Vytlačiť

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA 

V mesiaci máj 2011 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Black Rose Kali Mehandi/Black – farba na vlasy, značka: Black Rose Kali Mehandi, krajina pôvodu: India; Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia PPD (3% p-fenyléndiamínu). Skin Lightening Serum – sérum na zosvetlenie pokožky do oblasti očí, značka: Clear Essence, krajina pôvodu: USA. Uvedený výrobok obsahuje hydrochinónmôže spôsobiť kožné alergie. Color – Haarspray – farebný sprej na vlasy, Glitter-Haarspray – lesk na vlasy, značka: neuvedená, krajina pôvodu: Čína. Výrobky obsahujú metanolbenzén. Metanol aj benzén pôsobia toxicky pri vdychovaní, pri kontakte s pokožkou aj po požití. Nail Art Striping in Bottle – lak na nechty, značka: ZHIYL, krajina pôvodu: neznáma. Nail Art Laquer-color Club – lak na nechty, značka: Art Club, krajina pôvodu: USA. Vyššie uvedené výrobky obsahujú dibutylftalát. Dibutylftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte nenarodené dieťa, má negatívny vplyv na vývin mužských a ženských orgánov.

Na základe cieleného štátneho zdravotného dozoru, vykonaného v 4 veľkých obchodných reťazcoch (Tesco, Lidl, Hypernova, Kaufland) a v 17-tich predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru v okrese Michalovce a Sobrance nebol zistenývýskyt a predaj predmetných zdraviu škodlivých kozmetických výrobkov. O zdravotnej škodlivosti uvedeného výrobku bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. V hodnotenom mesiaci boli hlásené 2 detské zotavovacie podujatia na Zemplínskej Šírave, v ktorých sa odrekreovalo spolu 37 detí. Nad týmito podujatiami boli vykonané kontroly, závažné hygienické nedostatky neboli zistené.

3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 348 kontrol, 89 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri kontrolách boli uložené 3 opatrenia na mieste so zákazom predaja potravín a zákazom používania surovín po dátume spotreby, resp. minimálnej trvanlivosti. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 76 rozhodnutí, 15 záväzných stanovísk, z vlastného podnetu 73 rozhodnutí. Bolo prešetrených 5 podozrení na chorobu z povolania a boli vykonané 3 previerky so zameraním na práce spojené s expozíciou chemickým faktorom – strediská na ochranu rastlín a predajne s predajom prípravkov na chemickú ochranu rastlín.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 87 vzoriek zo životného prostredia, 88 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 336 sterov z prostredia.

4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili zamestnanci RÚVZ 12 prednášok pre deti základných škôl v meste Michalovce a v obci Markovce s témou „Zdravé zuby“ a „Správna výživa“. Odborní zamestnanci v spolupráci s centrom pedagogicko-psychologických služieb a Mestskou políciou bol realizovaný vzdelávací cyklus prednášok pre deviatakov venovaný prevencii drogovej závislosti u detí a mladistvých. Pri príležitosti „Svetového dňa bez tabaku“ odborní zamestnanci nášho úradu poskytovali pre záujemcov - fajčiarov meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a zároveň odporučili nadstavbovú poradňu na odvykanie od fajčenia. Vyšetrených bolo 30 klientov. Na krajskom seminári v Košiciach bola prezentovaná prednáška na tému „Monitoring úrazovosti u detí predškolského veku – porovnanie celoslovenských a regionálnych výsledkov“ a na odbornom seminári v Humennom prednášky na tému „Letná turistická sezóna na Zemplínskej Šírave a Vinianskom jazere – radosti a starosti hygienika“ a „Epidemický výskyt vírusovej hepatitídy typu A v okrese Michalovce v roku 2010“.

Orgán verejného zdravotníctva vydal na základe úspešne vykonaných skúšok 9 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v máji vyšetrených 55 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho 45 klientov (cca 82%) malo všetky sledované parametre v norme. V dvoch prípadoch boli klienti odporúčaní na vyšetrenie u svojho ošetrujúceho lekára. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

 

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci máj 2011 bola charakterizovaná:

 

  1. zvýšeným výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 10 ochorení na salmonelózu, 3 kampylobakteriálne enteritídy a 8 iných bakteriálnych infekcií,

  2. výskytom vírusovej meningitídy a vírusovej hepatitídy,

  3. výskytom chrípky A(H1N1) 2009,

  4. výskytom tuberkulózy,

  5. nulovým výskytom pohlavných prenosných ochorení.

Spolu bolo hlásených 89 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 19 nepotvrdených.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za apríl a máj 2011:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 140 (3 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 48, z toho umelých 23

Samovraždy:

Pokusy: 3

Nová drogová závislosť: 3

z toho tvrdé drogy: 1