I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci december 2020 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 285 kontrol, z toho 235 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19, 42 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX, 5 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 23 rozhodnutí a 12 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 243 rozhodnutí. Boli uložené 2 opatrenie na mieste v zariadení spoločného stravovania podľa § 55 zák. č. 355/2007 Z.z. a 1 opatrenie na mieste v obchodnej sieti podľa § 20 ods. 9 zák. č. 152/1995 Z.z.
 2. Na RÚVZ v Michalovciach bolo od 18.11.2020 zriadené Mobilné odberové miesto na testovanie COVID-19 Antigénovými testami. Na MOM bolo v mesiaci december otestovaných 793 ľudí, z ktorých 42 bolo vyhodnotených ako pozitívnych.
 3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 42 vzoriek zo životného prostredia.
 4. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 2353 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 2051 opatrení.
 5. V mesiaci december bolo na RÚVZ Michalovce doručených 7 podnetov, z ktorých 6 bolo po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaných ako opodstatnených a 1 bol odložený.
 6. V mesiaci december boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:
 • Čiastka 20/2020 - vydaná 4. decembra 2020
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
 • Čiastka 21/2020 - vydaná 7. decembra 2020
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • Čiastka 22/2020 - vydaná 9. decembra 2020
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • Čiastka 23/2020 - vydaná 10. decembra 2020
 1. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 2. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
 • Čiastka 26/2020 - vydaná 17. decembra 2020
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

 2. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • Čiastka 29/2020 - vydaná 20. decembra 2020
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • Čiastka 31/2020 - vydaná 20. decembra 2020
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

  57. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre zdravia pre okresy Senica a Skalica

  58. Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Ružomberok a Liptovský Mikuláš
 • Čiastka 33/2020 - vydaná 27. decembra 2020
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • Čiastka 36/2020 - vydaná 30. decembra 2020
 1.  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • Čiastka 38/2020 - vydaná 31. decembra 2020
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci december 2020 bola charakterizovaná:   

a) výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených PCR: spolu bolo hlásených 1121 prípadov na COVID-19.

 

MICHALOVCE: Za mesiac december 2020 bolo  hlásených 989 prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 3 prípady;  5-9 roč. –1 prípadov; 10-14 roč. – 31 prípadov; 15-19 roč. – 37 prípadov; 20-24 roč. – 45 prípadov; 25-34 roč. – 146 prípadov; 35-44 roč. – 200 prípadov; 45-54 roč. – 153 prípadov; 55-64 roč. – 161 prípadov; 65+ roč. – 201 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

 Bajany – 5 prípadov; Bánovce nad Ondavou – 4 prípady Beša – 2 prípady;  Bracovce – 5 prípadov; Budince – 3 prípady; Budkovce – 15 prípadov; Čečehov – 1 prípad; Čičarovce – 9 prípadov; Čierne Pole – 3 prípady; Drahňov – 3 prípady; Dúbravka – 12 prípadov; Falkušovce – 7 prípadov; Hatalov – 6 prípadov; Hažín – 2 prípady; Hnojné-  2 prípady; Horovce - 14 prípadov; Iňačovce – 1 prípad; Jastrabie pri Michalovciach – 1 prípad; Jovsa - 12 prípadov; Kačanov – 5 prípadov; Kaluža – 3 prípady; Kapušianske Kľačany – 2 prípady; Klokočov – 2 prípady; Krásnovce – 7 prípadov; Krišovská Liesková – 4 prípady; Kusín – 3 prípady; Lastomír – 11 prípadov; Laškovce – 2 prípady; Lesné – 5 prípadov; Ložín – 4 prípady; Lúčky – 4 prípady; Malčice – 4 prípady;  Markovce – 11 prípadov; Maťovské Vojkovce – 3 prípady; Michalovce – 458 prípadov; Moravany – 7 prípadov; Nacina Ves – 10 prípadov; Oborín – 7 prípadov; Oreské - 4 prípady; Palín – 18 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 23 prípadov; Petrikovce – 2 prípady;  Petrovce nad Laborcom – 4 prípady; Poruba pod Vihorlatom – 5 prípadov; Pozdišovce – 7 prípadov, Ptrukša – 3 prípady; Pusté Čemerné – 1 prípad; Rakovec nad Ondavou  - 8 prípadov; Ruská - 3 prípady; Senné – 12 prípadov; Slavkovce – 3 prípady; Sliepkovce – 7 prípadov; Staré  - 8 prípadov; Strážske - 38 prípadov; Stretava – 15 prípadov; Stretavka  - 1 prípad; Suché – 2 prípady; Šamudovce – 6 prípadov; Trhovište – 10 prípadov; Trnava pri Laborci – 10 prípadov; Tušice – 3 prípady; Tušická Nová Ves – 15 prípadov; Veľké Kapušany – 50 prípadov; Veľké Raškovce – 1 prípad, Veľké Slemence – 1 prípad; Vinné-  22 prípadov;  Voľa – 3 prípady; Vrbnica – 1 prípad; Vysoká nad Uhom – 10 prípadov; Zalužice – 8 prípadov; Závadka – 4 prípady; Žbince – 2 prípady; Zbudza – 5 prípadov; Zemplínska Široká – 4 prípady; Zemplínske Kopčany – 1 prípad. 

Cestovateľská anamnéza: Holandsko –  4x 

                                          Anglicko –   5x

                                          Rakúsko –  1x

 Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 989 x

 

SOBRANCE: Za mesiac december 2020 bolo v okrese Sobrance hlásených 132  prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

 0 roč. – 1 prípad; 5-9 roč. – 1 prípad; 10-14 roč. – 2 prípady; 15-19 roč. – 7 prípadov;  20-24 roč. – 7 prípadov; 25-34 roč. – 21 prípadov; 35-44 roč. - 18 prípadov; 45–54 roč. - 26 prípadov; 55- 64 roč. – 27 prípadov; 65 + roč. – 22 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Baškovce – 4 prípady; Beňatina – 2 prípady; Bežovce – 8 prípadov; Blatná Polianka – 3 prípady; Blatné Revištia – 6 prípadov; Bunkovce – 1 prípad;  Fekišovce – 2  prípady; Jasenov – 5 prípadov;  Jenkovce – 1 prípad; Kolibabovce – 2 prípady;  Koňuš – 3 prípady; Koromľa – 3 prípady; Krčava – 5 prípadov; Kristy – 1 prípad; Lekárovce – 4 prípady;  Nižná Rybnica – 7 prípadov; Nižné Nemecké – 1 prípad; Ostrov – 3 prípady;  Podhoroď – 4 prípady; Porostov – 3 prípady; Porúbka – 2 prípady;  Priekopa – 3 prípady; Remetské Hámre – 1 prípad; Ruskovce – 5 prípadov;  Ruský Hrabovec – 3 prípady;  Sejkov – 1 prípad; Sobrance – 32 prípadov; Svätuš – 1 prípad;  Tibava – 2 prípady; Choňkovce – 3 prípady; Veľké Revištia – 2 prípady;  Vojnatina – 1 prípad; Vyšná Rybnica – 2 prípady; Vyšné Nemecké – 2 prípady; Vyšné Remety – 1 prípad;  Záhor – 3 prípady.

Cestovateľská anamnéza: Ukrajina  – 1x

                                          Holansko – 1x

                                          Nemecko – 1x

                                          Spojené arabské emiráty – 2x

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 132x

 

b) výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených antigénovým testom: Spolu bolo hlásených 1212 ochorení.

MICHALOVCE: Hlásených 1031  ochorení potvrdených  antigénovým testom.

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 4 prípady; 5-9 roč. – 12 prípadov; 10-14 roč. – 21 prípadov; 15-19 roč. – 37 prípady; 20-24 roč. – 71 prípadov; 25 -34 roč. – 144 prípadov; 35 – 44 roč. – 212 prípadov; 45-54 roč. – 218 prípadov; 55-64 roč. – 178 prípadov; 65 + roč. – 134 prípadov

Rozdelenie podľa obcí:

Bajany – 11 prípadov; Bánovce nad Ondavou – 7 prípadov; Beša – 2 prípady;  Bracovce – 15 prípadov; Budkovce – 17 prípadov; Čečehov – 4 prípady; Čičarovce – 4 prípady; Čierne Pole – 2 prípady; Drahňov – 4 prípady; Dúbravka – 12 prípadov; Falkušovce – 14 prípadov;  Hatalov – 7 prípadov; Hažín – 1 prípad; Hnojné – 2 prípady; Horovce – 13 prípadov;  Iňačovce – 3 prípady; Jastrabie – 2 prípady; Jovsa – 6 prípadov; Kačanov  - 1 prípad; Kaluža – 3 prípady; Kapušianske Kľačany – 3  prípady; Klokočov – 4 prípady; Krásnovce – 3 prípady; krišovská Liesková – 2 prípady; Kusín – 5 prípadov; Lastomír – 15 prípadov; Laškovce – 5 prípadov; Lesné – 4 prípady; Ložín – 5 prípadov; Lúčky – 3 prípady; Malčice – 18 prípadov;  Malé Raškovce – 1 prípad; Markovce – 3 prípady; Maťovské Vojkovce – 3 prípady; Michalovce - 420 prípadov; Moravany – 10 prípadov Nacina Ves – 18 prípadov; ; Oborín – 1 prípad; Oreské- 5 prípadov; Palín – 14 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 35 prípad; Petrovce nad Laborcom – 10 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 1 prípad; Pozdišovce – 12 prípadov; Ptrukša – 1 prípad;  Pusté Čemerné – 2 prípady; Rakovec nad Ondavou – 12 prípadov; Ruská – 4 prípady; Senné – 9 prípadov; Slavkovce – 1 prípad;  Sliepkovce – 8 prípadov; Staré – 9 prípadov; Strážske – 45 prípadov; Stretava – 17 prípadov; Stretavka – 3 prípady;  Šamudovce – 8 prípadov; Trhovište – 25 prípadov; Trnava pri Laborci – 14 prípadov; Tušice – 3 prípady; Tušická Nová Ves – 1 prípad; Veľké Kapušany – 58 prípadov; Veľké Raškovce – 1  prípad; Veľké Slemence – 1 prípad; Vinné – 19 prípadov; Voľa – 3 prípady;  Vysoká nad Uhom – 15 prípadov; Zalužice – 7 prípadov; Závadka – 9 prípadov;  Žbince – 6 prípadov; Zbudza – 10 prípadov; Zemplínska Široká – 11 prípadov.

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 1032 x

Cestovateľská anamnéza: Nemecko   – 1x

                                          Rakúsko – 1x

                                          

SOBRANCE:  Hlásených 180  ochorení potvrdených antigénovým testom

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 1 prípad; 5-9 roč. – 1 prípad; 10-14 roč. – 3 prípady; 15-19 roč. – 4 prípady; 20-24 roč. – 13 prípadov; 25-34 roč. – 34 prípadov; 35 – 44 roč. – 42 prípadov; 45-54 roč. – 23 prípadov; 55-64 roč. – 25 prípadov; 65+ roč. –  34 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Baškovce – 12 prípadov; Beňatina – 2 prípady;  Bežovce – 3 prípady; Blatné Remety – 1 prípad;  Blatné Revištia – 2 prípady; Bunkovce – 2 prípady;  Hlivištia – 3 prípady;  Horňa – 1 prípad; Husák – 1 prípad;  Jasenov – 12 prípadov Jenkovce – 8 prípadov; ; Koňuš – 1 prípad; Koromľa – 2 prípady; Krčava – 1 prípad; Kristy – 1 prípad; Lekárovce – 5 prípadov; Nižná Rybnica – 3 prípady;  Nižné Nemecké – 1 prípad; Ostrov – 1 prípad; Petrovce -4 prípady;  Pinkovce – 1 prípad; Podhoroď – 2 prípady; Porostov – 1 prípad; Porúbka – 3 prípady Ruskovce – 2 prípady; Ruský Hrabovec – 5 prípadov;  Sejkov – 3 prípady; Sobrance – 69 prípadov; Svätuš – 1 prípad; Tibava – 2 prípady; Choňkovce – 9 prípadov; Úbrež – 5 prípadov; Vojnatina – 3 prípady; vyšná Rybnica – 5 prípadov; Vyšné Remety – 1 prípad.    

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 180 x

 • RÚVZ Michalovce za  december 2020  vydalo za okres Michalovce a Sobrance  240 opatrení  formou zápisnice (okres Michalovce –  210 ; okres Sobrance - 30)  a  3 opatrenia formou rozhodnutia RH RÚVZ Michalovce.

 

c) výskytom črevných ochorení: hlásené bolo 1 ochorenie na bacilovú červienku / dyzentéria/ - šigelóza, 1 kampylobakteriálna enteritída

d) výskytom nozokomiálnej nákazy: spolu hlásená 1 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (bližšie neurčená akútna bronchitída)    

e) výskytom HIV a AIDS: hlásené 2 prípady HIV  a 1 prípad AIDS – Kaposiho Sarkóm

f) nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy

g) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 1476 ARO, z toho 172 CHPO19 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 1158 ochorení, z toho 48 CHPO, komplikácie – 9

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 318 ochorení, z toho 124   CHPO, komplikácie - 10

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 2162   potvrdených  ohnísk.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac december 2020 eviduje   pozitívny prípad AMO u nájdeného uhynutého diviaka  v PZ  Porúbka, okres Sobrance.  
 3. Dňa 28.12.2020 bol zaslaný očkovací kalendár na rok 2021 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých všetkým očkujúcim lekárom  NZZ v okrese Michalovce a Sobrance pre deti a dorast a dospelých.
 4. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenie HH SR v súvislosti s ochorení COCID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za december 2020:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  79 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 29, z toho 14 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     4

Nová drogová závislosť:   1

                     z toho tvrdé drogy:   1