I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA 

V mesiaci september 2011 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Krémy, mlieka a gély na zosvetlenie pokožky – 1. Lightening Beauty Cream with carrot oil,značka: Carowhite, krajina pôvodu: Kongo; 2. Skin Light cream,značka: Skin Light, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny; 3. Lightening beauty lotion with carrot oil, značka: Caro White, krajina pôvodu: Kongo; 4. Clear Touch, number one,značka: Clear Touch, krajina pôvodu: Belgicko; 5. Skin Light „Huile Eclaircissante, značka: Skin Light, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny; 6. Fair & White Cream Gel strong bleaching treatment, značka: Fair & White, krajina pôvodu: Francúzsko. Všetky vyššie uvedené výrobky obsahujú hydrochinón, môžu spôsobiť kožné alergie. Utierky - Anhidrol Deodorant/Antiperspirant Towelettes, Anhidrol deodorant/Antiperspirant Roll-on, značka: IOOX-HYGIENE, krajina pôvodu: Španielsko.Vo výrobkoch je prekročená koncentrácia látky triclosan (0,4%). Súprava na maľovanie pre deti – Children´s make up set, značka: Beauty Series, krajina pôvodu: Čína. Uvedený výrobok obsahuje olovo (ceruzka na oči 822 mg/kg). Olovo je látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka, negatívne ovplyvňuje najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie. Zvlášť toxický je pre deti. Toaletná voda a voda po holení pre mužov – 1. BRAVERHEART POUR HOMME, 2. BRIGHT MEN, značka: Alta Moda, krajina pôvodu: Spojené Arabské Emiráty. Uvedené výrobky obsahujú farbivo CI 20170 (azofarbivá)a predstavuje riziko pre zdravie spotrebiteľa, pretože tieto farbivá môžu spôsobiť uvoľnenie jedného alebo viacerých karcinogénnych aromatických amínov.

Cieleným štátnym dozorom vykonaným vo veľkých obchodných centrách (TESCO, LIDL, Hypernova, Kaufland, Billa, Gastro Cash), v 17 predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru v okrese Michalovce a Sobrance nebol zistený výskyt a predaj predmetných nebezpečných kozmetických výrobkov. O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. Zamestnanci nášho úradu v hodnotenom mesiaci vykonávali antropometrické merania detí a mládeže vo vybraných školách nášho okresu v rámci realizácie projektu „Prieskum telesného vývoja detí a mládeže v SR a zistenie trendov v ich telesnom raste a vývine“. Cieľom tohto projektu je získať podklady pre zhodnotenie telesného vývoja detí a mládeže v roku 2011,  posúdiť trendy telesného vývoja v porovnaní s rokom 2001, získať poznatky o  rastovej akcelerácii a sekundárnom trende slovenskej mladej populácie. Gestorom tohto projektu je ÚVZ SR Bratislava a Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

3. V mesiaci september bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadnou akciou „Tradičný Sobranský jarmok“, konaný v dňoch 22.–24.09.2011 v meste Sobrance, ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.

4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 363 kontrol, 111 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny pri kontrole zariadení bola uložená bloková pokuta zodpovednému zamestnancovi v sume 15 €. Boli prešetrené dve podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 38 rozhodnutí, 20 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 74 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 60 vzoriek zo životného prostredia, 42 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 215 sterov z prostredia.

5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnila lekárka nášho úradu 9 prednášok pre žiakov 9. ročníkov základných škôl na tému „Bezpečne do života“. Na odbornom seminári v meste Humenné boli lekárkami nášho úradu prezentované prednášky na tému „Prevencia kardiovaskulárnych ochorení a tichej ischémie myokardu“ a „Otrava ortuťou u obyvateľov mesta Michalovce“.

Pri príležitosti Svetového dňa srdca dňa 29.9.2011 organizovali zamestnanci Poradenského centra RÚVZ Michalovce v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca, Slovenskou kardiologickou spoločnosťou a mestom Michalovce akciu pre obyvateľov mesta Michalovce. Táto celonárodná akcia pod názvom MOST (Mesiac o srdcových témach) bola zameraná predovšetkým na zvýšenie povedomia verejnosti o najzávažnejších rizikových faktoroch ochorení obehovej sústavy, ako sú napr. vysoký krvný tlak (hypertenzia), vysoká hladina cholesterolu v krvi, obezita, fajčenie, stres, nedostatok telesnej aktivity. V rámci tejto akcie bolo pre širokú verejnosť poskytnuté bezplatné stanovenie hladiny celkového cholesterolu z kapilárnej krvi, meranie krvného tlaku, stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer, odborné poradenstvo ako aj zdravotno-výchovný edukačný materiál. Zároveň pre záujemcov sa vykonali záznamy EKG kriviek so záverečným vyhodnotením. Celkovo bolo v rámci tejto akcie vyšetrených 60 ľudí. Lekárka nášho úradu poskytla na túto tému rozhovor pre TV Mistral, Slovenský rozhlas a regionálny denník Zemplínsky korzár.

V mesiaci september sa v priestoroch RÚVZ uskutočnil ďalší kurz „Čakáme na bociana“, pozostávajúci zo 4 stretnutí, kurzu sa zúčastnilo 7 budúcich mamičiek. Na týchto stretnutiach boli budúce mamičky informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, o dôležitosti dojčenia, starostlivosti novorodenca a pod.

Orgán verejného zdravotníctva vydal na základe úspešne vykonaných skúšok 47 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci september vyšetrených 137 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 66 % malo všetky sledované parametre v norme. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti. Traja klienti boli odporúčaní k obvodnému lekárovi na ďalšie vyšetrenie.

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci september 2011 bola charakterizovaná:

 

  1. zvýšeným výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 17 ochorení na salmonelózu, 6 ochorení na shigelózu, 5 kampylobakteriálnych enteritíd a 26 iných bakteriálnych infekcií,

  2. výskytom vírusovej hepatitídy typu A, hlásených bolo 9 ochorení v okrese Michalovce,

  3. výskytom pohlavných prenosných ochorení, hlásené boli 4 ochorenia,

  4. výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Michalovce, a.s., PN Michalovce, n.o.,

  5. nulovým výskytom tuberkulózy

  6. nulovým výskytom neuroinfekcií.

Spolu bolo hlásených 117 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 30 nepotvrdených.

V súvislosti so zvýšeným výskytom rýchlo sa šíriacich infekčných ochorení nejasnej etiológie boli o aktuálnej situácii informovaní všetci všeobecní lekári v okrese Michalovce a Sobrance a zároveň aj oboznámení o postupe pri odbere stolice na virologické vyšetrenie.

V tomto mesiaci bolo vykonaných odbornými zamestnancami oddelenia epidemiológie 35 kontrol očkovania v príslušných štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach okresu Michalovce a Sobrance za obdobie od 1.9.2010 do 31.8.2011. V rámci kontroly u všetkých druhov pravidelného povinného očkovania bola zistená na celookresnej úrovni nižšia zaočkovanosť ako 95% len v okrese Michalovce, a to v prípade očkovania proti tuberkulóze v ročníku 2010. Na úrovni obvodov v rámci pravidelného očkovania nedosahovali 90% úroveň zaočkovanosti dva obvody okresu Michalovce.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za september 2011:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 94 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 22, z toho umelých 11

Samovraždy:

Pokusy: 4

Nová drogová závislosť: 3

z toho tvrdé drogy: 0