Vytlačiť

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci september 2019 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 288 kontrol, 18 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 56 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 40 rozhodnutí a 12 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydané 1 rozhodnutie.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 3 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1500 €. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli odd. HV uložené 2 opatrenia na mieste a to zákaz prevádzky reštaurácie a zákaz používania surovín pôvodom z Vietnamu (bez označenia v štátnom jazyku) v zariadení spoločného stravovania.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 72 vzoriek zo životného prostredia, 29 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 172 sterov z prostredia.

2. V mesiaci september boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, ktoré boli po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikované ako neopodstatnené a 1 petícia.

3. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím „Sobranský jarmok 2019“, konaný v dňoch 19.09.-21.09.2019 v meste Sobrance,ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.

4. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 27 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 1 osvedčenie pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

5. Na ÚVZ SR boli zaslané správy vo veci vykonávania intenzívnych kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas celej letnej sezóny 2019 v Slovenskej republike a z kontrol v prevádzkach verejného stravovania v súvislosti s podávaním pokrmov z tepelne neopracovaného mäsa a vajec v termíne od 1.1. – 30.8.2019.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci september vyšetrených 31 klientov v základnej poradni, z toho 28 malo sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 5 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

7. Pri príležitosti Dňa srdca (26.9.) sa konal na RÚVZ Michalovce v poradenskom centre Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnila širšia verejnosť vrátane študentov SZŠ Michalovce.

8. Pre študentov stredných odborných škôl boli odprezentované 3 prednášky na tému „Fetálny alkoholový syndróm“

9. Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil ďalší kurz „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnili  4 budúce mamičky. Budúce  mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci september 2019 bola charakterizovaná:   

a) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 15 ochorení na salmonelovú enteritídu (z toho 1 vylučovanie a 3 importované nákazy), 5 ochorení na bacilovú červienku (dizentéria) – šigelóza, 14 kampylobakteriálnych enteritíd (z toho 1 importovaná), 3 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 2 ochorenia na giardiózu (lambliáza), 8 rotavírusových enteritidíd (z toho 1 hlásené ako nozokomiálna  nákaza)

b)  výskytom Tuberkulózy: 1 ochorenie - u jedného dieťaťa vykazujeme 3 formy Tbc:

–  tuberkulóza pľúc potvrdená nešpecifikovanými prostriedkami

– tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín bez údaja o bakteriologickom, alebo histologickom potvrdení

–  tuberkulózna meningitída

c)  výskytom Lymskej boreliózy: hlásené 1 ochorenie

d) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 15 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.: (1 rotavírusová enteritída, 2 septikémie vyvolané Staphylococcus aureus    , 2 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 2 zápaly žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 2 pneumónie vyvolané Pseudomonas, 1 iná bakteriálna pneumónia, 1 iná pneumónia, zárodok neurčený, 1 cystitída, 2 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia v mieste operačného výkonu)      

e)      výskytom osýpok: hlásené 3 ochorenia v epidemiologickej súvislosti

f)       výskytom ochorenia vyvolaného hantavírusom: 3 hlásené ochorenia

g)      výskytom akútnej hepatitídy E:  hlásené 1 ochorenie

h)     výskytom chronickej vírusovej hepatitídy C: hlásené 2 ochorenia bezpríznakovej formy

i)       výskytom Klebsielly pneumoniae  produkujúcej karbopenemázu: hlásené 1 ochorenie

j)       výskytomGuillainov-Barrého syndrómu:  hlásené 1 ochorenie (ochorenie ukončené úmrtím)

k)      importovaným ochorením salmonelovej enteritídy (2 ochorenia) a  kampylobakteriálnej enteritídy (1 ochorenie)  

l)         výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  I. stupňa – bez aktivity - spolu hlásených 3457ARO, z toho 187 CHPO58 komplikácií

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

  1. Spolu hlásených  91  potvrdených a  59  nepotvrdených  ohnísk.
  2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac september 2019  i naďalej eviduje  ohnisko nákazy mor včelieho plodu v obci Vinné, okres Michalovce.
  3. Dňa 19.9.2019 bolo zaslané všetkým lekárom NZZ pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce a Sobrance usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa ochorenia na západonílsku horúčku vyvolanú West Nile vírusom.
  4. V mesiaci september prebiehala administratívna kontrola pravidelného povinného očkovania k 31.8.2019 v NZZ pre deti a dorast v okresoch Michalovce a Sobrance.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za september 2019:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  98 (z toho 0 s vrodenou chybou),

Počet potratov v NsP Michalovce: 27, z toho 15 UPT

Samovraždy 

         Pokusy:   2

Nová drogová závislosť:     2

         z toho tvrdé drogy:     1