Úradné oznamy publikované na tomto webovom sídle sú zároveň publikované aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portály verejnej správy(link is external).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach ako orgán verejnej moci zverejňuje na CUET elektronické úradné dokumenty, ktoré sú podľa zákona o e-Governmente z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentmi v listinnej podobe, o ktorých osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú vyvesením na úradnej tabuli orgánu, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb. Zverejnené informácie a úradné dokumenty na CUET sú dostupné pre verejnosť a od používateľov sa nevyžaduje prihlásenie sa na ÚPVS.