Uverejnené 20.5.2020

Tento dokument (.pdf 193 kB) sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre optimalizáciu plánovanej operačnej/intervenčnej zdravotnej starostlivosti a neodkladnej operačnej/intervenčnej zdravotnej starostlivosti za súčasnej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike ku dňu vydania tohto dokumentu (k 20.05.2020).


Postup pri odkladnej operačnej / intervenčnej zdravotnej starostlivosti

Pred plánovaným operačným alebo intervenčným výkonom pri súčasnej epidemiologickej situácii nie je potrebné dodržiavať 14-dňovú karanténu a nie je vyžadovaný test RT-PCR na dôkaz koronavírusu SARSCoV-2 u pacienta (platí pre deti aj dospelých) alebo sprievodcu dieťaťa. Súčasťou základného lekárskeho vyšetrenia pred operačným/intervenčným výkonom je stále povinná aj epidemiologická anamnéza a pri prijatí do zdravotníckeho zariadenia pred výkonom je nateraz zachované aj triedenie pacientov.


Postup pri neodkladnej (akútnej) operačnej/ intervenčnej zdravotnej starostlivosti


Pred akútnym operačným/intervenčným výkonom sa môže zvážiť realizácia RT-PCR vyšetrenia na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2, tento postup však nemôže mať dopad na odloženie operácie/intervencie. Indikáciu pre toto vyšetrenie môže stanoviť lekár zdravotníckeho zariadenia, ktoré pacienta na akútny výkon prijalo, so zaznamenaním dôvodu indikácie do zdravotnej dokumentácie. Postupuje sa podľa príslušných štandardných a odporúčaných postupov vydaných Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky