I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA 

V mesiaci november 2011 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Telové mlieka a krémy na zosvetlenie pokožky – 1. Caro White – Lightening beauty lotion carrot oil, značka: Caro, krajina pôvodu: Kongo; 2. Lightening beauty cream; 3. Lightening beauty body lotion, značka: Vit – Fée; 4. Lait Traitant Eclaircissant - with carrot extract and vitamine E, značka: Skin Light, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny. Vyššie uvedené výrobky obsahujú hydrochinóna môžu spôsobiť kožné alergie.Kajalová očná linka – Hashmi Kajal Eyeliner; značka: Hashmi, krajina pôvodu: Pakistan. Vo výrobku boli zistené ťažké kovy – olovo a kadmium. Olovo a kadmium sú klasifikované ako prvky s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka a negatívne ovplyvňujú najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných 21cielených kontrol vo veľkých obchodných centrách, predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde sa vyššie uvedené nebezpečné kozmetické výrobky nenachádzali.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 394 kontrol, 108 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená pokuta rozhodnutím vo výške 600 € prevádzkovateľovi, nakoľko zariadenie pizzérie bolo prevádzkované bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 67 rozhodnutí, 13 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 52 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 63 vzoriek zo životného prostredia, 86 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 62 sterov z prostredia.

3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili odborní zamestnanci nášho úradu 5 prednášok pre žiakov základných a stredných škôl s témami drogová závislosť, orálne zdravie, zdravé zúbky, srdcovocievne ochorenia, prenosné choroby – AIDS, v rámci cyklu Akadémia III. veku v Michalovciach na tému „Alzheimerova choroba – epidémia budúcnosti“. V časopise Vodné hospodárstvo bol uverejnený odborný článok regionálnej hygieničky nášho úradu pod názvom „Pitná voda a jej zdravotné riziká“. Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia sa na RÚVZ Michalovce uskutočnil deň otvorených dverí, kde boli poskytnuté informácie o škodlivosti fajčenia na zdravie, o jeho zdravotných rizikách a sociálnych dôsledkoch. Pre záujemcov bola možnosť stanovenia stupňa závislosti na nikotíne, a to meranie CO vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer a spirometrické vyšetrenie, s následným poradenstvom v oblasti odvykania od fajčenia. Spolu bolo otestovaných 33 klientov rôznych vekových kategórií, pričom najviac boli zastúpení mladí ľudia vo veku 18 rokov.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 46 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 7 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

4. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci november vyšetrených 55 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 82 % malo všetky sledované parametre v norme. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti. V jednom prípade bol klient odporúčaný k obvodnému lekárovi na ďalšie vyšetrenie.

 

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci november 2011 bola charakterizovaná:

 

  1. výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 9 ochorení na salmonelózu, 2 ochorenia na shigelózu, 13 iných bakteriálnych infekcií a 25 ochorení na vírusové a iné špecifikované črevné infekcie,

  2. výskytom vírusovej hepatitídy typu A, hlásených bolo 6 ochorení v okrese Michalovce,

  3. výskytom divého (čierneho) kašľa vyvolaného Bordetella pertussis, hlásené boli 2 ochorenia u detí (5-mesačné a 1,5-ročné),

  4. výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Michalovce, a.s.,

  5. nulovým výskytom tuberkulózy a prenosných pohlavných ochorení.

Spolu bolo hlásených 157 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 20 nepotvrdených.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za november 2011:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 69 (2 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 21, z toho umelých 15

Samovraždy:

Pokusy: 4

Nová drogová závislosť: 0

z toho tvrdé drogy: 0