I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci NOVEMBER 2021 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 1446 kontrol z toho:
 • 700 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19
 • bežný ŠZD+PD – 85 kontrol
 • e-hranica – 339 kontrol
 • e-karanténa – 317 kontrol
 • RAPEX – 5 kontrol
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 18 kontrol.
 • Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 28 rozhodnutí a 17 záväzných stanovísk
 • Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 pokuta rozhodnutím v sume 500 €, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 5 blokových pokút v celkovej sume 50 €.
 • Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 60 vzoriek zo životného prostredia a 46 odberov od sentinelových lekárov. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2021 bola odobratá aj 1 vzorka kozmetického výrobku na laboratórne vyšetrenie a zaslaná na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade.
 1. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 5466 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 6622 opatrení.
 2. V mesiaci november boli na RÚVZ Michalovce doručené 3 podnety, z ktorých 2 boli po prešetrení zamestnancami odd. HV a HŽPaZ vyhodnotené ako neopodstatnené a 1 bol odstúpený príslušnému orgánu na prešetrenie.
 3. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 11.2021 (pre TV Markíza) rozhovor o nedostatočnej zaočkovanosti v okrese Michalovce a Sobrance, dňa 19.11.2021 (pre rádio Expres) rozhovor o Epidemiologickej situácii COVID – 19 v okrese MI a SO a 24.11.2021 (pre RTVS, TV JOJ, TV Markíza a TV Mistrál) rozhovor o očkovanosti v okrese Michalovce a Sobrance.
 4. Naďalej boli zamestnancami RÚVZ Michalovce vykonávané kontroly dodržiavania karantén pozitívnych osôb na COVID 19 v súvislosti so  zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou. Porušenia neboli zistené.

V mesiaci november boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

 1. 11.2021 – 258. a 259. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 258/2021 V.v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 259/2021 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 1. 11.2021 – 260. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení 259. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva
 • 260/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 1. 11.2021 – 261., 262., 263. a 264. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 261/2021 V. v. SR VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí9
 • 262/2021 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 • 263/2021 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 264/2021 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa
 1. 11.2021  – 268. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • 268/2021 V. v. SRVYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 

 II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci november 2021 bola charakterizovaná:   

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 5453 ochorení (PCR + Ag).

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 :

 COVID - 19 potvrdený PCR:  Spolu bolo hlásených 4726  ochorení.

MICHALOVCE: Za mesiac november 2021 bolo  hlásených 3930 prípadov ochorení na      COVID-19 potvrdených PCR, z toho 11 ochorení ako NN v PN Michalovce, n.o. .

Rozdelenie podľa veku:

 0 roč. – 4 prípady; 1-4 roč. – 55 prípadov; 5-9 roč. -  185 prípadov; 10-14 roč. – 321 prípadov; 15-19 roč. – 273 prípadov; 20-24 roč. – 182 prípadov; 25-34 roč. – 540 prípadov; 35-44 roč. – 786 prípadov; 45-54 roč. – 654 prípadov; 55 – 64 roč. – 467 prípadov;   65+ roč. – 462 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

Michalovce –  1804 prípadov; Bajany – 13 prípadov; Bánovce nad Ondavou – 46 prípadov; Beša – 8 prípadov; Bracovce – 47 prípadov; Budkovce – 36 prípadov; Čečehov – 8 prípadov; Čičarovce – 9 prípadov; Čierne Pole – 10 prípadov; Drahňov – 7 prípadov; Dúbravka – 22 prípadov; Falkušovce – 33 prípadov; Hatalov – 21 prípad; Hažín – 10 prípadov;  Hnojné – 4 prípady; Horovce – 31 prípadov; Iňačovce – 31 prípadov; Jastrabie pri Michalovciach – 7 prípad; Jovsa – 22 prípadov; Kačanov _ 21 prípadov; Kaluža – 13 prípadov; Kapušianske Kľačany – 3 prípady;  Klokočov – 18 prípadov; Krásnovce – 29 prípadov; Krišovská Liesková – 11 prípadov; Kusín – 9 prípadov; Lastomír – 54 prípadov; Laškovce – 12 prípadov; Lesné – 31 prípadov; Ložín – 29 prípadov; Lúčky – 18 prípadov; Malčice – 41 prípadov; Malé Raškovce – 9 prípadov; Markovce – 23 prípadov; Maťovské Vojkovce – 13 prípadov; Moravany – 56 prípadov; Nacina Ves – 79 prípadov; Oborín – 15 prípadov;  Oreské – 29 prípadov; Palín – 36 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 87 prípadov; Petrikovce – 9 prípady; Petrovce nad Laborcom – 32 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 15 prípadov; Pozdišovce – 68 prípadov; Ptrukša – 7 prípadov; Pusté Čemerné – 27 prípadov; Rakovec nad Ondavou – 11 prípadov; Ruská – 9 prípady; Senné – 12 prípadov; Slavkovce – 15 prípadov; Sliepkovce – 40 prípadov; Staré – 29 prípadov; Strážske – 113 prípadov; Stretava – 16 prípadov; Stretavka – 6 prípad; Suché – 6 prípadov;  Šamudovce – 17 prípadov; Trhovište – 66 prípadov;  Trnava pri Laborci – 32 prípadov;  Tušice – 58 prípadov; Tušická Nová Ves – 61  prípadov; Veľké Kapušany – 153 prípadov; Veľké Raškovce – 6 prípadov; Veľké Slemence – 6 prípadov; Vinné – 76 prípadov; Vojany – 7 prípadov;  Voľa – 8 prípadov; Vrbnica – 16 prípadov;  Vysoká nad Uhom -  54 prípadov; Zalužice – 59 prípadov; Závadka – 7 prípadov; Žbince – 26 prípadov; Zbudza – 20 prípadov; Zemplínska Široká – 37 prípadov; Zemplínske Kopčany – 1 prípad.

Cestovateľská anamnéza: Česko – 2x

                                          Mexiko – 1x

                                          Spojené kráľovstvo – 2x

                                          Rakúsko – 3x

                                          Írsko - 1x

                                          Ukrajina - 1

Výskyt ochorení: sporadicky, rodinný a epidemicky                                        

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –   3930x

 

SOBRANCE: Za mesiac november 2021 bolo v okrese Sobrance hlásených  796 prípadov ochorení na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

0 roč. – 1 prípad; 1-4 roč. – 10 prípadov; 5-9 roč.  – 46 prípadov;  10-14 roč. – 47 prípadov; 15-19 roč. – 48 prípadov; 20-24 roč. – 45 prípadov; 25-34 roč. – 120 prípadov; 35 – 44 roč. – 135 prípadov; 45–54 roč. – 128 prípadov; 55- 64 roč. – 99 prípadov; 65 + roč. – 117 prípadov. 

Rozdelenie podľa obcí: Baškovce – 2 prípady; Beňatina – 2 prípady; Bežovce – 70 prípadov; Blatná Polianka - 9 prípadov; Blatné Remety – 8 prípadov; Budkovce – 11 prípadov; Fekišovce – 9 prípadov; Hlivištia – 11 prípadov; Horňa - 19 prípadov; Husák – 7  prípadov; Inovce – 3 prípady;   Jasenov – 11 prípadov; Jenkovce – 18 prípadov; Kolibabovce – 2 prípady; Koňuš – 32 prípadov; Koromľa – 12 prípadov; Krčava – 27 prípadov; kristy – 11 prípadov; Lekárovce – 40 prípadov; Nižná Rybnica – 7 prípadov; Nižné Nemecké – 7 prípadov; Orechová – 3 prípady; Ostrov – 12 prípadov; Petrovce – 4 prípady; Pinkovce – 15 prípadov; Podhoroď – 1 prípad; Porostov – 13 prípadov; Porúbka – 9 prípadov; Priekopa – 21 prípadov; Remetské Hámre – 28 prípadov; Ruská Bystrá – 1 prípad; Ruskovce – 13 prípadov; Ruský Hrabovec – 5 prípadov; Sejkov – 9 prípadov; Sobrance – 173 prípadov; Svätuš – 2 prípady; Tašuľa – 8 prípadov; Tibava – 12 prípady; Choňkovce – 22 prípadov; Úbrež – 19 prípadov; Veľké Revištia – 28 prípadov; Vojnatina – 10 prípadov; Vyšná Rybnica – 12 prípadov; Vyšné Nemecké – 5 prípadov; Vyšné Remety – 9 prípadov; Záhor – 39 prípadov

Výskyt ochorení: sporadicky, rodinný a epidemicky 

Cestovateľská anamnéza: Česko – 3x

                                          Nemecko – 1x

                                          Rakúsko – 1x

                                          Spojené kráľovstvo – 1x

                                          Ukrajina – 1x 

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –  796x

 

COVID-19 potvrdený antigénovým testom: Spolu bolo hlásených  727 ochorení. 

MICHALOVCE: Hlásených 611  ochorení potvrdených  antigénovým testom.

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 5 prípadov; 5-9 roč. – 28 prípadov; 10-14 roč. – 40 prípadov; 15-19 roč. – 42 prípadov; 20 -24 roč. – 41 prípadov; 25 – 34 roč. – 108 prípadov; 35 – 44 roč. – 102 prípadov; 45 – 54 roč. – 86 prípadov;  55 – 64 roč. – 70 prípadov; 65 + roč. – 88 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Michalovce –   261 prípadov; Bajany – 2 prípady; Bánovce nad Ondavou – 5 prípadov; Beša – 2 prípady;   Budkovce – 7 prípadov; Čečehov – 1 prípad;  Čičarovce – 6 prípadov; Drahňov – 6 prípadov; Dúbravka – 1 prípad; Falkušovce – 1 prípad; Hatalov – 5 prípadov; Hažín – 7 prípadov;  Horovce – 6 prípadov; Iňačovce – 8 prípadov;  Jastrabie pri Michalovciach – 3 prípady; Jovsa – 3 prípady; Kačanov – 6 prípadov;  Kapušianske Kľačany – 4 prípady; Klokočov – 1 prípad; Krásnovce – 3 prípady; Krišovská Liesková – 2 prípady;  Kusín – 1 prípad; Lastomír – 7 prípadov;  Ložín – 5 prípadov; Lúčky – 3 prípady; Malčice – 17 prípadov; Malé Raškovce – 1 prípad; Markovce – 2 prípady; Maťovské Vojkovce – 7 prípadov; Moravany – 3 prípady; Nacina Ves – 14 prípadov; Oreské – 5 prípadov; Palín – 4 prípady;  Pavlovce nad Uhom – 16 prípadov; Petrikovce – 4 prípady;  Petrovce nad Laborcom – 3 prípady; Poruba pod Vihorlatom – 3 prípady; Pozdišovce – 3 prípady; Ptrukša – 2 prípady; Pusté Čemerné – 4 prípady; Rakovec nad Ondavou – 7 prípadov; Ruská – 5 prípadov; Sliepkovce – 9 prípadov; Staré – 3 prípady; Strážske – 22 prípadov; Stretava – 2 prípady;  Šamudovce _ 1 prípad; Trhovište – 5 prípadov; Trnava pri Laborci – 1 prípad; Tušice – 6 prípadov; Tušická Nová Ves – 2 prípady;  Veľké Kapušany – 51 prípadov; Veľké Raškovce – 4 prípady; Veľké Slemence – 4 prípady; Vinné – 7 prípadov; Vojany – 6 prípadov; Voľa – 1 prípad; Vrbnica – 2 prípady; Vysoká nad Uhom – 6 prípadov; Zalužice – 9 prípadov; Žbince – 3 prípady; Zbudza – 4 prípady;  Zemplínska Široká – 7 prípadov.

Výskyt ochorení: sporadicky, rodinný a epidemicky

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom –    611x       

SOBRANCE:  Hlásených 116 ochorení potvrdených antigénovým testom.  

Rozdelenie podľa veku: 1-4 roč. – 3 prípady; 5-9 roč. – 14 prípadov; 10-14 roč. – 6 prípadov; 15- 19 roč. – 7 prípadov; 20-24  roč. -  5 prípadov; 25-34 roč. – 11 prípadov; 35 – 44 roč. – 14 prípadov; 45-54 roč. – 8 prípadov; 55-64 roč. – 20 prípadov; 65 + roč. – 28 prípad.

Rozdelenie podľa obcí: Baškovce – 4 prípady;  Beňatina  - 1 prípad; Blatná Polianka – 3 prípady;  Blatné Remety – 2 prípady; Blatné Revištia – 2 prípady; Bunkovce – 1 prípad; Hlivištia – 5 prípadov; Horňa – 1 prípad;  Husák – 1 prípad; Jasenov – 3 prípady; Jenkovce – 2 prípady; Kolibabovce – 2 prípady; Koňuš – 4 prípady; Koromľa – 5 prípadov;  Krčava – 2 prípady; Kristy – 1 prípad; Lekárovce – 4 prípady; Nižná Rybnica – 2 prípady; Nižné Nemecké – 1 prípad; Ostrov – 5 prípadov; Petrovce – 2 prípady; Pinkovce – 1 prípad;  Podhoroď – 2 prípady; Porostov – 1 prípad;  Priekopa – 2 prípady; Remetské Hámre – 1 prípad;  Ruský Hrabovec -  1 prípad; Sobrance – 29 prípadov; Tibava – 1 prípad;  Choňkovce – 3 prípady; Úbrež – 6 prípadov; Veľké Revištia – 4 prípady; Vyšné Remety – 1 prípad.   

Výskyt ochorení:  sporadický, rodinný a epidemický

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 116x

 1. výskytom črevných ochorení: hlásené boli 2 kampylobakteriálne enteritídy
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 20 NN, z toho 9 v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile, 1 zápal žíl – phlebitis et  thrombophlebitis,  1 zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom, 2 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 3 infekcie po výkone nezatriedené  inde) a 11 v PN Michalovce, n.o. (11 COVID -19 potvrdený PCR)
 3. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy, PPCH
 4. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 2535 ARO, z toho 205 CHPO147 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – II. stupeň – sporadický výskyt;   hlásených 1969 ochorení, z toho 29 CHPO, komplikácie – 130

  Z dôvodu chrípky a chrípke podobných ochorení bol uzatvorený výchovno vzdelávací proces   v 2 zariadeniach: MŠ s VJM Kapušianske Kľačany a ZŠ s VJM Kapušianske Kľačany.

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 566 ochorení, z toho 176   CHPO, komplikácie - 17

 • V rámci chrípkovej sezóny 2021/2022 za účelom sentinelového odberu na chrípku RÚVZ Michalovce boli odobraté a expedované do virologického laboratória RÚVZ Košice  za mesiac november 46 odberov biologického  materiálu.

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 5466  potvrdených  ohnísk.
  • Počet vykonaných kontrol zamestnancami odd. epidemiológie e-hranica: 339
  • Okres Michalovce: 297
  • Okres Sobrance: 42
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac november 2021 eviduje pozitívne  prípady AMO u  diviakov v lokalitách: PS Trnava pri Laborci,  PZ Biela Hora, PZ Jeleň Koňuš, PZ UH Bežovce, PZ Srnec Ruská Bystrá, lesy SR Morské Oko.    
 3. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za november 2021:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  83 detí (2 s vrodenou chybou)

Potraty: 25 ( z toho 12 UPT)

Samovraždy  - Pokusy: 1   

Nová drogová závislosť:  2, z toho tvrdé drogy:  1