Problém lepšie zvládnete, keď budete mať spojencov.

  • Je třeba, aby o tomto probléme vedeli obaja rodičia a pri jeho zvládaní spolupracovali. Užitočná je tiež spolupráca v širšej rodine, dieťa tak nebude napr. zneužívať alebo okrádať prarodičov alebo ďalších príbuzných.

  • Spolupracujte so školou a prípadné sťažnosti učiteľov berte vážne, je to vo vašom záujme i v záujme dieťaťa.

  • Spolupracujte s liečebnými zariadeniami a spoločne s odborníkmi uvažujte o vhodnej forme pomoci. Tá môže zahŕňať krátku intervenciu, sústavnú ambulantnú liečbu, strednedobú ústavnú liečbu alebo dlhodobý pobyt v terapeutickej komunite pre závislých.

Vytvorte situáciu, keď je pro dieťa výhodnejšie abstinovať, než pokračovať v pití alkoholu alebo braní drog. Dospelé dieťa, ktoré berie drogy alebo pije a nerešpektuje vás, nemusíte živiť, šatiť a nechávať zadarmo bývať doma, U neplnoletých detí, ktoré sú v rodine nezvládnuteľné, možno zase nariadiť ústavnú výchovu. Býva prospešné si o tejto možnosti s problémovým dieťaťom otvorene pohovoriť. Ak dieťa doma ukradne peniaze, podajte trestné oznámenie a stiahnite ho len v prípade, že sa dieťa začne vážne a skutočne liečiť. Súčasne oceňte prípadné pokroky a vnímajte i silné stránky a dobré možnosti dieťaťa. S dieťaťom, ktoré prekonáva problém s alkoholom alebo drogami, je treba tráviť omnoho viac času. Určite by ste tiež mali mať prehľad o tom, kde dieťa je a čo robí. Fyzické násilie sa neodporúča. Často len živí v dieťati pocit ukrivdenosti, v rodičoch vyvoláva pocity viny a vedie k ďalším problémom. Rozhodne len neustupujte, inak by ste sa raz zdesene krčili v rohu vlastného bytu, kde potomok práve usporiadal toxikomanický večierok.

Pomôžte pretrhať väzby na nebezpečnú spoločnosť. Dotieravým bývalým kamarátom, obchodníkom s drogami, tým, kto podávajú alkohol neplnoletým, pohrozte podaním trestného oznámenia alebo to rovno urobte. Chcete predsa, aby sa títo ľudia od vášho dieťaťa držali čo najďalej.

Pomoc a radu často potrebuje nielen problémové dieťa, ale i jeho ťažko skúšaní rodičia a ďalší členovia rodiny. Takúto pomoc môžete nájsť v poradni pre rodinu, manželstvo a medziľudské vzťahy, v zariadení pre liečbu závislostí alebo v svojpomocnej organizácii alebo u nás. Určite myslite na svoje zdravie a svoju telesnú a duševnú kondíciu a rozvíjajte svoje dobré záujmy. Pomôžete tým sebe i dieťaťu, ktoré si vás potom bude viac vážiť. Súrodenci problémového dieťaťa sú viac ohrození, venujte im preto starostlivosť a záujem. Myslite i na bezpečnosť ďalších ľudí v spoločnej domácnosti, hlavne malých detí. Človek pod vplyvom alkoholu alebo drog môže byť pre nich veľmi nebezpečný, i keď by im inak neublížil. Je tiež treba predísť tomu, aby sa drogami, ktoré dospievajúci priniesol domov, neotrávil mladší súrodenec.

S dieťaťom pod vplyvom drog nemá zmysel sa hádať. Vážny rozhovor odložte na neskoršie, pri intoxikácii alkoholom alebo inou drogou je najdôležitejšie zaistiť bezpečnosť dieťaťa i ďalších členov rodiny.

Trvajte na konkrétnych krokoch, neuspokojujte sa s hmlistými sľubmi. Takýmto konkrétnym krokom je dobrá spolupráca v liečbe, to, že sa dospievajúci rozíde s partiou, že venuje viac času štúdiu a pod.

Anglické “tough love” (číta sa “taf lav”) znamená “tvrdá láska” a veľmi dobre vystihuje, čo je treba - dobrý vzťah k dieťaťu a zároveň cieľavedomosť a pevnosť.

 

Čo z toho vyplýva pre rodičov

Problémy s alkoholom alebo inými drogami je možné prekonať, omnoho lepšie je ale im predchádzať.

 

Kedy je treba bez meškania vyhľadať lekára alebo sa obrátiť na lekársku službu prvej pomoci?

  • Dieťa je pod vplyvom drog a hrozí ťažká otrava, dieťa sa napr. nedá prebudiť a nereaguje na vonkajšie podnety. Požívanie drog nie je trestné a dieťaťu preto žiadny súdny postih nehrozí.

  • Účinok drogy odoznel, ale pretrvávajú duševné problémy ako halucinácie alebo pocity prenasledovania.

  • Dieťa sa pokúsilo o samovraždu, samovraždou sa vyhráža alebo ju plánuje.

 

Čo z toho vyplýva pre rodičov

Väčšou chybou je v spornom prípade lekára nezavolať.

 

Zdroj: www.drnespor.eu