S účinnosťou od 1.6.2010 sa osvedčenia o odbornej spôsobilosti udeľujú na dobu neurčitú. Osvedčenia, ktorým platnosť končí 31.5.2010 a neskôr sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.*
*Tieto závery vyplývajú z čl. XXXV zákona NR SR č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa mení a dopĺňa zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na tomto mieste uvádzame zoznam odborne spôsobilých osôb (OSO) pre výkon epidemiologicky závažných činností. Osvedčenia boli vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach.

RÚVZ Michalovce vydáva Osvedčenia odbornej spôsobilosti na prácu v týchto oblastiach:

  • Pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
  • Na prácu v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
  • Na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
  • Pri výrobe kozmetických výrobkov

 

Register OSO je publikovaný v týchto formátoch: