Uverejnené 19.5.2020

Aktualizované 20.5.2020

Opatrenie OLP/4084/2020 ÚVZ SR z 19.5.2020 pri ohrození verejného zdravia - rúška (.pdf 110 kB)

 

Týmto Opatrením sa mení opatrenie č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020 v znení opatrenia č. OLP/3970/2020 zo dňa 11.05.2020 nasledovne:

Veta „- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov.“ sa nahrádza vetou „- osôb žijúcich v jednej domácnosti, ak ich vzdialenosť je od iných osôb minimálne 5 metrov,“

Veta „- osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.“ a nahrádza sa vetou „- osôb nežijúcich v jednej domácnosti, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 5 metrov.“

 

Zároveň sa opatrenie dopĺňa o nasledovné výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest:

- pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

- žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,

- deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí, - osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách,

- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 20. mája 2020.