Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb  sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO: 17335680

DIČ: 2020739391

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 7000139848/8180

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Mihalčová

Kontakt:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach ul. Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce

tel.: 056/6880616, 056/6880611

fax: 056/6880636

e-mail: mi.mihalcova(zavináč)uvzsr.sk ; mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk

www.ruvzmi.sk

Ponúkaný majetokREGISTER PONÚKANÉHO MAJETKU ŠTÁTU 

Zákazky

  • NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

 

  • PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

 

  • ZÁKAZKA PODĽA § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Rok 2014:

  1. Oznámenie č. 1/2014 o zadávaní zákazky
  2. Oznámenie č. 2/2014 o zadávaní zákazky

Rok 2013:

  1. Oznámenie č. 1/2013 o zadávaní zákazky
  2. Oznámenie č. 2/2013 o zadávaní zákazky

  


 


 

 

Rok 2012 

Zákon č. 382/2011 § 23 2. bod Zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 118/2011 Z. z. od 1.1.2012


Rok 2011

 Zbierka zákonov č. 118/2011

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5b ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje hodnotu objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré povinná osoba podľa § 2 zákona nezverejňuje.

§ 2

Povinná osoba podľa § 2 zákona okrem obce, mesta, vyššieho územného celku a nimi zriadenej rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ak súhrnná hodnota týchto tovarov a služieb na jednej objednávke alebo jednej faktúre nepresahuje sumu 3 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

§ 3

Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.  Iveta Radičová v. r.


Pred rokom 2011 

  • zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010
  • zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

RÚVZ so sídlom v Michalovciach nemá v evidencii žiadne zmluvy verejného obstarávania ktoré podliehajú povinnosti zverejnenia.