.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac júl 2020 neeviduje nové pozitívne prípady AMO u diviakov.          

 

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac júl 2020:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 

Počet potratov v NsP Michalovce:

Samovraždy 

        Pokusy:

Nová drogová závislosť:

        z toho tvrdé drogy: