Vytlačiť

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci február 2019 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 287 kontrol, 61 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 41 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 49 rozhodnutí a 18 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 12 rozhodnutí.  Boli prešetrené 4 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na chorobu z DNJZ a vibrácií). Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 800 € (nedodržanie limitov UV žiarenia v prevádzke solárneho štúdia a nedodržanie prevádzkovej hygieny v zariadení spoločného stravovania) a 2 blokové pokuty v celkovej sume 120 €. Zároveň bolo uložené v 1 zariadení spoločného stravovania opatrenie na mieste – zákaz používania hovädzieho mäsa pôvodom z Poľska nevhodného na ľudskú spotrebu.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 43 vzoriek zo životného prostredia, 36 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a  179 sterov z prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2019 boli odobraté 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Poprade.

3. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla rozhovor pre TV Mistrál o zhodnotení epid. situácie vo výskyte ARO a CHPO za 6. kalendárny týždeň/2019.

4. V mesiaci február boli na RÚVZ Michalovce doručené 4 podnety, z ktorých 3 boli po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikované ako neopodstatnené a 1 bol odstúpený OÚ odboru živnostenského podnikania.

5. Zamestnanci odd. HV a HDM vykonávali v priebehu tohto mesiaca na základe žiadosti z ÚVZ SR  v Bratislave kontroly v zariadeniach spoločného a školského stravovania, zamerané na vysledovateľnosť pôvodu mäsa, na základe oznámenia „RASFF NEW“ – veterinárne kontroly hovädzieho mäsa z Poľska pravdepodobne nevhodného na ľudskú spotrebu. Správy z kontrol boli priebežne zasielané na ÚVZ SR.

6. Zamestnanci odd. HDM sa zúčastnili na pracovnom stretnutí vedúcich ZŠS SŠÚ Vinné a ŠÚ Michalovce na Zemplínskej Šírave s prednáškou „Legislatíva MZ SR v ZŠS a jej uplatňovanie v praxi“

7.  V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 35 klientov, z ktorých 33  malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 11klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

8. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu boli odprezentované  prednášky pre deti z MŠ: „Stomatohygiena“, „Projekt Saunováčik“, pre žiakov základných škôl: „ Pohyb a zdravie, „Viem čo zjem“ a pre študentov strednej školy „Pohyb a zdravie“.  

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci február 2019 bola charakterizovaná:   

a)  výskytom osýpok: hlásené 1 ochorenie

b)  výskytom SARI: hlásené 2 ochorenia

c)  potvrdeným výskytom vírusu chrípky:

Vo virologickom laboratóriu RÚVZ Košice bolo za mesiac február 2019 vyšetrených 20 vzoriek biologického materiálu na identifikáciu vírusu chrípky. 

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 10 vzoriek pozitívnych.

Okres Michalovce: 9

-  5x vírus chrípky A/H1 pdm09

-  3x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09

-  1x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie

Okres Sobrance: 1

-  1x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09

d)  výskytom črevných ochorení:  hlásené bolo 1 ochorenie na salmonelovú enteritídu, 1 ochorenie na infekciu enteropatogénnymi Escherichia coli, 10 kampylobakteriálnych enteritíd, 1 enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica,10 enterokolitíd  zapríčinených Clostridium Difficile (z toho 8 ochorení hlásených ako nozokomiálna nákaza), 8 rotavírusových enteritíd

e)  výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 24 prípadov v NsP Š. Kukuru  Michalovce, a.s., (1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi, 2 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 2 zápaly žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 akútna infekcia horných dýchacích ciest na viacerých a nešpecifikovaných miestach, 1 nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest, 1 Pneumónia vyvolaná Staphylococcus, 1 Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom, 3 bližšie neurčené  pneumónie, 1 akútny zápal priedušiek – bronchitis acuta, 1 infekcia močovej sústavy bez určenia miesta, 2 infekcie po výkone nezatriedené inde)

f)   výskytom tuberkulózy: hlásené 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej len kultiváciou

g)   nulovým výskytom: hepatitídy, meningitídy, prenosných pohlavných ochorení

h)  výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 9318ARO, z toho 2012 CHPO178 komplikácií

 

V okrese Michalovce - chrípková aktivita  III. stupňa – lokálne epidémie

V okrese Sobrance - chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt

           

V dôsledku výskytu chrípky a chrípke podobným ochoreniam za mesiac február 2019 v okrese Michalovce bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v týchto zariadeniach:

5x MŠ –  (MŠ Budkovce; MŠ Pavlovce nad Uhom; MŠ Tušická Nová Ves; MŠ Petrovce nad Laborcom; MŠ, ul. POH, Veľké Kapušany)

-  9x ZŠ – (ZŠ Pavlovce nad Uhom; ZŠ Markovce; ZŠ Tušická Nová Ves; ZŠ Drahňov; ZŠ Malčice; ZŠ Horovce; ZŠ ul. POH Veľké Kapušany; ZŠ Strážske; ZŠ Laškovce)

-  2x SŠ  - (Stredná zdravotnícka škola Michalovce; SOŠ Strážske)

-  1x ZUŠ – (ZUŠ Strážske)

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

1. Spolu hlásených 79  potvrdených a 7 nepotvrdených  ohnísk.

2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac február 2019 hlásila i naďalej mor včelieho plodu v obci Horovce, okres Michalovce.

3. Dňa 11.2.2019 bola zaslaná informácia všetkým očkujúcim lekárom NZZ v okrese Michalovce a Sobrance a Finančnému riaditeľstvu SR v súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou vo výskyte ochorení na osýpky na Ukrajine  a následným rizikom zavlečenia osýpok na územie Slovenskej republiky a o  doočkovanie detí proti osýpkam, ktoré v rámci pravidelného očkovania  a preočkovania neboli očkované alebo boli očkované nedostatočne.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za február 2019:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  74 (z toho 1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 23, z toho 8 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     4

Nová drogová závislosť:   4

         z toho tvrdé drogy:   2