I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci FEBRUÁR 2021 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 893 kontrol z toho:
 • 676 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19, 
 • e-hranica – 402 kontrol,
 • karantenizované osoby – 154 kontrol,
 • 15 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 36 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom informačného systému RAPEX

Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 39 rozhodnutí a 9 záväzných stanovísk. Boli uložené  2 opatrenia na mieste  v zariadení spoločného stravovania a v zariadení pre deti a mládež – uzatvorenie prevádzky.

 1. Na RÚVZ v Michalovciach bolo od 18.11.2020 zriadené Mobilné odberové miesto na testovanie COVID-19 Antigénovými testami. Na MOM bolo v mesiaci február 2021 otestovaných 914 ľudí, z ktorých 10 bolo vyhodnotených ako pozitívnych.
 2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 33 vzoriek zo životného prostredia.
 3. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 2621 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 3134 opatrení.
 4. V mesiaci február bolo na RÚVZ Michalovce doručených 5 podnetov, z ktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako opodstatnený, 1 bol čiastočne opodstatnený a 3 neopodstatnené.
 5. V mesiaci február boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

 

 • Čiastka 16/2021 - vydaná 2. februára 2021 
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

 

 • Čiastka 19/2021 - vydaná 5. februára 2021
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 2. VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 3. VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 4. VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

 

 • Čiastka 21/2021 - vydaná 7. februára 2021 
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

 

 • Čiastka 26/2021 - vydaná 12. februára 2021
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • RÚVZ Michalovce listom zo dňa 19.2.2021 oslovil aj všetky obchodné reťazce v okresoch Michalovce a Sobrance o zvýšenom dodržiavaní hygienických opatrení na zamedzenie šírenia ochorení COVID – 19. 
 • RÚVZ listom informoval všetky pohrebné služby v okresoch Michalovce a Sobrance o Usmernenie ÚVZ SR k zaobchádzaniu s ľudskými pozostatkami osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená koronavírusom (SARS-CoV-2) a k organizovaniu pohrebných obradov a zároveň dňa 22.2.2021 uvedené usmernenie bolo uverejnené na web stránke RÚVZ Michalovce.
 • RÚVZ Michalovce v súvislosti s predpokladaným obnovením vyučovacieho procesu listom zo dňa 24.2.2021 oslovil spoločnosti – Arriva Michalovce, a.s. a DZS – M.K. Trans, s.r.o., Michalovce na kontrolu dodržiavania povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest u cestujúcich a to nielen pri vstupe do dopravného prostriedku, ale priebežne aj počas zastavenia na jednotlivých zastávkach.

 

 1. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci február 2021 bola charakterizovaná:    

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 2590 ochorení (PCR + Ag).

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených PCR: spolu bolo hlásených 954 prípadov na COVID-19.

MICHALOVCE: Za mesiac február 2021 bolo  hlásených 758 prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

 5-9 roč. –15 prípadov; 10-14 roč. – 20 prípadov; 15-19 roč. – 45 prípadov; 20-24 roč. – 50 prípadov; 25-34 roč. – 117 prípadov; 35-44 roč. – 145 prípadov; 45-54 roč. – 151 prípadov; 55-64 roč. – 137 prípadov; 65+ roč. – 78 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

Bajany – 3 prípady; Bánovce nad Ondavou – 1 prípad;   Bracovce – 7 prípadov; Budince – 6 prípadov;  Budkovce – 3 prípady; Čečehov – 2 prípady;  Čičarovce – 3 prípady;  Drahňov – 1 prípad; Dúbravka – 12 prípadov;  Hatalov – 15 prípadov; Hažín – 4 prípady; Hnojné – 2 prípady;  Horovce - 6 prípadov; Iňačovce – 5 prípadov;  Jovsa - 8 prípadov; Kačanov – 11 prípadov; Kaluža – 2 prípady; Kapušianske Kľačany – 4 prípady; Klokočov – 3 prípady; Krásnovce – 8 prípadov; Krišovská Liesková – 5 prípadov; Kusín – 2 prípady; Lastomír – 3 prípady; Laškovce – 11 prípadov; Ložín – 4 prípady; Lúčky – 7 prípadov; Malčice – 4 prípady;  Malé Raškovce – 9 prípadov;  Maťovské Vojkovce – 4 prípady; Michalovce – 279 prípadov; Moravany – 12 prípadov; Nacina Ves – 9 prípadov; Oborín – 10 prípadov; Oreské - 1 prípad; Palín – 6 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 17 prípadov;   Petrovce nad Laborcom – 1 prípad; Poruba pod Vihorlatom – 11 prípadov; Pozdišovce – 9 prípadov, Ptrukša – 4 prípady;  Rakovec nad Ondavou  - 19 prípady; Ruská - 3 prípady; Senné – 6 prípadov; Slavkovce – 1 prípad;  Sliepkovce – 4 prípady;  Staré – 4 prípady; Strážske - 41 prípadov; Stretava – 6 prípadov; Stretavka  - 3 prípady; Suché – 5 prípadov; Šamudovce – 2 prípady; Trhovište – 12 prípadov; Trnava pri Laborci – 4 prípady;  Tušická Nová Ves – 10 prípadov; Veľké Kapušany – 50 prípadov; Veľké Raškovce – 1 prípad, Veľké Slemence – 4 prípady; Vinné-  27 prípadov; Vojany – 1 prípad; Voľa – 3 prípad; Vrbnica – 3 prípady; Vysoká nad Uhom – 1 prípad; Zalužice – 8 prípadov; Závadka – 5 prípadov; Žbince – 10 prípadov; Zbudza – 2 prípady; Zemplínska Široká – 9 prípadov. 

Cestovateľská anamnéza: Anglicko – 10x 

                                          Taliansko – 1x

                                          Ukrajina – 1x

                                          Egypt – 1x

                                          Nemecko – 2x                                            

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 758 x 

SOBRANCE: Za mesiac február 2021 bolo v okrese Sobrance hlásených 196  prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

5-9 roč. – 2 prípady; 10-14 roč. – 10 prípadov; 15-19 roč. – 8 prípadov;  20-24 roč. – 12 prípadov; 25-34 roč. – 34 prípadov; 35-44 roč. - 40 prípadov; 45–54 roč. - 27 prípadov; 55- 64 roč. – 37 prípadov; 65 + roč. – 26 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Baškovce – 3 prípady; Bežovce – 8 prípadov; Blatná Polianka – 1 prípad;  Blatné Revištia – 1 prípad; Bunkovce – 4 prípady;  Fekišovce – 2  prípady; Husák – 1 prípad; Inovce – 1 prípad;  Jasenov – 3 prípady;  Jenkovce – 6 prípadov;  Koňuš – 5 prípadov;  Krčava – 4 prípady; Kristy – 1 prípad; Lekárovce – 7 prípady;  Nižná Rybnica – 10 prípadov; Nižné Nemecké – 2 prípady;  Orechová – 7 prípadov; Pinkovce – 1 prípad;   Podhoroď – 1 prípad;  Porúbka – 10 prípadov;  Priekopa – 1 prípad; Remetské Hámre – 4 prípady;  Ruská Bystrá – 4 prípady; Ruský Hrabovec – 4 prípady; Sejkov – 3 prípady; Sobrance – 53 prípadov; Svätuš – 4 prípady; Tašuľa – 3 prípady; Tibava – 7 prípadov; Choňkovce – 8 prípadov;  Veľké Revištia – 4 prípady;  Vojnatina – 7 prípadov; Vyšná Rybnica – 4 prípady;  Vyšné Remety – 6 prípadov;  Záhor – 6 prípadov.

Cestovateľská anamnéza: Švajčiarsko – 1x                                                                                                                           

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 196x

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených antigénovým testom: Spolu bolo hlásených 1362 ochorení

MICHALOVCE: Hlásených 1232  ochorení potvrdených  antigénovým testom.

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 1 prípad;  5-9 roč. – 3 prípady; 10-14 roč. – 27 prípadov; 15-19 roč. – 79 prípadov; 20-24 roč. – 97 prípadov; 25 -34 roč. – 247 prípadov; 35 – 44 roč. – 264 prípadov; 45-54 roč. – 252 prípadov; 55-64 roč. – 172 prípadov; 65 + roč. – 90 prípadov

Rozdelenie podľa obcí:

Bajany – 2 prípady; Bánovce nad Ondavou – 1 prípad; Beša – 3 prípady; Bracovce – 14 prípadov;  Budince – 7 prípadov; Budkovce – 12 prípadov; Čečehov – 6 prípadov; Čičarovce – 18 prípadov;  Drahňov – 12 prípadov; Dúbravka – 11 prípadov; Falkušovce – 6 prípadov;  Hatalov – 11 prípadov; Hažín – 3 prípady; Hnojné – 5 prípadov; Horovce – 7 prípadov;  Iňačovce – 5 prípadov; Ižkovce – 1 prípad; Jastrabie pri Michalovciach  – 2 prípady; Jovsa – 13 prípadov; Kačanov – 6 prípadov; Kaluža – 5 prípadov; Kapušianske Kľačany – 13  prípadov; Klokočov – 5 prípadov; Krásnovce – 8 prípadov; Krišovská Liesková – 6 prípadov; Kusín – 4 prípady; Lastomír – 19 prípadov; Laškovce – 36 prípadov; Lesné – 11 prípadov; Ložín – 5 prípadov; Lúčky – 17 prípadov; Malčice – 7 prípadov;  Malé Raškovce – 4 prípady; Markovce – 3 prípady; Maťovské Vojkovce – 7 prípadov; Michalovce - 435 prípadov; Moravany – 15 prípadov; Nacina Ves – 41 prípadov;  Oborín – 7 prípadov; Oreské- 4 prípady; Palín – 12 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 18 prípadov; Petrikovce – 4 prípady; Petrovce nad Laborcom – 2 prípady; Poruba pod Vihorlatom – 22 prípadov; Pozdišovce – 15 prípadov; Ptrukša – 5 prípadov;  Rakovec nad Ondavou – 9 prípadov; Ruská – 8 prípadov; Senné – 6 prípadov; Slavkovce – 6 prípadov;  Sliepkovce – 3 prípady; Staré – 9 prípadov; Strážske – 51 prípadov; Stretava – 2 prípady; Stretavka – 1 prípad; Suché – 2 prípady;  Šamudovce – 3 prípady; Trhovište – 42 prípadov; Trnava pri Laborci – 4 prípady; Tušice – 7 prípadov; Tušická Nová Ves – 6 prípadov; Veľké Kapušany – 83 prípadov; Veľké Raškovce – 6  prípadov; Veľké Slemence – 4 prípady; Vinné – 23 prípadov; Vojany – 5 prípadov; Voľa – 5 prípadov; Vrbnica – 4 prípady;  Vysoká nad Uhom – 8 prípadov; Zalužice – 10 prípadov;   Zavadka – 5 prípadov; Žbince – 35 prípadov; Zbudza – 2 prípady;  Zemplínska Široká – 5 prípadov.

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 1232 x

                                         

SOBRANCE:  Hlásených 404  ochorení potvrdených antigénovým testom 

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč.- 1 prípad; 5-9 roč. – 6 prípadov; 10-14 roč. – 14 prípadov; 15-19 roč. – 28 prípadov; 20-24 roč. – 23 prípadov; 25-34 roč. – 45 prípadov; 35 – 44 roč. – 75 prípadov; 45-54 roč. – 83 prípadov; 55-64 roč. – 68 prípadov; 65+ roč. –  61 prípadov. 

Rozdelenie podľa obcí:

Beňatina – 1 prípad; Bežovce – 8 prípadov; Blatná Polianka – 5 prípadov; Blatné Remety – 4 prípady;  Blatné Revištia – 4 prípady; Bunkovce – 13 prípadov;  Fekišovce – 11 prípadov; Hlivištia – 9 prípadov;  Horňa – 1 prípad; Husák – 1 prípad;  Inovce – 8 prípadov; Jasenov – 5 prípadov; Jenkovce – 6 prípadov;  Kolibabovce – 2 prípady; Koňuš – 8 prípadov; Koromľa – 2 prípady; Krčava – 12 prípadov;  Kristy – 2 prípady;  Lekárovce – 11 prípadov; Nižná Rybnica – 8 prípadov;  Nižné Nemecké – 10 prípadov; Orechová – 4 prípady; Pinkovce – 1 prípad; Podhoroď – 5 prípadov; Porostov – 5 prípadov; Porúbka – 9 prípadov; Priekopa – 2 prípady; Remetské Hámre – 9 prípadov; Ruská Bystrá – 7 prípadov; Ruskovce – 3 prípady; Ruský Hrabovec – 6 prípadov;  Sejkov – 5 prípadov; Sobrance – 119 prípadov; Svätuš – 16 prípadov; Tašuľa – 1 prípad;  Tibava – 12 prípadov; Choňkovce – 4 prípady; Úbrež – 4 prípady; Veľké Revištia – 9 prípadov; Vojnatina – 15 prípad; Vyšná Rybnica – 5 prípadov; Vyšné Nemecké – 6 prípadov; Vyšné Remety – 2 prípady; Záhor – 24 prípadov.    

 

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 404 x

 1. výskytom črevných ochorení: hlásené boli 2 ochorenia na salmonelovú enteritídu, 7 kampylobakteriálnych enteritíd, 4 enterokolitídy zapríčinené Clostrídium difficile z toho 3 hlásené ako nozokomiálne nákazy a 2 rotavírusové enteritídy
 2. výskytom nozokomiálnej nákazy: spolu hlásených 9 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (3 – Enterokolitídy zapríčinené clostridium difficile,  1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými staphylokokmi, 2 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 1 zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 dekubitálny vred – preležanina, 1 infekcia močovej sústavy bez určenia miesta )
 3. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy
 4. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 989 ARO, z toho 91 CHPO27 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 780 ochorení, z toho 44 CHPO, komplikácie – 21

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 209 ochorení, z toho 47   CHPO, komplikácie - 6

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 2621 potvrdených  ohnísk.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac február 2021 eviduje pozitívne  prípady AMO u nájdených  uhynutých diviakov  a 1 uloveného v PS Úboč Pozdišovce,  PZ Diviak Porúbka, Lesy SR, revír Hrachoviny a PZ Laborec Petrovce nad Laborcom.  
 3. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenie HH SR v súvislosti s ochorení COCID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za február 2021:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  86 (z toho 1 s vrodenou chybou,  2 mŕtvonarodené, 1 dvojčatá)

Počet potratov v NsP Michalovce: 24, z toho 11 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     1

Nová drogová závislosť:   1

                     z toho tvrdé drogy:  1