I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci MÁJ 2021 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:    

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 2099 kontrol z toho:
 • 521 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19,
 • Bežný ŠZD+PD138 kontrol
 • e-hranica – 1293 kontrol,
 • karantenizované osoby – 136 kontrol,
 • RAPEX – 11 kontrol
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 63 kontrol
 • Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 14 rozhodnutí, 10 záväzných stanovísk a boli uložené  2 opatrenia na mieste  v zariadení spoločného stravovania
 • Bolo prešetrené 1 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na COVID-19).
 • Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 pokuta rozhodnutím v sume 350 €, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (za nerešpektovanie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré bolo zverejnené vo Vestníku vlády SR, Vyhlášky č. 98/2021 Vestníka vlády SR V. v. SR, uzatvorenie prevádzky)
 1. Na RÚVZ v Michalovciach bolo od 18.11.2020 zriadené Mobilné odberové miesto na testovanie COVID-19 Antigénovými testami. Na MOM bolo v mesiaci máj 2021 otestovaných 218 ľudí. Všetci otestovaní boli vyhodnotení ako negatívni.
 2. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 11.05.2021 (pre TV JOJ), 24.5.2021 (pre TV Markíza a RTVS) a 14.5.2021 pre Noviny východu informácie o epidemiologickej situácii vo výskyte COVID – 19 v okrese Sobrance.
 3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie   60 vzoriek zo životného prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2021 boli odobraté 3 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade.
 4. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 428 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 546 opatrení.
 5. V mesiaci máj bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet, ktorý bol zamestnancami odd. HV vyhodnotený ako opodstatnený.
 6. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 29 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 
 1. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 15 klientov, z ktorých 10 mali všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme a u 5. klientov bolo doporučené kontrolné vyšetrenie.  Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 6 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

 Prednášková činnosť:

 • 5.2021 Dopad pandémie na duševné zdravie- Zemplínske osvetové stredisko MI ( 25 poslucháčov)
 • 5.2021 Pohyb a zdravie- Zemplínske osvetové stredisko MI- zamestnanci MsÚ (15 poslucháčov)
 • 5.2021 Pohyb a zdravie- SOŠ obch. a služieb MI (30 žiakov)
 • 5.2021 Dopad pandémie na duševné zdravie - Centrum pre deti a rodiny

MI (30 poslucháčov) 

 • 5.2021 Prevencia hrubého čreva- Centrum pre deti a rodiny MI (30 poslucháčov)
 • 5.2021 Zúbky- MŠ MI (20 detí)
 • 5.2021 BECEP- CMŠ MI (22 detí)
 • 5.2021 Fajčenie- rozprávka pre deti MŠ Komenského, MI (17 detí)
 • 5.2021 BECEP- MŠ Rázusová, MI (21 detí)
 • 5.2021 Fajčenie- rozprávka pre deti MŠ MI (13 detí)

 

 1. S cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v oblasti tabakizmu a jeho zdravotných následkov sme v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Michalovciach dňa 5.2021 v pešej zóne mesta realizovali dotazníkový prieskum v rámci Svetového dňa fajčenia – Fagerstromov dotazník a distribuovali sme letáky o fajčení. Prieskumu sa zúčastnilo 150 respondentov, ktorí boli oslovení a následne dotazník vyplnili. Dotazník sme vyhodnotili a graficky znázornili- zverejnený vo vestibule RÚVZ MI. Respondentom boli poskytnuté informácie o možnostiach a konkrétnych spôsobov prevencie závislosti od tabaku. Na web stránke a vestibule  RÚVZ MI sme zverejnili informačný leták, článok a Fagerstromov dotazník k Svetovému dňu fajčenia.
 2. V mesiaci máj boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

 

 • 5. 2021 - 202. VYHLÁŠKA, 203. VHLÁŠKA a 204. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok 
 2. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí 
 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 

 

 • 5. 2021 - 205. VYHLÁŠKA a 206. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 2. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest 

 

 • 5. 2021 – 207. VYHLÁŠKA a 208. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 2. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí 

 

 • 5. 2021 – 209. REDAKČNÉ OZNÁMENIE a 210. REDAKČNÉ OZNÁMENIE  o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 1. REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 207/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 2. REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí 

 

 • 5. 2021 – 212. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci máj 2021 bola charakterizovaná:   

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 339 ochorení (PCR + Ag).

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených PCR: spolu bolo hlásených 193 prípadov na COVID-19.

MICHALOVCE: Za mesiac máj 2021 bolo  hlásených 123 prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

 5-9 roč. –4 prípady; 10-14 roč. – 6 prípadov; 15-19 roč. – 10 prípadov; 20-24 roč. – 4 prípad; 25-34 roč. – 20 prípadov; 35-44 roč. – 27 prípadov; 45-54 roč. – 15 prípadov; 55-64 roč. – 16 prípadov; 65+ roč. – 21 prípadov.

 

Výskyt podľa obcí:

Bracovce – 3 prípady; Hatalov – 1 prípad;  Iňačovce - 2 prípady;   Jovsa - 3 prípady;  Kaluža – 1 prípad; Kapušianske Kľačany – 1 prípad; Krišovská Liesková – 1 prípad; Kusín – 1 prípad; Lastomír – 1 prípad; Laškovce – 1 prípad; Lesné – 1 prípad; Ložín – 2 prípady; Malčice – 2 prípady;  Maťovské Vojkovce – 1 prípad; Michalovce – 32 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 18 prípadov;  Poruba pod Vihorlatom – 3 prípady; Ptrukša – 1 prípad;   Rakovec nad Ondavou  - 4 prípady; Slavkovce – 1 prípad;  Strážske - 2 prípady; Suché – 2 prípady;     Šamudovce – 3 prípady;  Trnava pri Laborci – 1 prípad;  Tušická Nová Ves – 2 prípady; Veľké Kapušany – 5 prípadov; Vinné- 15 prípadov;  Voľa – 2 prípady; Vrbnica – 3 prípady; Vysoká nad Uhom - 1 prípad; Zalužice - 7 prípadov. 

 

Cestovateľská anamnéza:  Spojené kráľovstvo – 1x                     

                                     

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 123 x

 

SOBRANCE: Za mesiac máj 2021 bolo v okrese Sobrance hlásených 70  prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

 

Rozdelenie podľa veku:

10-14 roč. – 4 prípady; 15-19 roč. – 9 prípadov;  20-24 roč. – 6 prípadov; 25-34 roč. – 8 prípadov; 35-44 roč. - 8 prípadov; 45–54 roč. – 12 prípadov; 55- 64 roč. – 13 prípadov; 65 + roč. – 10 prípadov.

 

Rozdelenie podľa obcí:

Bežovce – 2 prípady; Blatné Revištia – 1 prípad; Bunkovce – 3 prípady; Fekišovce – 1 prípad; Hlivištia – 2 prípady;   Horňa – 1 prípad; Inovce – 5 prípad;   Koňuš -  6 prípadov; Koromľa -   – 3 prípady; Krčava – 1 prípad; Kristy – 1 prípad; Lekárovce – 6 prípadov;  Nižná Rybnica – 3 prípady; Orechová -  3 prípady;  Ostrov – 2 prípady;  Pinkovce – 2 prípady; Podhoroď – 1 prípad; Porostov – 1 prípad; Remetské Hámre – 6 prípadov;  Ruská Bystrá – 1 prípad;  Sejkov – 1 prípad; Sobrance – 9 prípadov; Tibava – 1 prípad;   Vojnatina – 1 prípad; Vyšné Nemecké – 6 prípadov; Vyšné Remety – 1 prípad.

 

Cestovateľská anamnéza: Ukrajina – 1x

                                                                                                                           

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 70

  

U07.11 – COVID-19 potvrdený antigénovým testom: Spolu bolo hlásených  146 ochorení.

 

MICHALOVCE: Hlásených  91  ochorení potvrdených  antigénovým testom.

 

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 1 prípad;  5-9 roč. – 3 prípady; 10-14 roč. – 12  prípadov; 15-19 roč. – 10 prípadov; 20-24 roč. – 5 prípadov; 25 -34 roč. – 10 prípadov; 35 – 44 roč. – 18 prípadov; 45-54 roč. – 13 prípadov; 55-64 roč. – 8 prípadov; 65 + roč. – 11 prípadov

 

Rozdelenie podľa obcí:

Bajany – 2 prípady;  Bracovce – 1 prípad;  Čičarovce – 1 prípad; Čierne Pole – 3 prípady;  Drahňov – 1 prípad; Horovce – 1 prípad; Iňačovce – 1 prípad;  Jastrabie pri Michalovciach – 3 prípady;  Malčice – 2 prípady;   Maťovské Vojkovce – 2 prípady; Michalovce - 31 prípadov;  Pavlovce nad Uhom – 4 prípady; Poruba pod Vihorlatom – 2 prípady; Ruská  – 1 prípad;  Senné – 2 prípady;  Suché –  1 prípad;  Trnava pri Laborci  – 4 prípady;  Veľké Kapušany – 9 prípadov;  Veľké Slemence – 1 prípad; Vinné – 3 prípady; Vojany – 6 prípadov; Vrbnica – 7 prípadov;  Vysoká nad Uhom – 2 prípady; Závadka – 1 prípad.

 

Cestovateľská anamnéza: Česko – 1x

                                          Nemecko – 1x

                                         

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 91 x

                                

SOBRANCE:  Hlásených 55  ochorení potvrdených antigénovým testom

Rozdelenie podľa veku:

5-9 roč. – 1 prípad; 10-14 roč. – 2 prípady; 15-19 roč. – 5 prípadov; 20-24 roč. – 2 prípady; 25-34 roč. – 9 prípadov; 35 – 44 roč. – 7 prípadov; 45-54 roč. – 15 prípadov; 55-64 roč. – 8 prípadov; 65+ roč. –  6 prípadov.

 

Rozdelenie podľa obcí:

Blatné Remety – 1 prípad; Blatné Revištia – 1 prípad; Bunkovce – 5 prípadov; Hlivištia – 1 prípad; Horňa – 1 prípad;  Inovce – 3 prípady; Kolibabovce – 1 prípad; Koňuš – 2 prípady; Koromľa – 3 prípady;   Krčava – 1 prípad;  Lekárovce – 1 prípad; Nižná Rybnica – 1 prípad;  Nižné Nemecké – 1 prípad; orechová – 1 prípad; Ostrov – 1 prípad; Remetské Hámre – 5 prípadov;    Sejkov – 4 prípady; Sobrance – 14 prípadov; Tibava – 1 prípad;  Choňkovce – 2 prípady;  Úbrež – 1 prípad;  Vyšné Nemecké – 1 prípad; Vyšné Remety – 3 prípady.    

 

Cestovateľská anamnéza:  Česko – 1x

                                           Francúzsko – 1 prípad

 

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 55 x

 

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 10 ochorení na salmonelovú enteritídu, 1 šigelóza zapríčinená Shigella sonnei,2 infekcie enteropatogénnymi Escherichia coli,               9 kampylobakteriálnych enteritíd, 2 enterokolitídy zapríčinené Clostrídium difficile,                    5 rotavírusových enteritíd2 adenovírusové enteritídy
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 8 NN, z toho 7 v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 2 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 1 Kandidová stomatitída, 1 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumóniae, 1 dekubitálny vred – preležanina) a 1 v PN Michalovce, n.o.                   ( infekcia močovej sústavy bez určenia miesta)
 3. výskytom PPCH: hlásená 1 gonokoková infekcia dolných časti močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz
 4. výskytom dermatofytóz: hlásené 1 ochorenie na Tinea barbae a tinea capitis a1 ochorenie na Tinea corporis
 5. nulovým výskytom: meningitídy, tuberkulózy
 6. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 1717 ARO, z toho 189 CHPO20 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 1307 ochorení, z toho 80 CHPO, komplikácie – 6

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 410 ochorení, z toho 109   CHPO, komplikácie - 14

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 

 1. Spolu hlásených 398  potvrdených  ohnísk.
 2. Počet vykonaných kontrol zamestnancami odd. epidemiológie e-hranica: 1266
  • Okres Michalovce: 1088
  • Okres Sobrance: 178
 3. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac máj  2021 eviduje pozitívne  prípady AMO u nájdených  uhynutých diviakov v lesy SR revír Hrachoviny, PZ Diviak Porúbka a PS Viničky Koromľa.    
 4. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenie HH SR v súvislosti s ochorení COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za máj 2021:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  84 ( z toho 1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 25, z toho 16 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     3

Nová drogová závislosť:   4

                     z toho tvrdé drogy:   2