HYGIENICKÁ SITUÁCIA 

V mesiaci december 2011 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Kozmetická súprava na maľovanie tváre pre deti – Children´s Face Paint Set, značka: Chelford Ltd., krajina pôvodu: Čína. Vo výrobku - žltá farba, bola zistená prítomnosť olova (16900mg/kg). Olovo a jeho zlúčeniny je látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka a negatívne ovplyvňuje najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie. Prípravok na vyrovnávanie vlasov – CoCo´s Brazilian Keratin Treatment, značka: CoCo´s, krajina pôvodu: USA. Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydu. Stabilizátor na zlepšenie účinku šampónov (vodouriediteľný) – ESTABILIZANTE 1:1, značka: Salerm Cosmetics, krajina pôvodu: Španielsko. Vo výrobku bola prekročená koncentrácia formaldehydu (24,99%) a metanolu (9,998%). Formaldehyd a metanol predstavujú vážne rizikopoškodenia zdravia. Môžu spôsobiť poškodenie pokožky, očí, slizníc a respiračného systému. Denný krém tónovací (bronz, béžový, zlatý)Venus Perfect face Care – Bronze, značka: Venus, krajina pôvodu: Taliansko. Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovoleného patogénneho mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa (1,8-3x106KTJ/g) a môže spôsobiť zápal kože, slizníc a ucha.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných 37cielených kontrol vo veľkých obchodných centrách, predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde sa vyššie uvedené nebezpečné kozmetické výrobky nenachádzali.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 415 kontrol, 73 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená pokuta rozhodnutím vo výške 400 € prevádzkovateľovi, nakoľko ubytovacie zariadenie bolo prevádzkované bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 78 rozhodnutí, 26 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 16 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 22 vzoriek zo životného prostredia, 38 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov.

3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili odborní zamestnanci nášho úradu 3 prednášky pre žiakov základných a stredných škôl s témami prevencia srdcovocievnych ochorení, svetový deň – AIDS. Odborní zamestnanci poradenského centra RÚVZ Michalovce v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev zrealizovali dňa 9. decembra v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach road show „Poznaj príznaky srdcového infarktu a mozgovej príhody“, ktorého cieľom bolo zvýšiť informovanosť obyvateľstva o typických príznakoch týchto ochorení a pre záujemcov (spolu 80) poskytli edukačné materiály a zároveň vykonali odbery so stanovovaním celkového cholesterolu a meranie tlaku krvi.

4. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 45 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 89 % malo všetky sledované parametre v norme. V hodnotenom mesiaci sa začal realizovať projekt EU pod názvom „EHES – Zisťovanie zdravia Európanov“, do ktorého je zapojených 29 krajín Európskej únie, medzi nimi aj Slovenská republika. Cieľom projektu je získať kvalitné a porovnateľné údaje o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe, pričom získané informácie budú použité na plánovanie zdravotnej politiky, preventívnych aktivít, potrieb zdravotnej starostlivosti v závislosti od socioekonomických podmienok a veku. V rámci tohto projektu sa vykonávajú skríningového vyšetrenia, ktorého sa v mesiaci december zúčastnilo 20 ľudí, náhodne vybraných z centrálnej evidencie obyvateľstva vo vekovej kategórií 18 – 64 r. Skríning pozostáva z fyzikálneho vyšetrenia - meranie výšky, hmotnosti, obvodu pása, meranie tlaku krvi, analýzy vzoriek krvi - celkový cholesterol, HDL cholesterol, glukóza, triacylglyceroly a vyplneného dotazníka. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla o danom projekte rozhovor pre TV Mistral.

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci december 2011 bola charakterizovaná:

 

  1. zvýšeným výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 9 ochorení na salmonelózu, 2 ochorenia na shigelózu, 2 kampylobakteriálne enteritídy, 11 iných bakteriálnych infekcií a 21 ochorení na vírusové a iné špecifikované črevné infekcie,

  2. zvýšeným výskytom varicelly, hlásených bolo 115 ochorení,

  3. výskytom tuberkulózy (4 ochorenia z okresu Michalovce),

  4. výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásené boli 4 ochorenia,

  5. výskytom vírusovej hepatitídy typu A (2 ochorenia z okresu Michalovce),

  6. výskytom zápalovej polyneuropatie, hlásené 1 ochorenie u dospelého muža.

Spolu bolo hlásených 207 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 19 nepotvrdených.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za december 2011:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 59 (2 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 25, z toho umelých 12

Samovraždy:

Pokusy: 6

Nová drogová závislosť: 1

z toho tvrdé drogy: 0