HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci OKTÓBER 2021 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 1288 kontrol z toho:
 • 531 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19
 • bežný ŠZD+PD – 130 kontrol
 • e-hranica – 452 kontrol
 • e-karanténa – 175 kontrol
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 54
 • Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 39 rozhodnutí, 25 záväzných stanovísk a 1 rozhodnutie z vlastného podnetu.
 • Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1100 €, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 17 blokových pokút v celkovej sume 398 €.
 • Bolo vydané 1 opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. n) zák. 355/2007 Z.z. pre Základnú umeleckú školu, Štefánikova 20, Michalovce, ktorej bolo uložené zabezpečiť zákaz prevádzky hudobného odboru prezenčnou formou.
 • Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ).
 • Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 69 vzoriek zo životného prostredia a 4 odbery od sentinelových lekárov. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2021 bola odobratá aj 1 vzorka kozmetického výrobku na laboratórne vyšetrenie a zaslaná na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade.
 1. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 2874 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 3084 opatrení.
 2. V mesiaci október boli na RÚVZ Michalovce doručené 4 podnety, z ktorých 3 boli po prešetrení zamestnancami odd. HV a HŽPaZ vyhodnotené ako neopodstatnené a 1 bol odstúpený príslušnému orgánu na prešetrenie.
 3. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 10.2021 (pre denník Korzár) a 25.10.2021 (pre Rádio Expres, TV JOJ, TASR, RTVS, Korzár) rozhovor o Aktuálnej epid. situácii v okrese Michalovce – čierna farba Covid automatu, dňa 27.10.2021 (pre denník N) rozhovor o epid. situácii v okrese, očkovanie a výpomoc armády, dňa 29.10.2021 (pre Petitpress) rozhovor o epid. situácii v okrese Michalovce a Sobrance – dôvod čiernej farby podľa Covid automatu.
 4. V súčinnosti s pracovníkmi Okresného riaditeľstva policajného zboru v Michalovciach boli v dňoch 12.10.2021, 13.10.2021, 14.10.2021, 19.10.2021, 21.10.2021 a 22.10.2021 zamestnancami RÚVZ Michalovce vykonané kontroly dodržiavania karantén pozitívnych osôb na COVID 19 v súvislosti so  zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou. Porušenia neboli zistené.
 5. V súčinnosti s pracovníkmi Okresného riaditeľstva policajného zboru v Michalovciach boli dňa 15.10.2021, 16.10.2021 a 22.10.2021 zamestnancami RÚVZ Michalovce vykonané kontroly v zariadeniach spoločného stravovania a na hromadných športových podujatiach (hádzanársky zápas IUVENTY Michalovce a hokejový zápas HK Dukla Ingema Michalovce) so zameraním na kontrolu dodržiavania protiepidemiologických opatrení vyplývajúcich z platných vyhlášok ÚVZ SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19 a zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou. Porušenia neboli zistené.
 6. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 61 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
 7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 17 klientov, z ktorých 15. mali všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme a dvom bolo doporučené kontrolné vyšetrenie. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnili 3 klienti u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.
 8. Prednášková činnosť:
 • Prevencia KVCH (Svetový deň srdca) (50 študentov) 5.10.2021
 • Zdravá výživa (študenti OA, 22 študentov) 13.10.2021

Dňa 14.10.2021 bola na RÚVZ Michalovce zrealizovaná pre študentov exkurzia poradne zdravia, spojená s prezentáciou filmu Srdcové zlyhávanie a hypertenzia  a s   realizáciou odberov.

V mesiaci október boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

 1. 10.2021. – 250. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
 • 250/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 1. 10.2021 – 252., 253., 254. a 255. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 252/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • 253/2021 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 254/2021 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 255/2021 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 1. 10.2021. – 256. REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 254/2021 V. v. SR
 • 256/2021 V. v. SRREDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 254/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí 
 1. 10.2021 – 257. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 257/2021 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených

 

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci október 2021 bola charakterizovaná:   

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 2842 ochorení (PCR + Ag).

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 :

 COVID - 19 potvrdený PCR:  Spolu bolo hlásených 2388  ochorení.

 

MICHALOVCE: Za mesiac október 2021 bolo  hlásených 2078 prípadov ochorení na      COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

 0 roč. – 2 prípady; 1-4 roč. – 12 prípadov; 5-9 roč. -  127 prípadov; 10-14 roč. – 233 prípadov; 15-19 roč. – 190 prípadov; 20-24 roč. – 100 prípadov; 25-34 roč. – 253 prípadov; 35-44 roč. – 387 prípadov; 45-54 roč. – 344 prípadov; 55 – 64 roč. – 243 prípadov;   65+ roč. – 184 prípadov. 

Výskyt podľa obcí:

Michalovce – 996 prípadov; Bajany – 5 prípadov; Bánovce nad Ondavou – 18 prípadov; Beša – 5 prípadov; Bracovce – 10 prípadov; Budince – 2 prípady; Budkovce – 33 prípadov; Čečehov – 22 prípadov; Čičarovce – 10 prípadov; Čierne Pole – 4 prípady; Drahňov – 23 prípadov; Dúbravka – 12 prípadov; Falkušovce – 16 prípadov; Hatalov – 21 prípad; Hažín – 12 prípadov;  Horovce – 18 prípadov; Iňačovce – 4 prípady; Jastrabie pri Michalovciach – 7 prípad; Jovsa – 18 prípadov; Kačanov _ 3 prípady; Kaluža – 14 prípadov; Kapušianske Kľačany – 4 prípady;  Klokočov – 12 prípadov; Krásnovce – 10 prípadov; Krišovská Liesková – 5 prípadov; Kusín – 15 prípadov; Lastomír – 28 prípadov; Laškovce – 6 prípadov; Lesné – 6 prípadov; Ložín – 7 prípadov; Lúčky – 11 prípadov; Malčice – 27 prípadov; Malé Raškovce – 7 prípadov; Markovce – 3 prípady; Maťovské Vojkovce – 13 prípadov; Moravany – 3 prípady; Nacina Ves – 29 prípadov; Oborín – 5 prípadov;  Oreské – 6 prípadov; Palín – 10 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 46 prípadov; Petrikovce – 2 prípady; Petrovce nad Laborcom – 21 prípadov; poruba pod Vihorlatom – 21 prípadov; Pozdišovce – 33 prípadov; Ptrukša – 1 prípad; Pusté Čemerné – 2 prípady; Rakovec nad Ondavou – 8 prípadov; Ruská – 2 prípady; Senné – 3 prípady; Sliepkovce – 22 prípadov; Staré – 12 prípadov; Strážske – 118 prípadov; Stretava – 10 prípadov; Stretavka – 1 prípad; Suché – 12 prípadov;  Šamudovce – 15 prípadov; Trhovište – 19 prípadov;  Trnava pri Laborci – 17 prípadov;  Tušice – 10 prípadov; Tušická Nová Ves – 14  prípadov; Veľké Kapušany – 65 prípadov; Veľké Raškovce – 6 prípadov; Veľké Slemence – 4 prípady; Vinné – 45 prípadov; Vojany – 6 prípadov;  Voľa – 2 prípady; Vrbnica – 3 prípady; - Vysoká nad Uhom -  9 prípadov; Zalužice – 31 prípadov; Závadka – 2 prípady; Žbince – 8 prípadov; Zbudza – 17 prípadov; Zemplínska Široká – 30 prípadov; Zemplínske Kopčany – 1 prípad.

Cestovateľská anamnéza: Bosna a Herzegovina – 1x, Česko – 1x, Nemecko – 2x, Spojené kráľovstvo – 5x, Ukrajina – 2x, Maďarsko – 1x 

Výskyt ochorení: sporadicky, rodinný a epidemicky                                    

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –   2078x

 

SOBRANCE: Za mesiac október 2021 bolo v okrese Sobrance hlásených  310 prípadov ochorení na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

5-9 roč.  – 8 prípadov;  10-14 roč. – 26 prípadov; 15-19 roč. – 30 prípadov; 20-24 roč. – 22 prípadov; 25-34 roč. – 44 prípadov; 35 – 44 roč. – 73 prípadov; 45–54 roč. – 46 prípadov; 55- 64 roč. – 38 prípadov; 65 + roč. – 26 prípadov. 

Rozdelenie podľa obcí:  Baškovce – 2 prípady; Bežovce – 12 prípadov; Blatná Polianka -6 prípadov; Blatné Remety – 4 prípady; Blatné Revištia – 4 prípady; Bunkovce – 3 prípady;  Fekišovce – 3 prípady; Hlivištia – 13 prípadov;  Horňa – 2 prípady; Jasenov – 1 prípad; Jenkovce – 8 prípadov; Kolibabovce – 6 prípadov; Koňuš – 6 prípadov; Koromľa – 2 prípady; Krčava – 3 prípady; Lekárovce – 10 prípadov; Nižná Rybnica – 9 prípadov; Nižné Nemecké – 4 prípady; ostrov – 10 prípadov; Petrovce – 6 prípadov; Podhoroď – 8 prípadov; Porostov – 4 prípady; Porúbka – 5 prípadov; priekopa – 2 prípady; remetské Hámre – 16 prípadov; Ruskovce – 6 prípadov; Ruský Hrabovec – 2 prípady; Sobrance – 82 prípadov; Svätuš – 1 prípad; Tašuľa – 2 prípady; Tibava – 3 prípady; Choňkovce – 16 prípadov; Úbrež – 6 prípadov; Veľké Revištia – 13 prípadov; Vojnatina – 4 prípady; Vyšná Rybnica – 11 prípadov; Vyšné Nemecké – 1 prípad; Vyšné Remety – 14 prípadov;

Výskyt ochorení: sporadicky, rodinný a epidemicky

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –  310x

 

COVID-19 potvrdený antigénovým testom: Spolu bolo hlásených   454 ochorení.

MICHALOVCE: Hlásených 386  ochorení potvrdených  antigénovým testom.

Rozdelenie podľa veku:

0 roč. – 1 prípad; 1-4 roč. – 2 prípady; 5-9 roč. – 13 prípadov; 10-14 roč. – 32 prípadov; 15-19 roč. – 23 prípadov; 20 -24 roč. – 13 prípadov; 25 – 34 roč. – 73 prípadov; 35 – 44 roč. – 84 prípadov; 45 – 54 roč. – 55 prípadov;  55 – 64 roč. – 54 prípadov; 65 + roč. – 36 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Michalovce – 154 prípadov; Bajany – 1 prípad; Bánovce nad Ondavou – 18 prípadov; Beša – 5 prípadov;  Bracovce – 1 prípad; Budince – 1 prípad; Budkovce – 7 prípadov; Čečehov – 1 prípad;  Čičarovce – 4 prípady; Drahňov – 6 prípadov; Dúbravka – 3 prípady; Falkušovce – 1 prípady; Hatalov – 2 prípady; Hažín – 1 prípad; Hnojné – 2 prípady; Iňačovce – 1 prípad;  Jastrabie pri Michalovciach – 1 prípad; kaluža – 1 prípad; Kapušianske Kľačany – 6 prípadov; klokočov – 2 prípady; Krásnovce – 3 prípady; krišovská Liesková – 2 prípady;  Kusín – 2 prípady; Lastomír – 8 prípadov; Laškovce – 1 prípad; lesné – 4 prípady; Ložín – 4 prípady; Lúčky – 4 prípady; Malčice – 6 prípadov; maťovské Vojkovce – 5 prípadov; Moravany – 1 prípad; Nacina Ves – 6 prípadov; Oreské – 8 prípadov; palín – 3 prípady;  Pavlovce nad Uhom – 5 prípadov; Petrovce nad Laborcom – 16 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 1 prípadom; Pozdišovce – 4 prípady; Rakovec nad Ondavou – 1 prípad; Ruská – 3 prípady; Sliepkovce – 2 prípady; Staré – 1 prípad;; Strážske – 15 prípadov; Stretava – 3 prípady; Suché – 4 prípady; Šamudovce _ 3 prípady; trhovište – 5 prípadov; Trnava pri Laborci – 2 prípady; Tušice – 3 prípady; Tušická Nová Ves – 1 prípad;  Veľké Kapušany – 26 prípadov; Vinné – 11 prípadov; Vojany – 10 prípadov; Zalužice – 3 prípady; Závadka – 1 prípad; Žbince – 2 prípady; Zbudza – 1 prípad;  Zemplínska Široká – 4 prípady.

Cestovateľská anamnéza:  Maďarsko – 1x, Švajčiarsko – 1x  

Výskyt ochorení: sporadicky, rodinný a epidemicky

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom –    386x          

                   

SOBRANCE:  Hlásených 68  ochorení potvrdených antigénovým testom.  

Rozdelenie podľa veku: 5-9 roč. – 2 prípady; 10-14 roč. – 9 prípadov; 15- 19 roč. – 3 prípady; 20-24  roč. -  5 prípadov; 25-34 roč. – 11 prípadov; 35 – 44 roč. – 6 prípadov; 45-54 roč. – 6 prípad; 55-64 roč. – 15 prípadov; 65 + roč. – 11 prípady

Rozdelenie podľa obcí:  Beňatina  - 2 prípady; Bežovce – 6 prípadov; Blatná Polianka – 1 prípad;  Blatné Remety – 1 prípad; Bunkovce – 2 prípady; Hlivištia – 1 prípad; Horňa – 2 prípady; Kolibabovce – 2 prípady; Koňuš – 2 prípady; Lekárovce – 2 prípady; Nižná Rybnica – 1 prípad; Podhoroď – 1 prípad; Porostov – 1 prípad; Porúbka – 1 prípad; Priekopa – 2 prípad; Remetské Hámre – 3 prípady; Ruskovce – 2 prípady; Ruský Hrabovec -  1 prípad; Sobrance – 20 prípadov; Svätuš – 2 prípady; Choňkovce – 4 prípady; Úbrež – 2 prípady; vyšné Remety – 1 prípad; Záhor – 6 prípadov.   

Cestovateľská anamnéza: Ukrajina – 1x

Výskyt ochorení:  sporadický, rodinný a epidemický

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 68x

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 6 kampylobakteriálnych enteritíd, 1 ochorenie na salmonelovú enteritídu, 1 bacilová  červienku / dyzentéria/ - šigelóza, 1 enterokolitída zapríčinená Clostrídium difficile, 5 rotavírusových enteritíd, 2 adenovírusové enteritídy 
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 8 NN, z toho 7 v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi,  3 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 1 akútny zápal hrtana a priedušnice, 2 infekcie močovej sústavy bez určenia) 1 v PN Michalovce, n.o. (1 COVID -19 potvrdený PCR)
 3. výskytom Lymeskej boreliózy: hlásené 1 ochorenie
 4. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy
 5. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 3177 ARO, z toho 181 CHPO100 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 2771 ochorení, z toho 280 CHPO, komplikácie – 85

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 408 ochorení, z toho 153   CHPO, komplikácie - 15

 • V rámci chrípkovej sezóny 2021/2022 za účelom sentinelového odberu na chrípku RÚVZ Michalovce boli vytypované 3 odberné miesta:
 • NZZ pre deti a dorast Michalovce
 • NZZ pre dospelých Michalovce
 • Infekčná ambulancia NsP Michalovce

Prvé odbery boli odobraté a expedované do virologického laboratória RÚVZ Košice dňa 26.10.2021 – v počte 4 odbery biologického  materiálu.

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených  potvrdených  ohnísk.
  • Počet vykonaných kontrol zamestnancami odd. epidemiológie e-hranica: 452
  • Okres Michalovce: 398
  • Okres Sobrance: 54
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac október 2021 eviduje pozitívne  prípady AMO u  diviakov v lokalitách: PS Trnava pri Laborci – 2x a PZ Biela Hora – 1x.    
 3. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.