Vytlačiť

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci AUGUST 2021 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 1752 kontrol z toho:
 1. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 31 rozhodnutí a 7 záväzných stanovísk.
 2. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 3 blokové pokuty v celkovej sume 80 €.
 3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 87 vzoriek zo životného prostredia, 3 vzorky na kontrolu účinnosti sterilizátora a 177 sterov z prostredia.
 4. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ).
 5. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 149 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 210 opatrení.
 6. V mesiaci august bolo na RÚVZ Michalovce doručených 7 podnetov, z ktorých bolo po prešetrení zamestnancami odd. HV, HŽP, HDM a PPL vyhodnotených 5 ako neopodstatnených, 1 opodstatnený a 1 nebol vyhodnotený.
 7. V súčinnosti s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Michalovciach, odbor poriadkovej polície, Obvodné oddelenie policajného zboru Vinné v rámci medzirezortného bezpečnostného opatrenia na úseku štátnej správy bol zamestnancami odd. HV vykonaný štátny zdravotný dozor nad hromadnými podujatiami „CLOSING SUMMER PARTY“, konaný dňa 20.08.2021 na Zemplínskej Šírave, stredisko Kamenec. Zároveň bola pracovníkmi RÚVZ Košice vykonaná objektivizácia hluku, výsledky z meraní nám zatiaľ neboli zaslané a „HIP HOP FEST ŠÍRAVA 2021“, konaný dňa 07.08.2021 na Zemplínskej Šírave stredisko Lúč v areáli Amfiteátra. Hromadné podujatia boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.
 8. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 8 klientov, všetci mali všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 8 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.
 9. Prednášková činnosť:

Zároveň od 23.8.2021 do 03.9.2021 bola obsluhovaná linka na odvykanie od fajčenia. Poradenstvo bolo poskytnuté 37. volajúcim.

V mesiaci august boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

 1. 8. 2021 – 237 VYHLÁŠKA, 238 VYHLÁŠKA, 239 VYHLÁŠKA, 240 VYHLÁŠKA, 241 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

237/2021 V. v. SR  - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
238/2021 V. v. SR
  - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
239/2021 V. v. SR
  - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

240/2021 V. v. SR  - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
241/2021 V. v. SR
  - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

 1. 8. 2021 – 242. REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2021 V.v. SR

  242/2021 V. v. SR- REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2021 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

 

 1. 8. 2021 – 244. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

244/2021 V. v. SR - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci august 2021 bola charakterizovaná:   

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 73 ochorení (PCR + Ag).

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 :

 

 

MICHALOVCE: Za mesiac august 2021 bolo  hlásených 50 prípadov  ochorení na   COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

 5-9 roč. -  1 prípad; 10-14 roč. – 2 prípady; 15-19 roč. – 3 prípady; 20-24 roč. – 3 prípady; 25-34 roč. – 11 prípadov; 35-44 roč. – 9 prípadov; 45-54 roč. – 9 prípadov; 55 – 64 roč. – 5 prípadov;   65+ roč. – 7 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

Michalovce – 35 prípadov;  Bajany – 1 prípad; Hatalov – 4 prípady; Pozdišovce – 1 prípad; Senné – 2 prípad; Slavkovce – 2 prípady; Voľa – 3 prípady; Vrbnica – 1 prípad; Vysoká nad Uhom – 1 prípad .                                      

Cestovateľská anamnéza: Spojené kráľovstvo – 2 x

                                          Španielsko – 1x

                                          Bulharsko – 1x

                                          Francúzsko – 1x

                                          Chorvátsko – 1x

                                          Rusko – 1x

                                          Švajčiarsko – 1x

                                        

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –   50 x

 

SOBRANCE: Za mesiac august 2021 bolo v okrese Sobrance hlásených  11 prípadov ochorení na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

25-34 roč.  – 5 prípadov,  45–54 roč. – 2 prípady; 55- 64 roč. – 2 prípady; 65 + roč. – 2 prípady.

Rozdelenie podľa obcí: Bežovce – 3 prípady; Ostrov - 3 prípady; Svätuš – 3 prípady; Úbrež – 1 prípad; Vyšná Rybnica – 1 prípad.

 

Cestovateľská anamnéza: Nemecko – 1x

 

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –  11x

 

 

MICHALOVCE:  Hlásených 11  ochorení potvrdených  antigénovým testom.

Rozdelenie podľa veku:

15-19 roč. – 2 prípady; 20 -24 roč. – 2 prípady; 25 – 34 roč. – 5 prípadov; 35 – 44 roč. – 1 prípad; 65 + roč. – 1 prípad

Rozdelenie podľa obcí:

Michalovce – 5 prípadov; Bajany – 1 prípad; Kusín – 1 prípad; Lastomír – 1 prípad; Malčice - 1 prípad; Senné – 1 prípad; Zalužice – 1 prípad.

 

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom –    11 x                              

 

SOBRANCE:   Hlásené 1  ochorenie potvrdené antigénovým testom u 9 ročného dieťaťa, bytom Úbrež.      

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 1x 

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 20 ochorení na salmonelovú enteritídu,              6 ochorení na bacilovú červienku /dyzentéria/ - šigelóza, 19 kampylobakteriálnych enteritíd, 1 enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica,  1 enterokolitída zapríčinená Clostrídium difficile (hlásená ako NN),  6 rotavírusových enteritíd, 5 ochorení na akútnu gastroenteropatiu zapríčinenú vírusom Norwalk, 1 adenovírusová enteritída 
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásené 4 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile, 1 iná špecifikovaná septikémia, 2 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta)
 3. výskytom tuberkulózy: hlásené 1 ochorenie na tuberkulózu pľúc potvrdenú mikroskopiou spúta /chriakov/ s kultivačným vyšetrením alebo bez neho, 1 ochorenie na tuberkulózu pľúc potvrdenú len kultiváciou a 1 ochorenie na tuberkulózu pľúc potvrdenú nešpecifikovanými prostriedkami
 4. výskytom pohlavných prenosných ochorení: hlásené 1 ochorenie na chlamýdiové infekcie dolných časti močovopohlavnej sústavy
 5. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy
 6. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 1136 ARO, z toho 112 CHPO28 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 912 ochorení, z toho 59 CHPO, komplikácie – 20

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 224 ochorení, z toho 53   CHPO, komplikácie - 8

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 149   potvrdených  ohnísk.
  • Počet vykonaných kontrol zamestnancami odd. epidemiológie e-hranica: 1191
  • Okres Michalovce: 1034
  • Okres Sobrance: 157
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac august 2021 eviduje pozitívne  prípady AMO u ulovených  diviakov v lokalitách: PZ Biela Hora, PZ Diviak Porúbka,  PZ Jeleň Koňuš.    
 3. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenia HH SR v súvislosti s ochorení COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za august 2021:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:   109 (0 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce:    35 (z toho 20 UPT)

Samovraždy  - Pokusy:        3

Nová drogová závislosť:     0

                     z toho tvrdé drogy:     0