I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA 

V mesiaci august 2011 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Počas celého mesiaca bol vykonávaný sprísnený hygienický dozor v rekreačných oblastiach Zemplínska Šírava a Vinianske jazero. Kvalita vody si zachovávala vyhovujúcu kvalitu na kúpanie. Výskyt sinicového vodného kvetu sme nezaznamenali, ani iné vážnejšie nedostatky.

Odborní zamestnanci nášho úradu vykonali cielené kontroly na pieskoviskách určených na hranie detí pri materských školách a domove sociálnych služieb v okrese Michalovce. Kontroly boli zamerané na čistenie a udržiavanie pieskovísk, vedenie evidencie a pod. Zároveň boli odobraté vzorky piesku na laboratórne vyšetrenie, pričom v jednom prípade bol pozitívny nález na vajíčka helmintov (Toxocara canis). Prevádzkovateľ predmetného pieskoviska bol ihneď upozornený na povinnosť zabezpečiť čistenie a udržiavanie pieskoviska a dodržiavanie najvyššie prípustného množstva vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskovisku určenom na hranie detí.

V hodnotenom mesiaci bol zabezpečovaný štátny zdravotný dozor a úradná kontrola potravín nad hromadnými podujatiami a to: Easthetic festival 2011 na Zemplínskej Šírave, stredisko Hôrka, Letný prázdninový jarmok vo Veľkých Kapušanoch, Motozraz sveta motocyklov na Zemplínskej Šírave, stredisko Hôrka a 42. Zemplínsky jarmok v meste Michalovce. Všetky podujatia boli hygienicky dobre zabezpečené, neboli zistené nedostatky v čistote verejného priestranstva a ani v poskytovaní občerstvujúcich služieb.

2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 394 kontrol, 90 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny pri kontrole zariadení bola uložená bloková pokuta zodpovednému zamestnancovi v sume 30 €, pokuta rozhodnutím za nedodržanie zákonom stanovených povinností vo výške 165 €, zariadenie bolo prevádzkované bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva. Bolo prešetrené jedno podozrenie na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 63 rozhodnutí, 11 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 86 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 85 vzoriek zo životného prostredia, 80 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 238 sterov z prostredia.

3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti boli poskytnuté lekárkou nášho úradu informácie pre denník Korzár o ochrane zdravia zamestnancov pred nadmernou záťažou teplom pri práci. V súvislosti s LTS 2011 bol uverejnený odborný článok regionálnej hygieničky nášho úradu v časopise Vodné hospodárstvo pod názvom „Aby kúpanie v lete bolo bezpečné a zdravé“ a poskytnutý rozhovor pre TV Mistral o odbere vzoriek vôd zo Zemplínskej Šíravy. Odborní zamestnanci RÚVZ Michalovce poskytli pre materské centrá edukačné materiály na tému „Syndróm týraného dieťaťa“ a materiál poradne na podporu duševného zdravia a odvykanie od závislosti, ktoré sú zverejnené aj na našej webovej stránke www.ruvzmi.sk. Na tejto stránke sú zverejnené články a užitočné informácie pre občanov k problematike porúch psychického stavu, k problematike závislosti od alkoholu a drog, ako aj užitočné rady a usmernenia v prípade objavenia sa vyššie uvedených ťažkostí v rodine.

4. V mesiaci august nebola na úrad podaná žiadna sťažnosť, boli podané 2 podnety, ktoré po prešetrení boli klasifikované ako neopodstatnené.

5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci august vyšetrených 45 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 88% malo všetky sledované parametre v norme. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti. V jednom prípade bol klient odporúčaný k obvodnému lekárovi na ďalšie vyšetrenie.

 

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci august 2011 bola charakterizovaná:

 

  1. výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 10 ochorení na salmonelózu, 9 kampylobakteriálnych enteritíd a 25 iných bakteriálnych infekcií,

  2. výskytom vírusovej hepatitídy typu A, hlásených bolo 9 ochorení v okrese Michalovce,

  3. nulovým výskytom pohlavných prenosných ochorení,

  4. nulovým výskytom tuberkulózy

  5. nulovým výskytom neuroinfekcií.

Spolu bolo hlásených 77 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 32 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za august 2011:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 95 (4 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 31, z toho umelých 18

Samovraždy:

Pokusy: 7

Nová drogová závislosť: 2

z toho tvrdé drogy: 0