Rozhodnutie

o zrušení Štátneho zdravotného ústavu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ štátnych zdravotníckych zariadení a štátnych zdravotných ústavov

zrušuje

dňom 31. 12. 2003 štátnu rozpočtovú organizáciu s názvom Štátny zdravotný ústav so sídlom v Michalovciach zriadenú zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24.11.1994 č. 4209/1994 – A.Práva a povinnosti zamestnancov Štátneho zdravotného ústavu so sídlom v Michalovciach ako aj hmotný a nehmotný majetok evidovaný k 31.12.2003 v tejto zrušenej rozpočtovej organizácii prechádzajú v plnom rozsahu dňom 1.1.2004 na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, zriadený zák. NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

Bratislava 22.12.2003

Číslo: 07137-14/2003-HH

 


 História do 31.12.2003:

Zriaďovacia listina

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa zákona národnej rady Slovenskej republiky č.272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.567/1992 Zb. O rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky

zriaďuje

s účinnosťou od 1. januára 1995  štátnu rozpočtovú organizáciu:

     A) Identifikácia

  • Názov: Štátny zdravotný ústav
  • Sídlo: Michalovce
  • Identifikačné číslo: 17335680

      B) Účel a predmet činnosti

Predmetom činnosti je vykonávanie štátneho zdravotného dozoru, príprava podkladov na opatrenia a rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a zabezpečovanie špecializovaných výkonov spojených s ochranov zdravia v oblastiach a rozsahu, ktorý vymedzuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.

     C) Majetok

Štátny zdravotný ústav so sídlom v Michalovciach bude mať v správe všetok majetok evidovaný k  31. decembru 1994 v zrušenej rozpočtovej organizácií – Ústav hygieny a epidemiológie v Michalovciach. Rovnako všetky práva a záväzky Ústavu hygieny a epidemiológie v Michalovciach, zrušeného rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24.11.1994 č.4169/1994-A, preberá zriadený Štátny zdravotný ústav v Michalovciach.

     D) Čas, na ktorý sa štátny zdravotný ústav zriaďuje

Štátny zdravotný ústav v Michalovciach sa zriaďuje na dobu neurčitú. Štatutárny orgán Štatutárnym orgánom Štátneho zdravotného ústavu v Michalovciach je riaditeľ, ktorého menuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.

Podrobné organizačné členenie ústavu, náplň činnosti jeednotlivých útvarov, rozsah právomoci vedúcich pracovníkov a ich zodpovednosť, upraví organizačný poriadok, ktorý vydá riaditeľ Štátneho zdravorného ústavu v Michalovciach.