I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci september 2017 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných        264 kontrol, 25 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 34 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 2 podozrenia na choroby z povolania (podozrenie na DNJZ a podozrenie na poruchu sluchu z hluku). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 44 rozhodnutí a 13 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydané                            1 rozhodnutie. 

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 50 vzoriek zo životného prostredia, 63 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 379 sterov z prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní na rok 2017 boli odobraté 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Žiline.

2.  Na Úrad verejného zdravotníctva  SR Bratislava boli zaslané správy:

- z vykonaných intenzívnych kontrol (27 kontrol) v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2017 v okrese Michalovce a Sobrance.

- z vykonávaných mimoriadnych cielených kontrol v okrese Michalovce a Sobrance zameraných na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek týkajúcich sa priestorov určených na výučbu telesnej výchovy na základných a stredných školách v SR a  rozšírenie poznatkov o názoroch žiakov základných a stredných škôl na vyučovanie telesnej výchovy a na priestory určené na výučbu telesnej výchovy. Spolu bolo vykonaných 23 kontrol, z toho v 15 boli zistené nedostatky technického charakteru, ktoré budú riešené formou individuálnych správnych aktov. Zároveň boli dotazníkovou metódou zisťované názory žiakov na vyučovanie TV a na priestory v ktorých sa vyučuje telesná výchova.

Správy, ako aj údaje z dotazníkov boli zaslané v požadovanom termíne.

3. Odborní zamestnanci v mesiaci september vykonávali monitoring vajec, výrobkov z vajec a hydinového mäsa na kontrolu fipronilu v zariadeniach spoločného stravovania a v zariadeniach školského stravovania. V mesiaci september bolo skontrolovaných 18 zariadení spoločného stravovania a 22 zariadení školského stravovania. V kontrolách sa bude pokračovať až do odvolania.

4. Odbornými  zamestnancami nášho úradu bola v priebehu mesiaca september realizovaná prednáška k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti  pre prácu v epidemiologicky závažných činnostiach a  odprezentované  prednášky:

- pre deti MŠ: „Zdravé zúbky“, deti ZŠ: „Výživa detí a výživa školského veku“, študentov Cirkevného učilišťa  „Ženy a alkohol“

- pre DSS: „Alzhaimerová choroba“  a „Komunikácia a vzťahy v zdravotníctve“

5. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím:„Sobranský jarmok 2017“ konaný v dňoch 21.09.-23.09.2017 v meste Sobrance, ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.

6. Na základe úspešne vykonaných skúšok boli orgánom verejného zdravotníctva vydané    3 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci september vyšetrených 30 klientov v základnej poradni, všetci vyšetrení mali sledované parametre v norme.  Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. O stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer mali záujem 20 klienti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 5 klientov u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

Odborné pracovníčky tohto oddelenia sa zúčastnili pracovného stretnutia na RÚVZ Žilina k projektu „Viem čo zjem“. Predmetom stretnutia bolo odovzdanie vstupných informácií potrebných k samotnej realizácii projektu. Téma projektu je vyvážená strava pre deti a metodicky pozostáva z lekcií o zdravej výžive a práce s pracovným listom. Cieľovou skupinou budú študenti stredných škôl. Samotnému prieskumu predchádza tzv. predvýskum (pilotný prieskum), ktorého sa naše RÚVZ zúčastní sa ako jeden z 3 RÚVZ v mesiaci november 2017 v plnom rozsahu meraní t.j. antropometrie, krvného tlaku a pulzu, biochemických ukazovateľov, hodnotenie držania tela, spirometrické vyšetrenie, testovanie telesnej zdatnosti a vypĺňaní dotazníka o životnom štýle.    

Slovenská nadácia srdca a regionálne úrady verejného zdravotníctva sa dobrovoľne zapojili do Kampane MOST - „Spolu chránime Vaše srdcia“. RÚVZ Michalovce v deň kampane zriadilo meracie miesto v poradni zdravia a klientom prichádzajúcim v tento deň boli poskytované odbery krvi na cholesterol, glukózu, triglyceridy a antropometrické merania s následným vyhodnotením a stanovením vzniku Kardiovaskulárneho rizika. 

8. V mesiaci september bol na RÚVZ Michalovce odd. PPL  doručený 1 podnet na výkon súkromne hospodáriaceho roľníka,ktorý bol následne odstúpený na Obec Jovsa – obecný úrad.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci september 2017 bola charakterizovaná:   

a) zvýšeným výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 14 sporadických ochorení z toho 1 ochorenie hlásené ako importovaná nákaza na salmonelovú enteritídu, 2 ochorenia na bacilovú červienku (dyzentériu) - šigelózu, 18  kampylobakteriálnych enteritíd z toho 1 ochorenie hlásené ako importované ochorenie, 6 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, z toho 2 ako nozokomiálne nákazy, 7 iných špecifikovaných bakteriálnych infekcií, 2 sporadické ochorenia na gardiózu (lambliázu), 7 rotavírusových enteritíd, 3 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk a  3 adenovírusové enteritídy

b) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 9 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., (2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 3 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 1 pneumónia vyvolaná Kliebsiella pneumoniae, 1 iná bakteriálna pneumónia, 1 infekcia močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia po výkone nezatriedená inde)

c)  výskytom Lymeskej boreliózy: spolu boli hlásené 4 ochorenia

d)  výskytom importovaných črevných nákaz: spolu hlásené 2 prípady(1 ochoreniena salmonelovú enteritídu, 1 ochorenie na kampylobakteriálnu enteritídu)

e)  nulovým výskytom: meningitídy, vírusovej hepatitídy, tuberkulózy, prenosných pohlavných ochorení

f) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO – chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 3762 ARO ( v mesiaci september bol prerušený výchovno - vzdelávací proces v 1 predškolskom a 1 školskom zariadení v okrese Michalovce)  

 

Spolu bolo hlásených 92 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 9 nepotvrdených.

V mesiaci september 2017:

-prebiehala administratívna kontrola pravidelného povinného očkovania k 31.8.2017 v NZZ pre deti a dorast v okresoch Michalovce a Sobrance,

-bola zaslaná informácia o odporúčaniach týkajúcich sa očkovania proti chrípke v chrípkovej sezóne 2017/2018 všetkým lekárom pre deti a dorast a dospelých a všetkým gynekologickým ambulanciám v okrese Michalovce a Sobrance,

-prebiehal  v 2 SŠ projekt: „Zvýšenie povedomia budúcich rodičov o ochoreniach preventabilných očkovaním a význam očkovania.“

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac september 2017:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  91 (0 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 20, z toho umelých prerušení tehotenstva 14

Samovraždy: 

        Pokusy:   3

Nová drogová závislosť:     6

        z toho tvrdé drogy:      1