I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci október 2020 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 372 kontrol, z toho 201 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19, 18 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX, 45 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 26 rozhodnutí a 11 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 2657 rozhodnutí. Boli prešetrené 2 podozrenia na ochorenie z povolania (podozrenie na DNJZ). Bolo uložené 1 opatrenie na mieste v zariadení spoločného stravovania podľa § 55 zák. č. 355/2007 Z.z. a 1 opatrenie na mieste v obchodnej sieti podľa § 20 ods. 9 zák. č. 152/1995 Z.z.
 2. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 09.10.2020 a 15.10.2020 pre Rádio Košice Informácie o COVID – 19 v okrese Michalovce a Sobrance.
 3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 43 vzoriek zo životného prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2020 bola odobratá 1 vzorka kozmetického výrobku na laboratórne vyšetrenie a zaslaná na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade.
 4. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 1133 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 1212 opatrení.
 5. V rámci celoplošného testovania občanov konaného v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020 zamestnanci RÚVZ Michalovce vykonávali kontroly v súvislosti s prípravou odberových miest v okresoch Michalovce a Sobrance.
 6. V mesiaci október boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto vyhlášky:
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb.
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“.
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
 • VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.
 • VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre Mesto Bánovce nad Bebravou.

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci október 2020 bola charakterizovaná:   

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: spolu bolo hlásených 1085 prípadov na COVID-19.

Za okres MICHALOVCE bolo hlásených 841 prípadov na COVID-19

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 2 prípady; 1-4 roč. – 6 prípadov; 5-9 roč. –18 prípadov; 10-14 roč. – 19 prípady; 15-19 roč. – 39 prípadov; 20-24 roč. – 56 prípadov; 25-34 roč. – 127 prípadov; 35-44 roč. – 177 prípadov; 45-54 roč. – 140 prípadov; 55-64 roč. – 153 prípadov; 65+ roč. – 104 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

Michalovce – 427 prípadov; Bánovce nad Ondavou – 3 prípady; Bracovce – 7 prípadov; Budkovce – 11 prípadov; Čečehov – 3 prípady; Drahňov – 4 prípady; Dúbravka – 6  prípadov; Falkušovce – 1 prípad; Hatalov – 3 prípady; Hažín – 2 prípady; Horovce – 10 prípadov; Iňačovce- 3 prípady; Jastrabie pri Michalovciach – 5 prípadov; Jovsa – 4 prípady; Kačanov – 4 prípady; Kaluža – 3 prípady; Klokočov – 3 prípady; Krásnovce – 5 prípadov; Kusín – 2 prípady; Lastomír – 13 prípadov, Laškovce – 4 prípady; Lesné – 8 prípadov; Ložín – 3 prípady; Lúčky – 12 prípadov; Malčice – 3 prípady; Malé Raškovce – 3 prípady; Markovce – 2 prípady; Maťovské Vojkovce – 2 prípady; Moravany – 14 prípadov; Nacina Ves – 31 prípadov; Oreské – 6 prípadov; Palín – 5 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 6 prípadov; Petrovce nad Laborcom – 8 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 3 prípady; Pozdišovce – 7 prípadov; Pusté Čemerné – 3 prípady; Rakovec nad Ondavou – 22 prípadov; Senné – 3 prípady; Sliepkovce – 3 prípady; Staré – 1 prípad; Strážske – 35 prípadov; Stretava – 3 prípady; Suché – 4 prípady; Trhovište – 4 prípady; Trnava pri Laborci  - 1 prípad; Tušice – 14 prípadov; Tušická Nová Ves – 17 prípadov; Veľké Kapušany – 47 prípadov; Veľké Raškovce – 2 prípady; Veľké Slemence – 1 prípad; Vinné – 16 prípadov; Voľa – 3 prípady; Vrbnica – 2 prípady; Vysoká nad Uhom – 3 prípady; Zalužice – 14 prípadov; Závadka – 3 prípady; Žbince – 2 prípady; Zemplínska Široká – 2 prípady.  

Cestovateľská anamnéza: Česko –  5x 

                                          Španielsko – 1x

                                          Taliansko –  4x

                                          Ukrajina – 5x                                       

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 841

                               

Za okres SOBRANCE: bolo hlásených 244 prípadov na COVID-19.

Rozdelenie podľa veku:

5-9 roč. – 5 prípadov; 10-14 roč. – 6 prípadov; 15-19 roč. – 17 prípadov;  20-24 roč. – 10 prípadov; 25-34 roč. – 30 prípadov; 35-44 roč. - 35 prípadov; 45–54 roč. - 50 prípadov;       55- 64 roč. – 47 prípadov 65 + roč. – 44 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Sobrance – 77 prípadov; Baškovce – 1 prípad; Beňatina – 7 prípadov; Bežovce – 3 prípady;  Blatné Remety – 2 prípady; Blatné Revištia – 3 prípady; Bunkovce  - 1 prípad; Fekišovce – 6 prípadov; Hlivištia – 9 prípadov;  Horňa – 5 prípadov; Husák – 1 prípad; Inovce – 6 prípadov; Jasenov – 4 prípady; Jenkovce – 4 prípady; Koňuš – 2 prípady; Koromľa – 10 prípadov; Krčava – 3 prípady; Lekárovce – 6 prípadov; Nižné Nemecké – 1 prípad; Orechová – 1 prípad; Ostrov – 3 prípady; Pinkovce – 1 prípad; Podhoroď – 7 prípadov; Porúbka – 8 prípadov; Priekopa – 6 prípadov; Remetské Hámre – 14 prípadov; Ruskovce – 6 prípadov; Ruský Hrabovec – 1 prípad; Sejkov – 1 prípad; Tašuľa – 3 prípady; Tibava – 3 prípady; Choňkovce – 6 prípadov; Veľké Revištia – 7 prípadov; Vojnatina – 5 prípadov; Vyšná Rybnica -  7 prípadov; Vyšné Nemecké – 1 prípad; Vyšné Remety – 6 prípadov; Záhor – 7 prípadov.

 

Cestovateľská anamnéza: Česko – 1x                                          

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 244x

RÚVZ  Michalovce za mesiac október 2020  vydalo za okres Michalovce a Sobrance  2657 opatrení  formou zápisnice (okres Michalovce – 2065; okres Sobrance -592) 

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 7 ochorení na salmonelovú enteritídu, 10 kampylobakteriálnych enteritíd, 17 rotavírusových enteritíd (z toho 2 hlásené ako nozokomiálne nákazy)
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 9 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (2 rotavírusové enteritídy, 1  septikémia vyvolaná inými gramnegativnými organizmami, 1 iná špecifikovaná septikémia, 1 kandidová stomatitída, 1 zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom, 3 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta
 3. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, prenosných pohlavných ochorení, tuberkulózy
 4. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 2604 ARO, z toho 275 CHPO35 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 2065 ochorení, z toho 153 CHPO, komplikácie – 9

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 539 ochorení, z toho 122   CHPO, komplikácie - 26

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 • Spolu hlásených 1133 potvrdených  ohnísk.
 • Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac október 2020 neeviduje žiadne pozitívne ohnisko nákazy v okrese Michalovce a Sobrance.   
 • Dňa 30.10.2020 bolo zverejnené na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ usmernenie HH SR v súvislosti s ochorení COCID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 ( desiata aktualizácia).
 • Dňa 30.10.2020 bola vydaná vyhláška RH RÚVZ so sídlom v Michalovciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.        

 

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac október 2020:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  73 detí (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 24 (z toho 12 UPT)

Samovraždy 

        Pokusy: 3

Nová drogová závislosť: 2

        z toho tvrdé drogy:  1