Vytlačiť

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci november 2012 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Krém po holení – Gigi Bikini Sooting Cream, značka: Gigi, krajina pôvodu: USA. Výrobok obsahuje nepovolenú látku lidokain 2% (anestetikum). Farba na tetovanie – Eternal Ink,Golden Yellow, značka: Eternal Ink, krajina pôvodu: USA. Vo výrobku bolo prekročené množstvo kadmia. Kadmium je látka, ktorá má toxický, karcinogénny, mutagénny a alergický účinok.. Súprava na bielenie zubov pre profesionálne použitie – Advanced Teeth Whitening, značka: Beaming White, krajina pôvodu: USA. Vo výrobku je prekročená povolená koncentrácia peroxidu vodíka. Šampón na vlasy pivný a vinný, sprchový gél pivný, vonný olej do kúpeľa (s jahodovou vôňou) – Beer Hair Shampoo, Wine Shampoo, Beer Shower Gel, Bath Oil, značka: Manufaktura, výrobca a krajina pôvodu: Česká republika. Všetky uvedené výrobky svojim vzhľadom, formou a balením pripomínajú fľaše nápojov. Z toho dôvodu je možné, že dané výrobky budú omylom považované za nápoje a po požití môžu spôsobiť vážne poškodenie zdravia (zápal pľúc).

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných spolu 36 cielených kontrol v lekárňach, tetovacom štúdiu, nákupných centrách a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde sa vyššieuvedené nebezpečné kozmetické výrobky nenachádzali.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. V našom regióne boli naďalej vykonávané kontroly zariadení spoločného stravovania verejného typu (pohostinstvá, krčmy, stánky), zamerané na liehoviny vyrobené na území ČR. V mesiaci november bolo vykonaných 45 kontrol a bolo uložených podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 15 opatrení na mieste na pozastavenie resp. likvidáciu liehovín s obsahom etanolu od 20 objemových % vyrobených v ČR. Regionálnou hygieničkou nášho úradu v tejto súvislosti bol poskytnutý aj rozhovor pre TV Mistrál.

3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných353 kontrol a 90 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrole zariadenia bola uložená bloková pokuta v sume 15 € a pokuta rozhodnutím za nedodržanie zákonom stanovených povinností prevádzkovateľovi zariadenia vo výške 165 €. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania a vykonané cielené kontroly so zameraním sa na prácu s chemickými látkami. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 57 rozhodnutí, 16 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 1 rozhodnutie.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 69 vzoriek zo životného prostredia, 35 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 155 sterov z prostredia.

4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili zamestnanci RÚVZ 5 prednášok - 2 pre deti MŠ na tému „Stomatohygiena a zdravá výživa“, 2 pre deti ZŠ na tému „Škodlivosť fajčenia“ a 1 prednášku pre študentov Hotelovej školy v Michalovciach na tému „Prevencia onkologických ochorení“.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 55 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

5. V hodnotenom mesiaci boli na úrad postúpené dva podnety. V prvom prípade bol podnet neopodstatnený, v druhom prípade bol podnet klasifikovaný ako opodstatnený, pre zistené nevyhovujúce hygienické podmienky v pohostinstve okresu Michalovce.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci november vyšetrených 55 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 87 % malo všetky sledované parametre v norme. V jednom prípade bol klient odporúčaný k svojmu obvodnému lekárovi na ďalšie vyšetrenie.

 

 

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci november 2012 bola charakterizovaná:

 

  1. poklesom črevných ochorení, hlásených bolo 5 ochorení na salmonelózu, 1 kampylobakteriálna enteritída, 15 iných bakteriálnych infekcií, 1 protozoárna črevná choroba a 8 vírusových a iných špecifikovaných črevných infekcií,

  2. výskytom prenosných pohlavných ochorení (3 ochorenia),

  3. výskytom meningitídy (1 ochorenie),

  4. výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce a.s., (3 ochorenia),

  5. nulovým výskytom vírusovej hepatitídy a tuberkulózy,

  6. chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadicky. Bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v materskej škole v obci Vysoká nad Uhom.

Spolu bolo hlásených 67 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 30 nepotvrdených.Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za november 2012:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 82 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 26, z toho umelých 14

Samovraždy:

Pokusy: 5

Nová drogová závislosť: 2

z toho tvrdé drogy: 1