Uverejnené 6.5.2020

V nadväznosti na niektoré vzniknuté otázky zo strany prevádzkovateľov v súvislosti s vydaným opatrením ÚVZ SR zo dňa 05. 05. 2020 č.: OPL/3795/2020 publikujeme nasledovné usmernenie:

prevádzky verejného stravovania (str. 2)

Používanie kuchynského riadu v prevádzkach verejného stravovania je možné za dodržania nasledovných požiadaviek:

  • strojové umývanie kuchynského riadu (taniere, príbory, poháre atď.) pri teplote  80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (podľa § 9 ods. 3 písm. g)  vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.)  a  prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku,
  • umytý riad neutierať textilným utierkami ale uložiť  do zariadenia na odkvapkanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať jednorazové papierové utierky)

Ručné umývanie kuchynského riadu v súčasnej epidemiologickej situácii v prevádzkach verejného stravovania nevykonávať.

K uvedenému dopĺňame, že príbor by nemal byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale mal by byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky.

V prípade že prevádzka verejného stravovania nevie splniť požiadavky na strojové umývanie riadu, ÚVZ SR odporúča  používanie nevratných obalov na podávanie pokrmov a nápojov.

prevádzky taxislužieb (str.3)

  • platí, že je možné prepravovať najviac len dve osoby, bez ohľadu na veľkosť vozidla (počet sedadiel)

prevádzky starostlivosti o ľudské telo (str.4)

  • platí, že t.č. nie sú povolené služby tetovacích prevádzok (štúdiá)