I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci JÚN 2021 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 2046 kontrol z toho:
 • 338 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19,
 • Bežný ŠZD+PD – 432 kontrol
 • e-hranica – 1390 kontrol,
 • karantenizované osoby – 41 kontrol,
 • RAPEX – 18 kontrol
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 117 kontrol.
 • Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 27 rozhodnutí a 12 záväzných stanovísk.
 • Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 pokuta rozhodnutím v sume 150 €, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 1. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 119 vzoriek zo životného prostredia.
 2. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 188 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 252 opatrení.
 3. V mesiaci jún boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení zamestnancami odd. HV vyhodnotený ako neopodstatnený a 1 ako čiastočne opodstatnený.
 4. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 13 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 
 5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 35 klientov, z ktorých 25 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme a u 10. klientov bolo doporučené kontrolné vyšetrenie.  Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 14 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

 Prednášková činnosť:

 • Slnečné svetlo (DSS, Hollého 6, MI, 15 poslucháčov) 7.6.2021
 • Zúbky (MŠ MI, 20 detí) 8.6.2021
 • BECEP (MŠ MI, 20 detí) 6.2021
 • Zúbky (MŠ MI, 20 detí) 10.6.2021
 • Zúbky (MŠ MI, 22 detí)14.6.2021
 • Pohyb a zdravie (DSS, Hollého 6 MI, 15 poslucháčov) 17.6.2021
 • Drogy (SZŠ MI, 1.skupina 30 žiakov, 2.skupina 30 žiakov) 14.6.2021, 15.6.2021
 • Prevencia karcinómu krčka maternice (SZŠ MI, 1. skupina 30 žiakov, 2. skupina 30 žiakov) 17.6.2021
 • Prevencia prsníka (SZŠ MI, 1.skupina 15 žiakov skupina 15 žiakov) 21.6.2021
 • Zdravá strava a pitný režim- seniori (Klub dôchodcov- malometrážne byty 15 dôchodcov) 22.6.2021
 • Drogy (SOŠ obchodu a služieb 30 žiakov) 23.6.2021
 • Slnečné žiarenie (Klub dôchodcov -malometrážne byty, 18 dôchodcov) 24.6.2021
 • Zdravá strava a pitný režim- seniori (DSS, Hollého 6, MI,dôchodcov) 25.6.2021
 • Osteoporóza (Klub dôchodcov- malometrážne byty, 15 dôchodcov) 29.6.2021
 • Zúbky ( MŠ MI, 20 detí)- 29.06.2021
 1. V mesiaci jún boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:
 • 6.2021 – 216. VYHLÁŠKA, 217. VYHLÁŠKA a 218. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

 • 216/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 217/2021 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 218/2021 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 

 • 6.2021 – 219. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

 • 219/2021 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 

 • 6.2021 – 223. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

 • 223/2021 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci jún 2021 bola charakterizovaná:   

 

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 99 ochorení (PCR + Ag).

 

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených PCR: spolu bolo hlásených 63 prípadov na COVID-19.

 

MICHALOVCE: Za mesiac jún 2021 bolo  hlásených 37 prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

 

Rozdelenie podľa veku:

 10-14 roč. – 4 prípad; 15-19 roč. – 6 prípadov; 20-24 roč. – 4 prípad; 25-34 roč. – 1 prípad; 35-44 roč. – 11 prípadov; 45-54 roč. – 4 prípady;  65+ roč. – 7 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

Bánovce nad Ondavou – 1 prípad; Čičarovce - 1 prípad; Lastomír – 2 prípady; Ložín – 1 prípad; Michalovce – 4 prípady;  Ruská – 1 prípad; Senné – 1 prípad; Slavkovce – 12 prípadov; Sliepkovce – 2 prípady Strážske – 2 prípady; Suché – 1 prípad; Šamudovce – 1 prípad; Veľké Kapušany – 3 prípady; Vinné – 3 prípady;  Vrbnica -1 prípad;  Zalužice – 1 prípad                                      

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –   37 x

 

 

SOBRANCE: Za mesiac jún 2021 bolo v okrese Sobrance hlásených  26 prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

 

Rozdelenie podľa veku:

5-9 roč. – 1 prípad; 10-14 roč. – 4 prípady; 15-19 roč. – 3 prípady;  20-24 roč. – 1 prípad; 25-34 roč. – 2 prípady; 35-44 roč. - 6 prípadov; 45–54 roč. – 3 prípady; 55- 64 roč. – 5 prípadov; 65 + roč. – 1 prípad 

Rozdelenie podľa obcí:

Blatné Remety - 1 prípad; Bunkovce – 3 prípady; Sobrance – 7 prípadov;  Svätuš – 1 prípad;  Úbrež – 8 prípadov; Veľké Revištia – 3 prípady;  Vojnatina – 3 prípady

 

Cestovateľská anamnéza: Spojené kráľovstvo – 1 x

                                                                                                                            

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –  26x

 

U07.11 – COVID-19 potvrdený antigénovým testom: Spolu bolo hlásených   36  

ochorení.

 

MICHALOVCE:  Hlásených 22 ochorení potvrdených  antigénovým testom.

 

Rozdelenie podľa veku:

10-14 roč. – 3  prípady;  20-24 roč. – 5 prípadov; 25 -34 roč. – 1 prípad; 35 – 44 roč. – 4 prípad; 45-54 roč. – 4 prípad; 55-64 roč. – 3 prípad; 65 + roč. – 2 prípady

Rozdelenie podľa obcí:

Kapušianske Kľačany – 1 prípad; Malčice – 2 prípady; Michalovce – 8 prípadov; Pozdišovce – 1 prípad; Slavkovce – 1 prípad; Strážske – 1 prípad; Suché – 1 prípad; Veľké Kapušany – 3 prípady; Vinné – 1 prípad; Vrbnica – 2 prípady; Zemplínska Široká – 1 prípad

 

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom –    22 x

 

SOBRANCE:  Hlásených 14  ochorení potvrdených antigénovým testom.

Rozdelenie podľa veku:

10-14 roč. – 1 prípad; 15-19 roč. – 2 prípady; 20-24 roč. – 2 prípady; 45-54 roč. – 3 prípadov; 55-64 roč. – 6 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Blatné Remety – 2 prípady; Bunkovce – 3 prípady; Úbrež – 6 prípadov; Veľké Revištia – 1 prípad; Vyšné Remety – 2 prípady      

 

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 14x

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 14 ochorení na salmonelovú enteritídu, 1 infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli,  21 kampylobakteriálnych enteritíd, 8 enterokolitíd zapríčinených Clostrídium difficile, 1 Giardióza (lambliáza), 12 rotavírusových enteritíd  ( z toho 3 ochorenia hlásené ako NN), 2 Akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk, 2 adenovírusové enteritídy a 1 hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 28 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (8 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 3 Rotavírusové enteritídy, 1 septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus, 1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 2 iné špecifikované septikémie, 2 zápaly žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 bakteriálny zápal pľúc nezatriedený inde, 2 zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovaným mikroorganizmom, 2 dekubitálne vredy – preležaniny, 1 cystitída, 3 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia rany po pôrodníckej operácii, 1 infekcia po výkone nezatriedená inde)
 3. výskytom tuberkulózy: hlásená 1 ochorenie na akútnu miliárnu tuberkulózu na jedinom špecifikovanom mieste
 4. výskytom dermatofytózy: hlásené 1 ochorenie na Tinea corporis – telový lišaj
 5. nulovým výskytom: meningitídy , hepatitídy
 6. úmrtím: hlásené 1 úmrtie na septikémiu vyvolanú inými gramnegatívnymi organizmami
 7. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 1885 ARO, z toho 176 CHPO27 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 1361 ochorení, z toho 49 CHPO, komplikácie – 14

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 524 ochorení, z toho 127   CHPO, komplikácie - 13

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 

 1. Spolu hlásených 188  potvrdených  ohnísk.
 2. Počet vykonaných kontrol zamestnancami odd. epidemiológie e-hranica: 1383
  • Okres Michalovce: 1213
  • Okres Sobrance: 170
 3. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac jún  2021 eviduje pozitívne  prípady AMO u nájdených  uhynutých diviakov v PS Trnava pri Laborci a PZ Diviak Porúbka.    
 4. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenie HH SR v súvislosti s ochorení COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za jún 2021:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  82 ( z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 22, z toho 11 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     4

Nová drogová závislosť:   7

                     z toho tvrdé drogy:   3