Vytlačiť

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci JANUÁR 2021 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 995 kontrol, z toho 930 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19, 5 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 36 rozhodnutí a 4 záväzné stanoviská. Bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ). Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo uložených 6 blokových pokút v celkovej sume 600 € v zariadení spoločného stravovania. Zároveň bolo uložené  1 opatrenie na mieste v zariadení spoločného stravovania – uzatvorenie prevádzky.
 2. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 04.01.2021 (pre denník Pravda, Korzár, TV Markízu, TV JOJ a RTVS), dňa 08.01.2021(pre TASR a denník Pravda) a dňa 19.01.2021 (pre rádio Košice) informácie o COVID – 19  - nová mutácia v okrese Michalovce.
 3. Na RÚVZ v Michalovciach bolo od 18.11.2020 zriadené Mobilné odberové miesto na testovanie COVID-19 Antigénovými testami. Na MOM bolo v mesiaci január 2021 otestovaných 747 ľudí, z ktorých 28 bolo vyhodnotených ako pozitívnych.
 4. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 7 vzoriek zo životného prostredia.
 5. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 2190 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 2515 opatrení.
 6. V mesiaci január boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako opodstatnený a 1 bol odstúpený na RVaPS.
 7. V mesiaci január boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 

 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 2. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci január 2021 bola charakterizovaná:   

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 2163 ochorení (PCR + Ag).

a) výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených PCR: spolu bolo hlásených 801 prípadov na COVID-19.

MICHALOVCE: Za mesiac január 2021 bolo  hlásených 672 prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 2 prípady;  5-9 roč. –8 prípadov; 10-14 roč. – 20 prípadov; 15-19 roč. – 25 prípadov; 20-24 roč. – 48 prípadov; 25-34 roč. – 100 prípadov; 35-44 roč. – 121 prípadov; 45-54 roč. – 123 prípadov; 55-64 roč. – 112 prípadov; 65+ roč. – 113 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

 Bánovce nad Ondavou – 4 prípady   Bracovce – 2 prípady; Budkovce – 6 prípadov; Čičarovce – 6 prípadov;  Drahňov – 14 prípadov; Dúbravka – 9 prípadov; Falkušovce – 7 prípadov; Hatalov – 11 prípadov; Hažín – 2 prípady;  Horovce - 5 prípadov; Iňačovce – 4 prípady; Jastrabie pri Michalovciach – 4 prípady; Jovsa - 4 prípady; Kačanov – 1 prípad; Kaluža – 2 prípady; Kapušianske Kľačany – 1 prípad; Klokočov – 3 prípady; Krásnovce – 6 prípadov; Krišovská Liesková – 2 prípady; Kusín – 2 prípady; Lastomír – 8 prípadov; Laškovce – 1 prípad; Lesné – 2 prípady; Ložín – 4 prípady; Lúčky – 3 prípady; Malčice – 3 prípady;  Malé Raškovce – 1 prípad; Markovce – 6 prípadov; Maťovské Vojkovce – 4 prípady; Michalovce – 223 prípadov; Moravany – 3 prípady; Nacina Ves – 1 prípad; Oborín – 3 prípady; Oreské - 2 prípady; Palín – 5 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 39 prípadov; Petrikovce – 1 prípad;  Petrovce nad Laborcom – 2 prípady; Poruba pod Vihorlatom – 2 prípady; Pozdišovce – 13 prípadov, Ptrukša – 4 prípady; Pusté Čemerné – 2 prípady; Rakovec nad Ondavou  - 4 prípady; Ruská - 1 prípad; Senné – 17 prípadov;  Sliepkovce – 3 prípady;  Strážske - 21 prípadov; Stretava – 13 prípadov; Stretavka  - 1 prípad; Šamudovce – 10 prípadov; Trhovište – 8 prípadov; Trnava pri Laborci – 3 prípady; Tušice – 4 prípady; Tušická Nová Ves – 2 prípady; Veľké Kapušany – 80 prípadov; Veľké Raškovce – 3 prípady, Veľké Slemence – 6 prípadov; Vinné-  28 prípadov; Vojany – 5 prípadov; Vrbnica – 10 prípadov; Zalužice – 3 prípady; Závadka – 2 prípady; Žbince – 9 prípadov; Zemplínska Široká – 11 prípadov; Zemplínske Kopčany – 1 prípad. 

Cestovateľská anamnéza: Česko –  3x 

                                          Anglicko –   10x

                                          Rakúsko –  1x

                                          Ukrajina – 8x

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 672 x

 

SOBRANCE: Za mesiac január 2021 bolo v okrese Sobrance hlásených 129  prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

10-14 roč. – 7 prípadov; 15-19 roč. – 10 prípadov;  20-24 roč. – 7 prípadov; 25-34 roč. – 20 prípadov; 35-44 roč. - 21 prípadov; 45–54 roč. - 30 prípadov; 55- 64 roč. – 14 prípadov; 65 + roč. – 19 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Baškovce – 1 prípad; Blatné Remety – 5 prípadov; Blatné Revištia – 2 prípady; Bunkovce – 1 prípad;  Fekišovce – 4  prípady;  Hlivištia – 1 prípad; Husák – 7 prípadov; Inovce – 1 prípad;  Jasenov – 3 prípady;  Jenkovce – 6 prípadov;  Koňuš – 5 prípadov; Koromľa – 2 prípady; Krčava – 4 prípady; Lekárovce – 7 prípady;  Nižná Rybnica – 3 prípady; Nižné Nemecké – 2 prípady;  Orechová – 2 prípady; Ostrov – 1 prípad;  Podhoroď – 1 prípad; Porostov – 1 prípad; Porúbka – 1 prípad;  Priekopa – 1 prípad; Remetské Hámre – 4 prípady;  Sejkov – 2 prípady; Sobrance – 30 prípadov; Tibava – 1 prípad; Choňkovce – 16 prípadov; Úbrež – 2 prípady; Veľké Revištia – 2 prípady;  Vojnatina – 3 prípady; Vyšná Rybnica – 2 prípady; Vyšné Nemecké – 2 prípady; Vyšné Remety – 2 prípady;  Záhor – 2 prípady.

Cestovateľská anamnéza: Holansko – 1x

                                          Anglicko - 3x

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 129x

 

b) výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených antigénovým testom: Spolu bolo hlásených 1362 ochorení.

MICHALOVCE: Hlásených 1073  ochorení potvrdených  antigénovým testom.

Rozdelenie podľa veku:

0 roč. – 1 prípad;  5-9 roč. – 9 prípadov; 10-14 roč. – 36 prípadov; 15-19 roč. – 82 prípadov; 20-24 roč. – 81 prípadov; 25 -34 roč. – 187 prípadov; 35 – 44 roč. – 206 prípadov; 45-54 roč. – 180 prípadov; 55-64 roč. – 173 prípadov; 65 + roč. – 118 prípadov

Rozdelenie podľa obcí:

Bajany – 2 prípady; Bánovce nad Ondavou – 3 prípady; Beša – 3 prípady;  Bracovce – 13 prípadov; Budince – 18 prípadov; Budkovce – 12 prípadov; Čičarovce – 16 prípadov; Čierne Pole – 5 prípadov; Drahňov – 18 prípadov; Dúbravka – 5 prípadov; Falkušovce – 7 prípadov;  Hatalov – 19 prípadov; Hažín – 3 prípady; Hnojné – 1 prípad; Horovce – 8 prípadov;  Iňačovce – 7 prípadov; Jastrabie – 4 prípady; Jovsa – 6 prípadov; Kaluža – 5 prípady; Kapušianske Kľačany – 12  prípadov; Klokočov – 1 prípad; Krásnovce – 1 prípad; Krišovská Liesková – 4 prípady; Kusín – 4 prípady; Lastomír – 4 prípady; Laškovce – 3 prípady; Lesné – 3 prípady; Ložín – 7 prípadov; Lúčky – 12 prípadov; Malčice – 5 prípadov;  Markovce – 11 prípady; Maťovské Vojkovce – 6 prípadov; Michalovce - 289 prípadov; Moravany – 7 prípadov Nacina Ves – 14 prípadov;  Oborín – 4 prípady; Oreské- 1 prípad; Palín – 3 prípady; Pavlovce nad Uhom – 66 prípadov; Petrikovce – 1 prípad; Petrovce nad Laborcom – 8 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 5 prípadov; Pozdišovce – 15 prípadov; Ptrukša – 7 prípadov;  Pusté Čemerné – 1 prípad; Rakovec nad Ondavou – 13 prípadov; Ruská – 2 prípady; Senné – 9 prípadov; Slavkovce – 2 prípady;  Sliepkovce – 5 prípadov; Staré – 2 prípady; Strážske – 35 prípadov; Stretava – 14 prípadov; Stretavka – 3 prípady; Suché – 1 prípad;  Šamudovce – 9 prípadov; Trhovište – 10 prípadov; Trnava pri Laborci – 3 prípady; Tušice – 2 prípady; Tušická Nová Ves – 4 prípady; Veľké Kapušany – 178 prípadov; Veľké Raškovce – 3  prípady; Veľké Slemence – 27 prípadov; Vinné – 32 prípadov; Vojany – 41 prípadov; Voľa – 1 prípad; Vrbnica – 3 prípady;  Vysoká nad Uhom – 2 prípady; Zalužice – 5 prípadov;   Žbince – 8 prípadov; Zemplínska Široká – 12 prípadov; Zemplínske Kopčany – 1 prípad.

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 1073 x

Cestovateľská anamnéza: Anglicko  – 1x

                                          Česko – 1x

                                         

SOBRANCE:  Hlásených 289  ochorení potvrdených antigénovým testom

Rozdelenie podľa veku:

5-9 roč. – 2 prípady; 10-14 roč. – 5 prípadov; 15-19 roč. – 20 prípadov; 20-24 roč. – 18 prípadov; 25-34 roč. – 48 prípadov; 35 – 44 roč. – 51 prípadov; 45-54 roč. – 57 prípadov; 55-64 roč. – 61 prípadov; 65+ roč. –  27 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Bežovce – 2 prípady; Blatná Polianka – 3 prípady; Blatné Remety – 5 prípadov;  Blatné Revištia – 3 prípady; Bunkovce – 4 prípady;  Fekišovce – 3 prípady; Hlivištia – 5 prípadov;  Horňa – 9 prípadov; Husák – 2 prípady;  Jasenov – 5 prípadov; Jenkovce – 7 prípadov; ; Kolibabovce – 2 prípady; Koňuš – 13 prípadov; Koromľa – 6 prípadov; Krčava – 5 prípadov;   Lekárovce – 5 prípadov; Nižná Rybnica – 1 prípad;  Nižné Nemecké – 2 prípady; Orechová – 1 prípad; Ostrov – 1 prípad; Petrovce -5 prípadov;  Pinkovce – 3 prípady; Podhoroď – 3 prípady; Porostov – 4 prípady; Porúbka – 3 prípady; Priekopa – 2 prípady; Remetské Hámre – 9 prípadov; Ruskovce – 2 prípady; Ruský Hrabovec – 7 prípadov;  Sejkov – 1 prípad; Sobrance – 83 prípadov; Tašuľa – 1 prípad;  Tibava – 14 prípadov; Choňkovce – 24 prípadov; Úbrež – 2 prípady; Veľké Revištia – 2 prípady; Vojnatina – 1 prípad; Vyšná Rybnica – 14 prípadov; Vyšné Nemecké – 12 prípadov; Vyšné Remety – 5 prípadov; Záhor – 8 prípadov.    

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 289 x

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 9 ochorení na salmonelovú enteritídu, 6 kampylobakteriálnych enteritíd, 3 rotavírusové enteritídy,1 adenovírusová enteritída
 2. výskytom nozokomiálnej nákazy: spolu hlásené 4 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.         (1 akútny zápal prínosových dutín – sinusitis acuta, 2 zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovaným mikroorganizmom, 1 infekcia v mieste chirurgického výkonu)
 3. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy
 4. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 906 ARO, z toho 74 CHPO25 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 723 ochorení, z toho 36 CHPO, komplikácie – 19

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 183 ochorení, z toho 38   CHPO, komplikácie - 6

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE : 

 1. Spolu hlásených 2191  potvrdených  ohnísk.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac január 2021 eviduje pozitívne  prípady AMO u nájdených  uhynutých diviakov  v PS Urbár Trhovište, PZ Diviak Porúbka a Lesy SR revír Hrachoviny.  
 3. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenie HH SR v súvislosti s ochorení COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za január 2021:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  76 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 28, z toho 14 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     1

Nová drogová závislosť:   4

                     z toho tvrdé drogy:   1