Informačné plagáty ku kúpaniu (Slovensky .pdf (856 kB), Poľsky .pdf (803 kB), Maďarsky .pdf (824 kB)Anglicky .pdf (798 kB)


Profily vôd vhodných na kúpanie

Zoznam vôd určených na kúpanie počas kúpacej sezóny 2023 - Informácia pre verejnosť


Stanovisko RÚVZ Michalovce ku kúpaniu sa v Zemplínskej Šírave v súvislosti s PCB

Polychlórované bifenyly (PCB) sú látky, ktoré sú vo vode málo rozpustné, a preto riziko z kúpania vo vode Zemplínskej Šíravy nehrozí. Laboratórnymi vyšetreniami povrchovej vody zo Zemplínskej Šíravy na PCB (6 kongenérov) v laboratóriu RÚVZ Košice nebolo potvrdené prekročenie ich limitnej hodnoty.


Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike


Nižšie prinášame informácie o kvalite vôd na kúpanie v jednotlivých strediskách:

Zemplínska Šírava,

Vinianske jazero,

Nekrytý bazén SO 02 Zemplínska Šírava, stredisko Kaluža,

Nekrytý bazén SO 03 Zemplínska Šírava, stredisko Klokočov,

Nekrytý bazén SO 03a Zemplínska Šírava, stredisko Paľkov,

Nekryté kúpalisko Strážske,

Nekryté kúpalisko Sobrance

Nekryté kúpalisko - Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana na Zemplínskej Šírave

Nekryté kúpalisko pri hoteli Eurobus

Tabuľky stredísk (prírodných aj umelých) sú zoradené pod sebou.

Legenda v kolonkách ukazovateľov: V - vyhovuje normám, N - nevyhovuje normám

Legenda v kolonke Zhodnotenie: V - vyhovuje na kúpanie, N - nevyhovuje na kúpanie

Zemplínska Šírava 

Uvedenie do prevádzky               V kúpacej sezóne 2023 bude predmetné prírodné kúpalisko bez prevádzkovateľov

 Stredisko  Uvedenie do prevádzky  Ukončenie prevádzky
 Biela hora mimo prevádzky  
 Hôrka mimo prevádzky
 Medvedia hora mimo prevádzky
 Kamenec časť Kaluža mimo prevádzky   
 Kamenec časť Klokočov mimo prevádzky   
 Paľkov mimo prevádzky  

 

 Dátum odberu

 Stredisko 

 Mikrobiologické ukazovatele

 Biologické ukazovatele

 Zhodnotenie

 20.6.2023  Biela hora  V  V
 Hôrka  V  V
 Medvedia hora  V  V
 Kamenec  V  V
 Paľkov  V  V
 4.7.2023  Biela hora
 Hôrka  V
 Medvedia hora  V  V
 Kamenec  V  V
 Paľkov  V  V
 18.7.2023  Biela hora
 Hôrka V

 Medvedia hora

 V
 Kamenec  V
 Paľkov  V
 1.8.2023  Biela hora
 Hôrka  V
 Medvedia hora
 Kamenec
 Paľkov
 15.8.2023

 

 

 Biela hora
 Hôrka

 Medvedia hora

 V  V

 Kamenec

 V

17.8.2023

 Paľkov

 V
 31.8.2023  Biela hora  V
 Hôrka
 Medvedia hora  V
 Kamenec
 Paľkov  V
   Biela hora      
 Hôrka      
 Medvedia hora      
 Kamenec      
 Paľkov      

 

Vinianske jazero

Uvedenie do prevádzky od             V kúpacej sezóne 2023 bude predmetné prírodné kúpalisko bez prevádzkovateľ

Ukončenie sezóny ku dňu 

 Dátum odberu  Stredisko

 Mikrobiologické ukazovatele

 Biologické ukazovatele  Zhodnotenie
20.6.2023  Pri prítoku do jazera   V  V
 4.7.2023  Pri prítoku do jazera 
 18.7.2023  Pri prítoku do jazera 
 1.8.2023  Pri prítoku do jazera 
 17.8.2023  Pri odtoku z jazera 
 31.8.2023  Pri odtoku z jazera   V
   Pri odtoku z jazera       
   Pri prítoku do jazera      
  Pri prítoku do jazera      
         
         
         

 

Nekrytý bazén SO 02 Zemplínska Šírava, stredisko Kaluža

Uvedenie do prevádzky od    23.6.2023

Ukončenie sezóny ku dňu   30.8.2023

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
15.6.2023
 13.7.2023  V  V  V
 17.8.2023  V  V  V  
            
         

 

Nekrytý bazén SO 03 Zemplínska Šírava, stredisko Klokočov

Uvedenie do prevádzky od  23.6.2023

Ukončenie sezóny ku dňu     31.8.2023

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
13.6.2023 V V V V
 13.7.2023  V  V  V  V
 17.8.2023  
         
         

 

Nekrytý bazén SO 03a Zemplínska Šírava, stredisko Paľkov

Uvedenie do prevádzky od      MIMO PREVÁDZKY

Ukončenie sezóny ku dňu  

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
         
         
         

 

Nekryté kúpalisko Strážske

Uvedenie do prevádzky od  16.6.2023

Ukončenie sezóny ku dňu   3.9.2023 

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
6.6.2023  V  V
 6.7.2023  V
 8.8.2023  V
         

 

Nekryté kúpalisko Sobrance - plavecký bazén

Uvedenie do prevádzky od  21.6.2023

Ukončenie sezóny ku dňu  3.9.2023

 Dátum odberu  Bazén

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
13.6.2023 plavecký bazén
neplavecký bazén
 13.7.2023 plavecký bazén  V
neplavecký bazén V
 17.8.2023 plavecký bazén  V  V  V
neplavecký bazén  V  V  V

  

  Nekryté kúpalisko - bazén pri hoteli Eurobus  na Zemplínskej Šírave, stredisko Medvedia hora 

 Uvedenie do prevádzky od    5.7.2023

Ukončenie sezóny ku dňu      15.9.2023

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 29.6.2023
 25.7.2023
 22.8.2023
         

 

Nekryté kúpalisko - Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana na Zemplínskej Šírave 

Uvedenie do prevádzky od  1.7.2023

Ukončenie sezóna ku dňu  31.8.2023

 Dátum odberu  Bazén

 Mikrobiologické

ukazovatele 

 Biologické ukazovatele  

 Fyzikálno-chemické 

ukazovatele 

 Zhodnotenie
20.6.2023  veľký relaxačný bazén
 relaxačný bazén
 detský bazén 
 25.7.2023  veľký relaxačný bazén V V
 relaxačný bazén
 detský bazén  V
 22.8.2023  veľký relaxačný bazén

N- CHSKMn 

 
 relaxačný bazén  V
 detský bazén  V

 

Nekryté kúpalisko - Relaxačný bazén pri Hoteli Vinnay ***na Vinianskom jazere 

Uvedenie do prevádzky od  1.7.2023

Ukončenie sezóna ku dňu  15.9.2023

 

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 20.6.2023
 25.7.2023  V
 22.8.2023