I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci JANUÁR 2021 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 995 kontrol, z toho 930 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19, 5 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 36 rozhodnutí a 4 záväzné stanoviská. Bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ). Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo uložených 6 blokových pokút v celkovej sume 600 € v zariadení spoločného stravovania. Zároveň bolo uložené  1 opatrenie na mieste v zariadení spoločného stravovania – uzatvorenie prevádzky.
 2. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 04.01.2021 (pre denník Pravda, Korzár, TV Markízu, TV JOJ a RTVS), dňa 08.01.2021(pre TASR a denník Pravda) a dňa 19.01.2021 (pre rádio Košice) informácie o COVID – 19  - nová mutácia v okrese Michalovce.
 3. Na RÚVZ v Michalovciach bolo od 18.11.2020 zriadené Mobilné odberové miesto na testovanie COVID-19 Antigénovými testami. Na MOM bolo v mesiaci január 2021 otestovaných 747 ľudí, z ktorých 28 bolo vyhodnotených ako pozitívnych.
 4. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 7 vzoriek zo životného prostredia.
 5. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 2190 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 2515 opatrení.
 6. V mesiaci január boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako opodstatnený a 1 bol odstúpený na RVaPS.
 7. V mesiaci január boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:
 • Čiastka 2/2021 - vydaná 7. januára 2021 

 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • Čiastka 4/2021 - vydaná 10. januára 2021
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • Čiastka 8/2021 - vydaná 21. januára 2021

 

 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 2. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci január 2021 bola charakterizovaná:   

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 2163 ochorení (PCR + Ag).

a) výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených PCR: spolu bolo hlásených 801 prípadov na COVID-19.

MICHALOVCE: Za mesiac január 2021 bolo  hlásených 672 prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 2 prípady;  5-9 roč. –8 prípadov; 10-14 roč. – 20 prípadov; 15-19 roč. – 25 prípadov; 20-24 roč. – 48 prípadov; 25-34 roč. – 100 prípadov; 35-44 roč. – 121 prípadov; 45-54 roč. – 123 prípadov; 55-64 roč. – 112 prípadov; 65+ roč. – 113 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

 Bánovce nad Ondavou – 4 prípady   Bracovce – 2 prípady; Budkovce – 6 prípadov; Čičarovce – 6 prípadov;  Drahňov – 14 prípadov; Dúbravka – 9 prípadov; Falkušovce – 7 prípadov; Hatalov – 11 prípadov; Hažín – 2 prípady;  Horovce - 5 prípadov; Iňačovce – 4 prípady; Jastrabie pri Michalovciach – 4 prípady; Jovsa - 4 prípady; Kačanov – 1 prípad; Kaluža – 2 prípady; Kapušianske Kľačany – 1 prípad; Klokočov – 3 prípady; Krásnovce – 6 prípadov; Krišovská Liesková – 2 prípady; Kusín – 2 prípady; Lastomír – 8 prípadov; Laškovce – 1 prípad; Lesné – 2 prípady; Ložín – 4 prípady; Lúčky – 3 prípady; Malčice – 3 prípady;  Malé Raškovce – 1 prípad; Markovce – 6 prípadov; Maťovské Vojkovce – 4 prípady; Michalovce – 223 prípadov; Moravany – 3 prípady; Nacina Ves – 1 prípad; Oborín – 3 prípady; Oreské - 2 prípady; Palín – 5 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 39 prípadov; Petrikovce – 1 prípad;  Petrovce nad Laborcom – 2 prípady; Poruba pod Vihorlatom – 2 prípady; Pozdišovce – 13 prípadov, Ptrukša – 4 prípady; Pusté Čemerné – 2 prípady; Rakovec nad Ondavou  - 4 prípady; Ruská - 1 prípad; Senné – 17 prípadov;  Sliepkovce – 3 prípady;  Strážske - 21 prípadov; Stretava – 13 prípadov; Stretavka  - 1 prípad; Šamudovce – 10 prípadov; Trhovište – 8 prípadov; Trnava pri Laborci – 3 prípady; Tušice – 4 prípady; Tušická Nová Ves – 2 prípady; Veľké Kapušany – 80 prípadov; Veľké Raškovce – 3 prípady, Veľké Slemence – 6 prípadov; Vinné-  28 prípadov; Vojany – 5 prípadov; Vrbnica – 10 prípadov; Zalužice – 3 prípady; Závadka – 2 prípady; Žbince – 9 prípadov; Zemplínska Široká – 11 prípadov; Zemplínske Kopčany – 1 prípad. 

Cestovateľská anamnéza: Česko –  3x 

                                          Anglicko –   10x

                                          Rakúsko –  1x

                                          Ukrajina – 8x

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 672 x

 

SOBRANCE: Za mesiac január 2021 bolo v okrese Sobrance hlásených 129  prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

10-14 roč. – 7 prípadov; 15-19 roč. – 10 prípadov;  20-24 roč. – 7 prípadov; 25-34 roč. – 20 prípadov; 35-44 roč. - 21 prípadov; 45–54 roč. - 30 prípadov; 55- 64 roč. – 14 prípadov; 65 + roč. – 19 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Baškovce – 1 prípad; Blatné Remety – 5 prípadov; Blatné Revištia – 2 prípady; Bunkovce – 1 prípad;  Fekišovce – 4  prípady;  Hlivištia – 1 prípad; Husák – 7 prípadov; Inovce – 1 prípad;  Jasenov – 3 prípady;  Jenkovce – 6 prípadov;  Koňuš – 5 prípadov; Koromľa – 2 prípady; Krčava – 4 prípady; Lekárovce – 7 prípady;  Nižná Rybnica – 3 prípady; Nižné Nemecké – 2 prípady;  Orechová – 2 prípady; Ostrov – 1 prípad;  Podhoroď – 1 prípad; Porostov – 1 prípad; Porúbka – 1 prípad;  Priekopa – 1 prípad; Remetské Hámre – 4 prípady;  Sejkov – 2 prípady; Sobrance – 30 prípadov; Tibava – 1 prípad; Choňkovce – 16 prípadov; Úbrež – 2 prípady; Veľké Revištia – 2 prípady;  Vojnatina – 3 prípady; Vyšná Rybnica – 2 prípady; Vyšné Nemecké – 2 prípady; Vyšné Remety – 2 prípady;  Záhor – 2 prípady.

Cestovateľská anamnéza: Holansko – 1x

                                          Anglicko - 3x

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 129x

 

b) výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených antigénovým testom: Spolu bolo hlásených 1362 ochorení.

MICHALOVCE: Hlásených 1073  ochorení potvrdených  antigénovým testom.

Rozdelenie podľa veku:

0 roč. – 1 prípad;  5-9 roč. – 9 prípadov; 10-14 roč. – 36 prípadov; 15-19 roč. – 82 prípadov; 20-24 roč. – 81 prípadov; 25 -34 roč. – 187 prípadov; 35 – 44 roč. – 206 prípadov; 45-54 roč. – 180 prípadov; 55-64 roč. – 173 prípadov; 65 + roč. – 118 prípadov

Rozdelenie podľa obcí:

Bajany – 2 prípady; Bánovce nad Ondavou – 3 prípady; Beša – 3 prípady;  Bracovce – 13 prípadov; Budince – 18 prípadov; Budkovce – 12 prípadov; Čičarovce – 16 prípadov; Čierne Pole – 5 prípadov; Drahňov – 18 prípadov; Dúbravka – 5 prípadov; Falkušovce – 7 prípadov;  Hatalov – 19 prípadov; Hažín – 3 prípady; Hnojné – 1 prípad; Horovce – 8 prípadov;  Iňačovce – 7 prípadov; Jastrabie – 4 prípady; Jovsa – 6 prípadov; Kaluža – 5 prípady; Kapušianske Kľačany – 12  prípadov; Klokočov – 1 prípad; Krásnovce – 1 prípad; Krišovská Liesková – 4 prípady; Kusín – 4 prípady; Lastomír – 4 prípady; Laškovce – 3 prípady; Lesné – 3 prípady; Ložín – 7 prípadov; Lúčky – 12 prípadov; Malčice – 5 prípadov;  Markovce – 11 prípady; Maťovské Vojkovce – 6 prípadov; Michalovce - 289 prípadov; Moravany – 7 prípadov Nacina Ves – 14 prípadov;  Oborín – 4 prípady; Oreské- 1 prípad; Palín – 3 prípady; Pavlovce nad Uhom – 66 prípadov; Petrikovce – 1 prípad; Petrovce nad Laborcom – 8 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 5 prípadov; Pozdišovce – 15 prípadov; Ptrukša – 7 prípadov;  Pusté Čemerné – 1 prípad; Rakovec nad Ondavou – 13 prípadov; Ruská – 2 prípady; Senné – 9 prípadov; Slavkovce – 2 prípady;  Sliepkovce – 5 prípadov; Staré – 2 prípady; Strážske – 35 prípadov; Stretava – 14 prípadov; Stretavka – 3 prípady; Suché – 1 prípad;  Šamudovce – 9 prípadov; Trhovište – 10 prípadov; Trnava pri Laborci – 3 prípady; Tušice – 2 prípady; Tušická Nová Ves – 4 prípady; Veľké Kapušany – 178 prípadov; Veľké Raškovce – 3  prípady; Veľké Slemence – 27 prípadov; Vinné – 32 prípadov; Vojany – 41 prípadov; Voľa – 1 prípad; Vrbnica – 3 prípady;  Vysoká nad Uhom – 2 prípady; Zalužice – 5 prípadov;   Žbince – 8 prípadov; Zemplínska Široká – 12 prípadov; Zemplínske Kopčany – 1 prípad.

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 1073 x

Cestovateľská anamnéza: Anglicko  – 1x

                                          Česko – 1x

                                         

SOBRANCE:  Hlásených 289  ochorení potvrdených antigénovým testom

Rozdelenie podľa veku:

5-9 roč. – 2 prípady; 10-14 roč. – 5 prípadov; 15-19 roč. – 20 prípadov; 20-24 roč. – 18 prípadov; 25-34 roč. – 48 prípadov; 35 – 44 roč. – 51 prípadov; 45-54 roč. – 57 prípadov; 55-64 roč. – 61 prípadov; 65+ roč. –  27 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Bežovce – 2 prípady; Blatná Polianka – 3 prípady; Blatné Remety – 5 prípadov;  Blatné Revištia – 3 prípady; Bunkovce – 4 prípady;  Fekišovce – 3 prípady; Hlivištia – 5 prípadov;  Horňa – 9 prípadov; Husák – 2 prípady;  Jasenov – 5 prípadov; Jenkovce – 7 prípadov; ; Kolibabovce – 2 prípady; Koňuš – 13 prípadov; Koromľa – 6 prípadov; Krčava – 5 prípadov;   Lekárovce – 5 prípadov; Nižná Rybnica – 1 prípad;  Nižné Nemecké – 2 prípady; Orechová – 1 prípad; Ostrov – 1 prípad; Petrovce -5 prípadov;  Pinkovce – 3 prípady; Podhoroď – 3 prípady; Porostov – 4 prípady; Porúbka – 3 prípady; Priekopa – 2 prípady; Remetské Hámre – 9 prípadov; Ruskovce – 2 prípady; Ruský Hrabovec – 7 prípadov;  Sejkov – 1 prípad; Sobrance – 83 prípadov; Tašuľa – 1 prípad;  Tibava – 14 prípadov; Choňkovce – 24 prípadov; Úbrež – 2 prípady; Veľké Revištia – 2 prípady; Vojnatina – 1 prípad; Vyšná Rybnica – 14 prípadov; Vyšné Nemecké – 12 prípadov; Vyšné Remety – 5 prípadov; Záhor – 8 prípadov.    

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 289 x

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 9 ochorení na salmonelovú enteritídu, 6 kampylobakteriálnych enteritíd, 3 rotavírusové enteritídy,1 adenovírusová enteritída
 2. výskytom nozokomiálnej nákazy: spolu hlásené 4 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.         (1 akútny zápal prínosových dutín – sinusitis acuta, 2 zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovaným mikroorganizmom, 1 infekcia v mieste chirurgického výkonu)
 3. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy
 4. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 906 ARO, z toho 74 CHPO25 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 723 ochorení, z toho 36 CHPO, komplikácie – 19

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 183 ochorení, z toho 38   CHPO, komplikácie - 6

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE : 

 1. Spolu hlásených 2191  potvrdených  ohnísk.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac január 2021 eviduje pozitívne  prípady AMO u nájdených  uhynutých diviakov  v PS Urbár Trhovište, PZ Diviak Porúbka a Lesy SR revír Hrachoviny.  
 3. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenie HH SR v súvislosti s ochorení COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za január 2021:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  76 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 28, z toho 14 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     1

Nová drogová závislosť:   4

                     z toho tvrdé drogy:   1