Vytlačiť

 


Profily vôd určených na kúpanie

Zoznamy vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu


Pripravenosť na kúpaciu sezónu - Informácia pre verejnosť


Priebeh kúpacej sezóny (hodnotenie kvality vôd na kúpanie) nájdete tu.


Prírodné kúpaliská dozorované RÚVZ Michalovce

Legenda: červené bodky znázorňujú odberové miesta 

Vinianske jazero

Rozloha: 0,08 km2, Priemerná hĺbka: 3,8 m

Obrázok mapy vinianskeho jazera

Zemplínska Šírava

podvihorlatská vodná nádrž

Rozloha: 33 km2, Dĺžka: 11 km,  Šírka: 3,5 km, Priemerná hĺbka: 9,5 m, Maximálna hĺbka: 14 m

Strediská: Biela hora, Hôrka, Medvedia hora, Kamenec, Paľkov

  Obrázok mapy Zemplínskej Šíravy


Legislatíva

Povinnosti prevádzkovateľov kúpalísk

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré prevádzkujú prírodné kúpalisko alebo umelé kúpalisko sú povinné splniť podmienky ustanovené zák. NR SR č. 306/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č.  355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Základné pojmy:

Voda určená na kúpanie je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa osobitného predpisu a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa.

Prírodné kúpalisko je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa; prírodným kúpaliskom je aj voda určená na kúpanie, ktorá má prevádzkovateľa.

Umelé kúpalisko je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s nim súvisiace prevádzkové plochy.

Prevádzkovateľ prírodného kúpaliska je povinný:

 

Prevádzkovateľ umelého kúpaliska je povinný:

Požiadavky na prevádzku, dispozičné riešenie, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na umelom kúpalisku a prírodnom kúpalisku ustanovuje vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvalitu vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Vyhláška určuje požiadavky na kvalitu vody na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku, ako aj rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpalisku.

Voda sa sleduje v týchto ukazovateľoch:

Umelé kúpaliská - Escherichia coli, črevné enterokoky, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 ± 1oC, producenty, konzumenty, priehľadnosť, reakcia vody, teplota vody, chemická spotreba kyslíka manganistanom, voľný chlór, viazaný chlór, meď, ozón, redox potenciál, celkový organický uhlík, Legionella species. Početnosť vyšetrení jednotlivých ukazovateľov je daný vyššie uvedenou vyhláškou.

Prírodné kúpaliská – Escherichia coli, črevné enterokoky, cyanobaktérie, chlorofyl-a a akútna ekotoxicita.

Požiadavky na vodu určenú na kúpanie, ukazovatele kvality vody určenej na kúpanie, monitorovanie a klasifikáciu kvality vody určenej na kúpanie, riadenie kvality vody určenej na kúpanie ako aj poskytnutie informácií verejnosti o kvalite vody určenej na kúpanie ustanovuje vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

Voda sa sleduje v týchto ukazovateľoch:

Voda určená na kúpanie -  Escherichia coli, črevné enterokoky, cyanobaktérie, chlorofyl-a, mikroskopický obraz biosestónu,  akútna ekotoxicita, priehľadnosť.