Vytlačiť

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci august 2020 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 296 kontrol, z toho 135 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19, 26 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX, 26 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 25 rozhodnutí a 11 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 396 rozhodnutí. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 bloková pokuta v sume 200 € (nedodržiavane podmienok uchovávania a skladovania potravín v zariadení spoločného stravovania) a 1 pokuta rozhodnutím v  sume  500 €, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadeniach spoločného stravovania. Zároveň bolo uložené v  zariadení spoločného stravovania opatrenie na mieste – zákaz používania surovín po dátume spotreby resp. dátume minimálnej trvanlivosti.
 2. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla „Informácie k aktuálnym prípadom COVID – 19 v okrese Michalovce a k prijatým opatreniam“ a to dňa 08.2020 pre TV JOJ,TASR, Korzár MI a Korzár HE, dňa 27.8.2020 pre RTVS, TV JOJ a TV Markízu  a 31.08.2020 pre TASR, RTVS, TV JOJ a TV Markíza.
 3. Odbornými zamestnancami nášho úradu boli naďalej vykonávané kontroly v rekreačných oblastiach Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ). Kontroly boli zamerané na umelé kúpaliská a prírodné kúpaliská, na letné sezónne ubytovacie zariadenia, ako aj na zariadenia s celoročnou prevádzkou, na potravinárske zariadenia, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením.
 4. Naďalej sa kontrolovala kvalita rekreačnej vody zo ZŠ a VJ v dvojtýždenných intervaloch a výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk a kúpalísk sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke ruvzmi.sk a cez informačný systém „Voda na kúpanie“, cez webovú stránku www.uvzsr.sk.
 5. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 80 vzoriek zo životného prostredia a 23 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov.
 6. V mesiaci august boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako opodstatnený1 neopodstatnený.
 7. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 176 potvrdených19 nepotvrdených ohnísk, pri potvrdených ohniskách bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 178 opatrení.
 8. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 15 klientov, ktorí mali všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravu hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnili 3 klienti, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. Bol vykonávaný dotazníkový „Európsky prieskum zdravotného uvedomenia 2019-2021 HLS 19“ – za Michalovce sa odoslalo 53dotazníkov na ÚVZ SR.

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci august 2020 bola charakterizovaná:   

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: spolu hlásených 92 prípadov na COVID-19, z toho v 5 prípadoch sa jednalo o cudzích štátnych príslušníkov (5x Ukrajina).

Výskyt podľa obcí:

Michalovce – 26 prípadov; Kapušianske Kľačany - 1 prípad; Lastomír - 1 prípad; Moravany - 3 prípady; Oreské – 10 prípadov; Staré -  33 prípadov, Strážske – 5 prípadov; Tušice – 1 prípad; Veľké Kapušany – 5 prípadov; Vinné – 6 prípadov; Zemplínska Široká – 1 prípad

 Cestovateľská anamnéza: Ukrajina – 5x 

                                                   Spojené štáty americké – 1x

                                                   Spojené kráľovstvo – 2x

                                                   Česko – 1x

       Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 92x                        

 1. epidemickým výskytom: hnačky a gastroenteritídy pravdepodobne infekčného pôvodu u zamestnancov Unomedical s.r.o. Michalovce (Michalovce – 14 prípadov, Sobrance – 1 prípad)
 2. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 16 ochorení na salmonelovú enteritídu, 11 kampylobakteriálnych enteritíd, 1 enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica, 5 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 1 hlásené ako nozokomiálna nákaza), 7 rotavírusových enteritíd,  1 akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk
 3. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 10 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi,3 zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovaným mikroorganizmom, 1 nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest, 4 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta)
 4. výskytom pertussis: hlásené 1 ochorenie
 5. výskytom Lymeskej boreliózy: hlásené 3 ochorenia
 6. výskytom ochorenia vírusom Hantaan: hlásené 2 ochorenia
 7. výskytom tuberkulózy: 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej mikroskopiou spúta /chriakov/ s kultivačným vyšetrením alebo bez neho a 2 ochorenia tuberkulózy pľúc potvrdenej nešpecifikovanými prostriedkami
 8. výskytom Q horúčky: hlásené 1 ochorenie
 9. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, prenosných pohlavných ochorení
 10. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita stupňa – bez aktivity - spolu hlásených 1091 ARO, z toho 91 CHPO21 komplikácií

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 176  potvrdených  a 19 nepotvrdených  ohnísk.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac august 2020 neeviduje pozitívne prípady AMO u diviakov.          

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac august 2020:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  86detí (0 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 30 (z toho 16 UPT)

Samovraždy 

        Pokusy: 4

Nová drogová závislosť: 10

        z toho tvrdé drogy:  5