Vytlačiť

Hygienická a epidemiologická situácia v okresoch Michalovce a Sobrance vo februári 2012

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci február 2012 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Krémy – 1. Shea Butter, značka: Dr. Sachers, krajina pôvodu: Nemecko. Vo výrobku boli zistené patogénne mikroorganizmy Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans,  môžu spôsobiť zápaly. 2. CIVIC CREAM, značka: CIVIC, krajina pôvodu: Švajčiarsko; Krémy a gél na zosvetlenie pokožky – 1. LEMON CREAM; 2. GEL FORT, značka: L´ABIDJANAISE, krajiny pôvodu: Taliansko;Výrobky obsahujú glukortikoidy, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov. 3. Skin toning cream, značka: Ambi spècial, krajina pôvodu: Jamajka; 4. Toning cream with vitamin E, značka: Clair-Lisa génial, krajina pôvodu: Pobrežia Slonoviny; 5. Lightening body cream with A & E, značka: Charms CARROT, krajina pôvodu: neznáma; 6. Lightening body cream, značka: Dawmy, krajina pôvodu: neznáma; 7. Lightening beauty lotion with carrot, značka: SKIN LIGHT CAROTTE, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny. Olej a krém na zosvetlenie pokožky pre mužov – 1. Lightening program for men oil formula, 2. Lightening program for men cream formula, značka: CLAIRMEN, krajina pôvodu: Kongo. Krém a mlieko na zosvetlenie pokožky s výťažkom mrkvy – 1. La crème traitante éclaircissante à l´ extrait de carotte et à la vitamine E, značka: VIT FÉE, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny. 2. Lightening beauty lotion with carrot oil, značka: CaroLight, krajina pôvodu: Kongo. Vyššie uvedené výrobky obsahujú hydrochinón, látku, ktorá sa môže používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.Bioaktívne rastové a stimulačné sérum k prirodzenémupredlženiu a zosilneniu rias – Perfect Lashes, krajina pôvodu: Česká republika. Výrobok obsahuje farmakologicky aktívnu látku a môže spôsobiť svrbenie, opuchnutie alebo alergickú reakciu. Farby na tetovanie – 1. Makkuro Sumu Intense Black, značka: Makkuro Sumi, krajina pôvodu: neznáma; 2. True Black tattoo, značka: Intenze TM, krajina pôvodu: USA. Výrobky predstavujú chemické riziko, pretože obsahujú karcinogénne látky (PAU – polycyklické aromatické uhľovodíky 22,07 mg/kg a 53,3 mg/kg). Farby na tetovanie značky Intenze, Starbrite, Eternal, MILLENIUM MOM´S, krajiny pôvodu: USA, značky Tattoo, MOM´S, krajiny pôvodu neznáme. Predstavujú chemické riziko, obsahujú karcinogénne látky (Aniline, o-Anisidine, benzo(a)pyrén, 3,3-Dichlorbenzidine, azofarbivo o-toluidine). Látky prítomné vo farbách na tetovanie boli posúdené ako látky, ktoré predstavujú neprijateľné zvýšenie rizika vzniku rakoviny.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo spolu vykonaných64 kontrol v tetovacom štúdiu, vo veľkých obchodných centrách a v 23 predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru. O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 314 kontrol a 119 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrole zariadenia bola uložená bloková pokuta v sume 15 €, pokuta rozhodnutím za hygienické nedostatky v sume 500 € a úhrada nákladov v sume 26,50 €. Boli prešetrené tri podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 90 rozhodnutí, 12 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 2 rozhodnutia. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 67 vzoriek zo životného prostredia, 84 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 247 sterov z prostredia.

V hodnotenom mesiaci bolo orgánom verejného zdravotníctva, na základe úspešne vykonaných skúšok, vydaných 92 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 4 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

3. V mesiaci február bolo na úrad podaných 5 podnetov, z ktorých jeden je v štádiu vybavenia a štyri podnety po prešetrení boli klasifikované ako neopodstatnené.

4. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci február vyšetrených 30 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho 90 % malo všetky sledované parametre v norme. Traja klienti boli odporúčaní na ďalšie vyšetrenie k príslušnému obvodnému lekárovi.

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci február 2012 bola charakterizovaná: 

  1. výskytom vírusovej hepatitídy typu A, hlásené boli 2 ochorenia v okrese Michalovce,

  2. výskytom neuroinfekcií, hlásené boli 2 ochorenia,

  3. výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásené boli 4 ochorenia,

  4. nulovým výskytom tuberkulózy,

  5. chrípkovou aktivitou – II. stupeň.

Spolu bolo hlásených 126 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 19 nepotvrdených.

V súvislosti s výskytom chrípkových ochorení regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor pre Slovenskú televíziu pod názvom „Chrípka v okrese Michalovce a Sobrance“.Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za február 2012:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 71 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 25, z toho umelých 7

Samovraždy:

Pokusy: 7

Nová drogová závislosť: 0

z toho tvrdé drogy: 0