V dňoch od 13. - 19. marca 2017 bude prebiehať medzinárodná akcia "Týždeň mozgu", ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudsky mozog a jeho činnosť, tiež hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie.

Leták TM 2017 (.pdf 236 kB)

Leták Ako funguje ľudský mozog (.pdf 2,3 MB)

Leták Ako sa učíme a zapamätávame si (.pdf 2,3 MB)

Leták Typy pre lepšiu pamäť (.pdf 2,3 MB)

 

Každoročne si dňa 1. 12. 2016 v Slovenskej republike aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie.

Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. 

Leták v anglickom jazyku (.pdf 270 kB)

Leták v slovenskom jazyku (.pdf 270 kB)

V súvislosti s realizáciou aktivít k "Európskemu týždňu boja proti drogám" Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky organizuje druhý ročník celoslovenskej súťaže s názvom "Najlepšia protidrogová nástenka". Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016. Súťaž je určená pre 7. ročníky základných škôl na celom území Slovenskej republiky. Termin vyhlásenia súťaže je 8. november 2016. Termín uzávierky súťaže je 6. decembra 2016.
Odovzdávanie cien výhercom sa uskutočni v priebehu mesiaca január 2017.

Plagát (.pdf 446 kB)

Počas tohto dňa sa vo väčšine krajín organizujú aktivity pripomínajúce škodlivé účinky alkoholu počas tehotenstva. Posolstvom je odkaz, aby sa ženy počas tehotenstva zdržiavali akéhokoľvek množstva alkoholu, aby im to prostredie, v ktorom žijú, vytváralo podmienky a podporovalo ich v tomto odhodlaní.

Plagát informujúci na aktivity s touto témou (.pdf 1,2 MB)

Pohyb ilustračný obrázokSvetová   zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň "Pohybom ku zdraviu" s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení   spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita sa  najčastejšie, v kombinácii s nesprávnou výživou, spolupodieľa na vzniku   chronických ochorení, akými sú napr. ochorenia srdcovocievne, metabolické,   respiračné, ochorenia pohybového aparátu.

Úroveň pohybovej   aktivity občanov Slovenskej republiky nedosahuje potrebnú úroveň. Zdraviu   prospešná, kondičná pohybová aktivita. nie je súčasťou bežného denného   programu. Najvýznamnejšou príčinou je nedostatočná dostupnost' športovísk a   nedostatočná úroveň zdravotného povedomia občanov. V rámci Národného programu   prevencie obezity, v oblasti pohybovej aktivity, sú opatrenia zamerané na:

  • zníženie počtu   detí a dospelých, ktorí nevykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu, zvýšenie počtu   detí a dospelých, ktorí vykonávajú aspoň 30 minút zdraviu prospešnej   pohybovej aktivity denne,
  • pozitívne rozvíjanie   a menenie prostredia a jeho faktorov tak, aby boli aktívne vytvárané možnosti   a príležitosti pre zdraviu prospešnú pohybovú aktivitu.

Svetový deň výživy je deň podporovaný Svetovou zdravotníckou orgamzactou (WHO). Pripomína sa od 1981, v ten deň v roku 1945 sa začala činnosť Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO. Úlohou je informovať verejnosť o aktivitách F AO a zvyšovať povedomie o problematike dostupnosti potravín v niektorých rozvojových krajinách. Ako jeden z kľúčových bodov je samotná výživa a dostupnosť potravín k prevencii chronických neinfekčných ochorení akou je obezita.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským združením výrobcov piva a sladu (SZVPS) a Policajným zborom Slovenskej republiky organizujú zdravotno­výchovnú kampaň s názvom "Deň zodpovednosti". Zdravotno-výchovná kampaň bude prebiehať v 36 mestách v SR prostredníctvom pracovníkov odborov podpory zdravia z 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.

V tomto týždni zrealizujeme na danú tému prednášky doplnené o zaujímavé hry, testy pre všetky vekové kategórie.

Akcie budú prebiehať na GPH Michalovce, v Klube dôchodcov Michalovce a na IX. MŠ na ul. Komenského.

Plagát (.pdf 716 kB)

Dňa 1. 12. 2012 si v Slovenskej republike aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie. Symbolom Svetového dňa boja proti HIV/AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je "Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths", čiže snaha o znižovanie výskytu HIV a AIDS spolu s elimináciou diskriminácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS.

2. júl 2012 Mestský úrad MichalovceIlustračný obrázok krajinka

Od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Akcia z príležitosti „Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania s nimi

Logo Týždňa mozgu

Týždeň uvedomovania si mozgu“ - „Brain awareness week“

Je medzinárodná akcia , oslavuje sa od roku 1996 a jej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť a zároveň s ľuďmi rozprávať o: 

  • ochorenia mozgu
  • ich príznakoch,
  • liečbe
  • spôsoboch prevencie pred nimi

Kings Canyon