I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci JÚL 2021 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 2115 kontrol z toho:
 • 153 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19,
 • Bežný ŠZD+PD – 237 kontrol
 • e-hranica – 1744 kontrol,
 • RAPEX – 10 kontrol
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 32 kontrol.
 1. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 36 rozhodnutí a 12 záväzných stanovísk.
 2. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 bloková pokuta v sume 99 € a 1 pokuta rozhodnutím v sume 300 €, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň bolo uložené v 1 zariadení spoločného stravovania opatrenie na mieste – zákaz prevádzky.
 3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 99 vzoriek zo životného prostredia, 62 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 76 sterov z prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2021 boli odobraté 3 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Bratislave
 4. Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania (1 podozrenie na COVID-19, 1 podozrenie na DNJZ a 1 podozrenie na bronchiálnu astmu).
 5. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 23.07.2021 stanovisko k výskytu holubov v meste Michalovce.
 6. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 128 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 119 opatrení.
 7. V mesiaci júl bolo na RÚVZ Michalovce doručených 5 podnetov, z ktorých 3 boli po prešetrení zamestnancami odd. HV a PPL vyhodnotené ako neopodstatnené, 1 bol nevyhodnotený, 1 bol čiastočne opodstatnený a 1 bol postúpený na ďalšie šetrenie.
 8. V súčinnosti s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Michalovciach, odbor poriadkovej polície, Obvodné oddelenie policajného zboru Vinné v rámci medzirezortného bezpečnostného opatrenia na úseku štátnej správy bol zamestnancami odd. HV vykonaný štátny zdravotný dozor nad hromadnými podujatiami „LATINO HIP HOP“, konaný dňa 16.07.2021 na Zemplínskej Šírave, stredisko Kamenec, a „Sun Dance Festival 2021-Limited“, konaný dňa 22.7.2021,na Zemplínskej Šírave stredisko Hôrka. Zároveň bol vykonaný štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím „Vojenský letofest“, konaný dňa 18.7.2021 na Zemplínskej Šírave, stredisko Lúč v areáli amfiteátra“. Všetky tieto hromadné podujatia boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.

 

 1. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 10 klientov, z ktorých 8 malo všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme a u 2 klientov bolo doporučené kontrolné vyšetrenie.  Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 10 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.
 2. Prednášková činnosť:
 • Fajčenie (Integra, 25 klientov) 1.7.2021
 • Pitný režim (Denný stacionár, 15 klientov) 6.7.2021
 • Očkovanie, Prevencia Covid 19 (DSS Hollého 6, MI, 25 klientov) 6.7.2021
 • Osteoporóza (DSS Hollého 6, MI, 15 klientov) 12.7.2021
 • Pitný režim (Integra, 25 klientov) 21.7.2021
 • Očkovanie, Prevencia Covid-19 (Klub dôchodcov, 18 klientov), 26.7.2021

V mesiaci júl boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

 

 1. 7. 2021 – 226 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 226/2021 V. v. SR  - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 1. 7. 2021 – 227 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 227/2021 V. v. SR- VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 1. 7. 2021 – 231 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 231/2021 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, ktorá bola prijatá v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky 
 1. 7.2021 - 233 a 234 VYHLÁŠKA. Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 233/2021 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí 234/2021 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok 
 1. 7.2021 – 236. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 233/2021 V.V SR 236/2021 V. v. SR- VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci júl 2021 bola charakterizovaná:   

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 36 ochorení (PCR + Ag).

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 :
 • COVID-19 potvrdený potvrdených PCR: spolu bolo hlásených 24 ochorení

 

MICHALOVCE: Za mesiac júl 2021 bolo  hlásených 17 prípadov na COVID-19 potvrdených PCR. 

Rozdelenie podľa veku:

 10-14 roč. – 1 prípad; 20-24 roč. – 1 prípad; 25-34 roč. – 1 prípad; 35-44 roč. – 5 prípadov; 45-54 roč. – 5 prípadov; 55 – 64 roč. – 1 prípad;   65+ roč. – 3 prípady. 

Výskyt podľa obcí:

Michalovce – 7 prípadov;  Bajany – 1 prípad; Pozdišovce – 1 prípad;  Strážske – 2 prípady; Veľké Kapušany – 1 prípad; Vrbnica – 1 prípad; Zalužice – 3 prípady; Zemplínske Kopčany – 1 prípad.                                      

Cestovateľská anamnéza: Spojené kráľovstvo – 4 x

                                          Španielsko – 3x

                                          Česko – 1x

                                        

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –   17 x

 

SOBRANCE: Za mesiac júl 2021 bolo v okrese Sobrance hlásených  7 prípadov na COVID-19 potvrdených PCR. 

Rozdelenie podľa veku:

25-34 roč. – 3 prípady;  45–54 roč. – 1 prípad; 55- 64 roč. – 2 prípady; 65 + roč. – 1 prípad.

Rozdelenie podľa obcí:

Bežovce - 2 prípady; Husák – 4 prípady; Vyšné Remety – 1 prípad.

 

Cestovateľská anamnéza: Spojené kráľovstvo – 1x

 

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –  7x

 

 • COVID-19 potvrdený antigénovým testom: spolu bolo hlásených 12  ochorení.

 

MICHALOVCE: Hlásených 7  ochorení potvrdených  antigénovým testom.

Rozdelenie podľa veku:

25 -34 roč. – 2 prípady; 35 – 44 roč. – 2 prípady; 45 – 54 roč. – 1 prípad; 55-64 roč. – 1 prípad; 65 + roč. – 1 prípad

Rozdelenie podľa obcí:

Michalovce – 3 prípady; Pozdišovce – 1 prípad; Senné – 1 prípad;  Suché – 1 prípad; Zalužice - 1 prípad..

 

Cestovateľská anamnéza: Spojené kráľovstvo – 1x

 

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom –    7 x                              

 

SOBRANCE:  Hlásených ochorení potvrdených antigénovým testom.

Rozdelenie podľa veku:

25-34 roč. – 1 prípad; 45-54 roč. –  1 prípad; 55-64 roč. – 3 prípady.

Rozdelenie podľa obcí:

Bežovce – 1 prípad;  Husák – 2 prípady; Úbrež – 1 prípad; Vyšné Remety – 1 prípad.      

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 5x

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 25 ochorení na salmonelovú enteritídu,              1 ochorenie na bacilovú červienku /dyzentéria/ - šigelóza, 1 infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli, 26 kampylobakteriálnych enteritíd, 5 enterokolitíd zapríčinených Clostrídium difficile (všetky hlásené ako NN),  1 Giardióza (lambliáza), 8 rotavírusových enteritíd  (z toho 1 ochorenie hlásené ako NN)
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 27 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (5 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 1 rotavírusová enteritída, 5 zápalov žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 2 zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovaným mikroorganizmom, 1 cystitída, 12 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia po výkone nezatriedená inde)
 3. výskytom rubeoly: hlásené 1 ochorenie
 4. výskytom dermatofytózy: hlásené 1 ochorenie na Tinea corporis – telový lišaj
 5. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy
 6. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 1288 ARO, z toho 142 CHPO28 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 933 ochorení, z toho 33 CHPO, komplikácie – 15

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 355 ochorení, z toho 109   CHPO, komplikácie - 13

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 132   potvrdených  ohnísk.
  • Počet vykonaných kontrol zamestnancami odd. epidemiológie e-hranica: 1744
  • Okres Michalovce: 1466
  • Okres Sobrance: 278
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac júl  2021 eviduje pozitívne  prípady AMO u ulovených a uhynutých diviakov:  PS Trnava pri Laborci, PZ Diviak Porúbka, PZ ŠČOB Beňatina, PZ Biela Hora, PZ Jeleň Koňuš a PZ Javorina Oreské.    
 3. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenie HH SR v súvislosti s ochorení COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za júl 2021:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  113 ( z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 38, z toho 22 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     5

Nová drogová závislosť:   3

                     z toho tvrdé drogy:   3