Tieto otázky Vám pomôžu zistiť či a čo potrebujete vybaviť na RÚVZ Michalovce (aj aké dokumenty predložiť) formou otázok, na ktoré budete odpovedať. V prípade, že v tomto vstupe nenájdete oblasť, o ktorú máte záujem, je potrebné sa informovať priamo na našom úrade.

OBLASŤ OSOBNÉHO ZDRAVIA


  • Chcem optimalizovať svoju životosprávu. Chcem prestať fajčiť alebo byť závislý od drog. Aký mám krvný tlak, cholesterol, cukor, tuky, EKG, aké mi hrozia zdravotné riziká? 

Pre všetky takéto a podobné požiadavky navštívte naše Poradne zdravia. Pri vstupe do budovy, prízemie vpravo. Prístupné aj pre vozičkárov. Informácie o Poradniach zdravia nájdete tu.


  • Chystám sa cestovať do zahraničia. Čo mi treba od RÚVZ?

Stiahnite a vyplňte si Žiadosť o poskytnutie konzultácie pred vycestovaním do zahraničia a vystavenie Medzinárodného očkovacieho preukazu. RÚVZ Michalovce pred cestou do zahraničia odporúča očkovanie hlavne do exotických krajín. Bližšie informácie poskytnú pracovníci oddelenia Epidemiológie na 3. poschodí RÚVZ.


  • Chcem dať vyšetriť vodu z vodného zdroja. Robí to RÚVZ?

RÚVZ vyšetruje vzorky vody ako platenú službu. Klient požiada o odobratie vzorky našich pracovníkov. Oddelenie HŽPaZ na prízemí budovy. Pracovníci prídu odobrať vzorku vody do špeciálnych nádob a vodu dajú vyšetriť podľa požiadaviek klienta. O výsledkoch bude klient informovaný.

 

OBLASŤ PRÁCE, PODNIKANIA


  • Chcem podnikať. Čo mám vybaviť na RÚVZ Michalovce?

1. Musíte mať priestory kde chcete podnikať. Ak máte priestory pokračujte tu.

2. Musíte byť na svoju činnosť odborne spôsobilý. Ak nie ste, musíte na RÚVZ Michalovce získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

3. Musíte vypracovať Prevádzkový poriadok (pozri vzorové prevádzkové poriadky) a predložiť vypracovaný prevádzkový poriadok na schválenie so Žiadosťou RÚVZ Michalovce.


  • Chcete podnikať (alebo ste zamestnancom) a nie ste na svoju činnosť odborne spôsobilý (nemáte Osvedčenie o odbornej spôsobilosti)?

Pre prácu v niektorých oblastiach musíte mať podľa zákona odbornú spôsobilosť. To znamená, že musíte vlastniť Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na svoju činnosť. RÚVZ vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti a vydáva Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na dobu neurčitú.

ÁNO nemám


  • Chcete podnikať. Máte priestor na podnikanie?

Táto otázka sa venuje schváleniu priestorov na podnikanie nie ich získaniu alebo kúpe.

ÁNO mám

NIE nemám


  • Podnikáte v už existujúcej prevádzke. Udiali sa zmeny na existujúcej prevádzke?

ÁNO udiali


  • Bolo Vám v minulosti vydané Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ale ste ho stratili?

Za poplatok (správny poplatok uvedený v Sadzobníku) Vám bude na podateľni RÚVZ Michalovce vydaná kópia Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v prípade, ak tento dokument RÚVZ má vo svojej registratúre. Lehota uloženia Osvedčení o odbornej spôsobilosti na RÚVZ Michalovce je 10 rokov od roku, v ktorom bolo Osvedčenie vydané.

Ak minula lehota uloženia dokumentu v registratúre RÚVZ Michalovce, tak pokračujete tak, ako by ste Osvedčenie o odbornej spôsobilosti nemali nikdy vydané.


  • Bolo Vám v minulosti vydané Rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky, ale ste ho stratili?

Za poplatok (správny poplatok uvedený v Sadzobníku) Vám bude na podateľni RÚVZ Michalovce vydaná kópia Rozhodnutia v prípade, ak tento dokument RÚVZ má vo svojej registratúre. Lehota uloženia Rozhodnutia na RÚVZ Michalovce je 5 rokov od roku, v ktorom bolo Rozhodnutie vydané.

Ak minula lehota uloženia dokumentu v registratúre RÚVZ Michalovce, tak dokument je uložený v Štátnom archíve Košice pobočka Michalovce na ul. Štefana Tučeka 4 v Michalovciach, kde si môžete vyžiadať jeho kópiu. Predtým však je vhodné aby ste sa informovali na RÚVZ Michalovce pod akým spisovým číslom bolo toto rozhodnutie v minulosti vydané. Potom podľa tohto čísla možno dokument vyhľadať v Štátnom archíve Košice pobočka Michalovce.