Zásady používania súborov cookie

Čo sú súbory cookie:

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú vo vašom osobnom počítači, telefóne alebo inom zariadení a ktorý obsahuje informácie o vašej činnosti na tejto webovej stránke. Súbory cookie umožňujú a uľahčujú prehľadávanie.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje vo forme cookies spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o vašich osobných údajoch a uplatniť vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

1. Používanie súborov cookie

Ako používame súbory cookie:

My používame výlučne anonymizované súbory cookie a tieto zoskupujeme na našich webových stránkach do jednej kategórie (pre jeden účel):

 • Analytické súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať všeobecné používanie webovej stránky užívateľmi na vyhodnotenie a zlepšenie nášho výkonu. Napríklad nám poskytnú informácie o tom, ako sa naša webová stránka používa.

Súbory cookie spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Identifikácia spracúvaných súborov cookie:

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje vo forme súborov cookie spracúvajú sú:

 • Používatelia prehliadajúci webové stránky prevádzkovateľa, v anonymizovanej forme.

Rozsah prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov zo súborov cookie:

 • Miesto: krajina (geolokácia);
 • Rozlišovanie používateľa a nového používateľa;
 • Priemerný čas strávený prehliadaním webovej stránky;
 • Rozlíšenie obrazovky používateľského zariadenia;
 • Operačný systém používateľského zariadenia;
 • Typ používateľského zariadenia;
 • Typ webového prehliadača používateľského zariadenia;
 • Jazyk navštívenej stránky.
Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,Dublin, Írsko (v súlade s čl. 28 nariadenia) na základe zmluvy o využívaní služby Google Analytics. Viac informácií na: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

S vaším súhlasom alebo na váš príkaz môžeme osobné údaje poskytnúť ďalším príjemcom.

Prenos súborov cookie do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii:

Prenos osobných údajov zo súborov cookie sa vykonáva do Spojených štátov amerických na základe zmluvy o využívaní služby Google Analytics a to v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) nariadenia - uzatvorených štandardných zmluvných doložiek so spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli súbory cookie získané:

Priamo od dotknutej osoby (vyjadrením súhlasu pri navštívení webovej stránky).

Aká je doba uchovávania:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zo súborov cookie najviac po dobu 13 mesiacov od udelenia súhlasu. V závislosti od jednotlivých typov súborov cookie sa mení aj ich doba spracúvania.

Profilovanie:

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje zo súborov cookie profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov vo forme súborov cookie:

Návštevník webovej stránky ako dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade ich neposkytnutia nebudeme sledovať a vyhodnocovať správanie používateľa web stránky pre zabezpečenie poskytovania, zlepšovania a vývoja nových služieb.


2. Správa vašich predvolieb súborov cookie

Vyhnutie sa používaniu súborov cookie na tejto webovej stránke:

V predvolenom nastavení NESLEDUJEME skúsenosti návštevníkov našich webových stránok. Môžete sa však rozhodnúť súhlasiť s naším spracovaním akýchkoľvek osobných údajov zhromaždených počas prehliadania našej webovej stránky, aby sme mohli vytvárať anonymizované štatistiky.

Ak vo svojom webovom prehliadači povolíte možnosť Nesledovať, budeme rešpektovať vašu voľbu a vaše prehliadanie našej webovej stránky nebude sledované pre naše anonymizované štatistiky.

Zakázanie a zabránenie používaniu súborov cookie:

Kedykoľvek môžete obmedziť, zablokovať alebo vymazať súbory cookie z tejto webovej stránky zmenou konfigurácie vášho prehliadača.

V prípade, že ste zakázali všetky cookies, pri každej návšteve našej webovej stránky sa vám zobrazí banner cookies.

 

3. Práva dotknutej osoby

Návštevník webovej stránky má ako dotknutá osoba podľa nariadenia právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.