I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA 

V mesiaci júl 2011 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Krémy na zosvetlenie pokožky – 1. Lightening & purifying body creame,značka: Maxi Light, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny; 2. Caro Light, White, Lightening Beauty Cream,značka: Caro, krajina pôvodu: Kongo; 3. Skin Lite´n´ smooth cream, značka: Symba, krajina pôvodu: Veľká Británia; 4. Skin lightening cream,značka: Crusader, krajina pôvodu: neznáma; 5. Palmer´s Skin Success Eventone Fade Cream, Fade Milk, značka: Palmer, krajina pôvodu: USA; 6. Lemon Cream skin lightening cream, značka: Topiclear, krajina pôvodu: Veľká Británia. Všetky vyššie uvedené výrobky obsahujú hydrochinón, môžu spôsobiť kožné alergie. Sprchové gély, šampón - 1. Vitamin Mix Exotic, 2. Tee Tree Oil Shampoo Naturosept, 3. Vitamin Mix Flowers, krajina pôvodu: Ruská federácia.Predmetné výrobky obsahujú konzervačnú látku 1,2 dibróm-2,4-dikyanobután (MDBGN)môžu spôsobiť vznik precitlivenosti pokožky. Súprava na bielenie zubov – Tooth whitening kit, značka: Hollywood White, krajina pôvodu: Veľká Británia. Vo výrobku bola prekročená koncentrácia peroxidu vodíka (6,4%).

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných 10 cielených kontrol vo veľkých obchodných centrách, predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde sa vyššie uvedené výrobky nenachádzali. O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. Zvýšená pozornosť bola venovaná kontrole hygienických podmienok v rekreačných oblastiach Zemplínska Šírava a Vinianske jazero so zameraním na kontrolu kvality rekreačnej vody, ktoré sú vyšetrované v dvojtýždňových intervaloch na všetkých strediskách. Výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk vyhovujú požiadavkám NV SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská a sú zverejňované na našej webovej stránke a cez informačný systém pre vody na kúpanie, prístupný cez stránku www.uvzsr.sk. Výskyt sinicového vodného kvetu sme nezaznamenali.

Odborní zamestnanci nášho úradu vykonávajú sprísnený štátny zdravotný dozor a obhliadky letných sezónnych ubytovacích a potravinárskych zariadení, ktorých prevádzkovateľmi sú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti ZŠ a VJ.

V mesiaci júl bolo hlásených 7 detských zotavovacích podujatí na Zemplínskej Šírave a v centrách voľného času, v ktorých sa odrekreovalo spolu 332 detí. Nad týmito podujatiami boli vykonané kontroly a hygienické nedostatky neboli zistené.

V súvislosti s letnou turistickou sezónou regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor pre TV Mistrál na tému „Zdravotné riziká z leta“.

3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 444 kontrol, 104 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny pri kontrole zariadení boli uložené 2 blokové pokuty zodpovedným zamestnancom v celkovej sume 60 €. Za správne delikty postihnuteľné podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo uložených 5 pokút v celkovej sume 1500 € a podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov pokuta v sume 700 €. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania a bolo vykonaných 18 kontrol na pracoviskách s rizikovými prácami.

Podľa odborného usmernenia z Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 07.07.2011 boli v našom regióne vykonané mimoriadne kontroly (spolu 13 kontrol) so zameraním na výskyt polykarbonátových fliaš určených na dojčenskú výživu, t.j. pre deti do 12 mesiacov veku. Kontroly boli vykonané v sídlach dovozcov, skladoch a veľkoskladoch, v distribučnej sieti a lekárňach. Zároveň boli odobraté aj 3 vzorky dojčenských fliaš na materiálovú identifikáciu plastu použitého pri výrobe, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ so sídlom v Poprade.

Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 72 rozhodnutí, 24 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 64 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 85 vzoriek zo životného prostredia, 82 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 204 sterov z prostredia.

4. V mesiaci júl nebola na úrad podaná žiadna sťažnosť, boli podané 2 podnety, ktoré po prešetrení boli klasifikované ako neopodstatnené.

5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci júl vyšetrených 40 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 95% malo všetky sledované parametre v norme. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

 

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci júl 2011 bola charakterizovaná:

 

  1. zvýšeným výskytom črevných ochorení, hlásené boli 4 ochorenia na salmonelózu, 1 schigelóza, 5 kampylobakteriálnych enteritíd a 21 iných bakteriálnych infekcií,

  2. zvýšeným výskytom vírusovej hepatitídy typu A, hlásených bolo 10 ochorení v okrese Michalovce,

  3. dvoma novými prípadmi respiračnej tuberkulózy,

  4. výskytom pohlavných prenosných ochorení, hlásené boli 3 ochorenia,

  5. nulovým výskytom neuroinfekcií.

Spolu bolo hlásených 87 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 17 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za júl 2011:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 78 (0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 26, z toho umelých 16

Samovraždy:

Pokusy: 5

Nová drogová závislosť: 2

z toho tvrdé drogy: 0