Vytlačiť

Úradné oznamy publikované na tomto webovom sídle sú zároveň publikované aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portály verejnej správy(link is external).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach ako orgán verejnej moci zverejňuje na CUET elektronické úradné dokumenty, ktoré sú podľa zákona o e-Governmente z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentmi v listinnej podobe, o ktorých osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú vyvesením na úradnej tabuli orgánu, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb. Zverejnené informácie a úradné dokumenty na CUET sú dostupné pre verejnosť a od používateľov sa nevyžaduje prihlásenie sa na ÚPVS.