Príloha k O.P. č. 2/2007  

Postup úhrady nákladov pri podaní žiadosti o poskytovanie informácie v zmysle zák. NR SR č. 211/2000 Z. z.

Žiadateľ požiada RÚVZ Michalovce o informáciu a v žiadosti uvedie požadovaný spôsob poskytnutia informácie ( písomne, faxom, poštou, osobné prevzatie apod.).

Po vypracovaní informácie príslušné oddelenie vyúčtuje materiálne náklady na informáciu podľa „Sadzobníka úhrad" a vypracuje formulár „Vyčíslenie nákladov za poskytnutie informácie“.

Úsek centrálnej evidencie riadený zástupkyňou riaditeľky oznámi písomne oddeleniu ekonomiky výšku nákladov, ktoré následne vystaví faktúru pre žiadateľa informácie za účelom úhrady nákladov za poskytnutie informácií.

            Spôsob platby: 

1.  osobne, v hotovosti do pokladne RÚVZ

2.  poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu RÚVZ Michalovce 7000139821/8180 vedený v Štátnej pokladnici, Ul. Radlinského 32, Bratislava 25

3.   dobierkou